Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Informacje
grupa ludzi pracujących nad dokumentami przy stole, widoczne tylko ręce, laptop na stole wraz ze szklankami z herbatą

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022.

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ), zwanej dalej "ustawą", Prezydent Miasta Torunia zaprasza do zgłaszania się przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwanych dalej "kandydatami", na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022.
2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:
W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) reprezentują organizację pozarządową działającą na terenie Gminy Miasta Toruń zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
2) nie reprezentują organizacji biorących udział w otwartych konkursach ofert wyszczególnionych w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
3) przed upływem trzech lat od ogłoszenia konkursu nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji;
4) nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:
1) ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybrany 1przedstawiciel, reprezentujący organizacje pozarządowe, do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Torunia w drodze zarządzenia;
2) w przypadku zgłoszenia się więcej niż 1 kandydata, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu dokona wyboru kandydatów stosując następujące kryteria:
a) dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze,
b) dotychczasową aktywność kandydata w działalności organizacji, których działalność statutowa obejmuje pomoc społeczną.

IV. Zadania Komisji konkursowej:
Zadania Komisji Konkursowej zostały określone w rozdziale XI Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, będącego załącznikiem do Uchwały nr 522/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.

V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności należy dostarczyć w terminie do 25 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 114 (kancelaria-pokój 05), 87-100 Toruń lub przesłać drogą mailową skan na adres: sekretariatatmopr [dot] torun [dot] pl 
lub przesłać drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 118, adres korespondencyjny ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń.

Do pobrania: