Miejskie lokale dla NGO

zdjęcie budynku, w którym mieści się lokal
Administrator/ dane kontaktowe:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń

Administrator lokalu – p. Grażyna Janczarska, tel. 56/657 75 12 lub 664 923 508

Status:
Wolny
Powierzchnia użytkowa:
232,78 m2
Osiedle:
Bielany
Stan techniczny:
do odświeżenia
Opis/uwagi

Ogłoszenie o otwartym naborze ofert na najem dwóch gminnych lokali użytkowych przy ul. Gagarina 152 w Toruniu 

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na najem dwóch gminnych lokali użytkowych przy ul. Gagarina 152 w Toruniu, na: 
1)    lokal nr 2 o powierzchni użytkowej  151,8 m2,
2)    lokal nr 18 o powierzchni użytkowej 80,98 m2 
na cele szczególne, tj. utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego i kawiarni socjalnej dla mieszkańców Torunia. 

I.    Informacja o lokalach.

Parametry techniczne lokali:
1)    adres: ul. Gagarina 152, 87-100 Toruń, lokal nr 2 i lokal nr 18,
2)    opis: oba lokale mieszczą się w jednym budynku, na parterze, 
3)    powierzchnia użytkowa: lokal nr 2 o powierzchni użytkowej: 151,8 m2, lokal nr 18 
o powierzchni użytkowej: 80,98 m2,
4)    rozkład funkcjonalny obu lokali,
5)    dostęp do mediów: wszystkie media, w tym CO z sieci miejskiej,
6)    informacja o dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych: lokale zlokalizowane na parterze, niezbędne przygotowanie podjazdu w wejściu do lokalu nr 2, 
7)    stan techniczny: dobry,
8)    zdjęcia lokali stanowią załącznik nr 1 o ogłoszenia. 

II. Koncepcja przeznaczenia lokali.

1.    Oba lokale zostaną wynajęte wyłącznie na potrzeby utworzenia i prowadzenia 
dla mieszkańców Torunia sklepu socjalnego (w lokalu nr 2), kawiarni socjalnej (w lokalu nr 18). 
2.    Sklep socjalny to miejsce, w którym za okazaniem specjalnego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu będzie można zakupić pełnowartościowe produkty w cenach poniżej ich wartości rynkowej.
3.    Celem prowadzenia sklepu socjalnego ma być:
1)    pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie placówki handlu detalicznego zajmującego się w szczególności sprzedażą artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, chemii domowej oraz odzieży, sprzedawanymi w cenach poniżej ich wartości rynkowej (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych),
2)    propagowanie pozytywnych zachowań konsumenckich oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. 
4.    Celem działalności kawiarni socjalnej, stanowiącej element uzupełniający działalność sklepu socjalnego ma być aktywizacja społeczna osób samotnych i klientów sklepu socjalnego. 
5.    Sklep socjalny i kawiarnia socjalna ma być czynny przez co najmniej 5 dni w tygodniu, przez minimum 5 godzin dziennie.
6.    Głównymi adresatami uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym będą osoby i rodziny zamieszkałe w Toruniu, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które uzyskają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu uprawniające do korzystania z możliwości zakupów w sklepie.
7.    Z zakupów w sklepie socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające kryteria, które zostaną ustalone przy współpracy z miastem. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach organizacja sama będzie mogła kierować osoby do dokonywania zakupów w sklepie socjalnym.
8.    Najemca będzie zobowiązany, w ramach ww. działalności w lokalach, do:
1)    zatrudnienia w sklepie i w kawiarni (w pierwszej kolejności) osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym – mieszkańców Torunia, podejmie w tym zakresie współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu;
2)    współpracy i współdziałania z innymi podmiotami, w tym m.in. z:
a)    ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, hurtowniami, producentami, hodowcami i sklepami detalicznymi, w celu zapewnienia stałego łańcucha dostaw towarów, których termin przydatności dobiega końca, ale są nadal pełnowartościowe i mogą być pozyskiwane bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach,
b)    z MOPR w Toruniu, organizacjami pozarządowymi działającymi w Toruniu, kościołami w zakresie dotarcia do potencjalnych beneficjentów mogących skorzystać z oferty sklepu socjalnego, przechodząc wcześniej proces określonej weryfikacji formalnej;
3)    prowadzenia sklepu i kawiarni  z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych oraz zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
4)    prowadzenia zestawień sprzedaży dokonanych na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

III.    Zasady najmu.

1.    Oba lokale zostaną wynajęte jednej organizacji celem uzupełnienia działań prowadzonych w sklepie socjalnym i kawiarni socjalnej. 
2.    Lokale zostaną wynajęte na czas określony, tj. od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 
31 grudnia 2023 r.  na podstawie umowy najmu, której integralną częścią będzie oferta 
złożona w niniejszym naborze oraz regulamin funkcjonowania sklepu i kawiarni socjalnej uzgodniony z miastem, ze stawką czynszu w wysokości 1 zł netto (1,23 zł brutto) miesięcznie za najem lokalu nr 2 i 1 zł netto (1,23 zł brutto) miesięcznie za najem lokalu nr 18. Łącznie 2 zł netto, tj. 2,46 zł brutto miesięcznie za najem obu lokali. 
3.    Dopuszcza się możliwość prowadzenia w lokalu dodatkowej działalności wspierającej lokalną społeczność, aktywizację i integrację mieszkańców Torunia.

IV.    Zasady naboru ofert.

1.    Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe będące organizacjami w rozumieniu § 2 pkt 3 uchwały Nr 414/12 Rady Miasta Torunia 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, 
które spełniają łącznie następujące warunki:
1)    prowadzą przez co najmniej 12 miesięcy działalność statutową;
2)    działają na terenie i na rzecz mieszkańców Torunia;
4)    nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                     o finansach publicznych;
5)    nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
6)    nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Toruń;
7)    dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów korzystania z lokalu (m.in. centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości, prąd).
2.    Podmioty uprawnione do udziału w naborze składają oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
3.    Nabór jest ważny, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta.
4.    Oferty złożone w naborze ocenia Komisja lokalowa, o której mowa w § 5 zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.
5.    W przypadku stwierdzenia w złożonej ofercie błędów formalnych, podmiot biorący udział w naborze zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Oferent ma 5 dni roboczych, od dnia wysłania powiadomienia, na dokonanie poprawek.
6.    Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja odrzuca oferty, które nie spełniają formalnych warunków naboru, nie zostały uzupełnione na wezwanie w terminie, o którym mowa w ust. 5, wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone na nieodpowiednim formularzu.
7.    Oceny merytorycznej ofert Komisja dokonuje na podstawie karty oceny stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia.
8.    Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez organizację przy ocenie punktowej wynosi 50 punktów. 
9.    O wynajęciu obiektu będącego przedmiotem naboru rozstrzyga Komisja. Propozycję podpisania umowy na najem lokali otrzyma organizacja, która uzyska najwyższą ocenę, tj. największą średnią liczbę punktów, będącą ilorazem sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji przez liczbę członków Komisji biorących udział w ocenie ofert.
10.    W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez co najmniej dwie oferty,                        o wyborze decyduje głosowanie członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
11.    Wybór ofert zostanie dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
12.    Informacja o wynikach otwartego naboru ofert opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”), w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu: www.zgm.torun.pl.

V.    Termin i warunki składania ofert.

1.    Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, 
ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Nabór ofert na najem lokalu nr 2 i nr 18 przy ul. Gagarina 152” osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do ZGM w Toruniu) w terminie: 
do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00.
2.    Formularz oferty można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl 
(dział „Ogłoszenia PMT”), w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu: www.zgm.torun.pl.

3.    Do oferty zawierającej koncepcję przeznaczenia lokalu nr 2 i lokalu nr 18 należy załączyć:
1)    harmonogram planowanych działań w obu lokalach;
2)    wykaz planowanych prac remontowych i adaptacyjnych w obu lokalach wraz z informacją o ewentualnych środkach oferenta (lub z innych źródeł) planowanych do zaangażowania w przystosowanie lokali do oczekiwanej działalności,
3)    potwierdzenie posiadanego doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności,
4)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany), UWAGA: wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl;
5)    kopię statutu organizacji;
6)    sprawozdanie finansowe organizacji za ostatni zatwierdzony rok obrotowy;
7)    sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok;
8)    w przypadku zaangażowania partnerów w realizację proponowanych zadań - kopia dokumentu potwierdzającego współpracę (np. umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny, deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy – pisemne potwierdzenie/oświadczenie).
4.    Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
1)    została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym naborze ofert (decyduje data wpływu);
2)    została złożona zgodnie z wymogami określonymi w warunkach naboru ofert i na obowiązującym formularzu;
3)    została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika zawiera pełnomocnictwo;
4)    wymagane załączniki do oferty są czytelne i ponumerowane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych).
5.    Do pobrania:
1)    zdjęcia lokalu nr 2,
2)    zdjęcia lokalu nr 18,
3)    formularz oferty,
4)    wzór karty oceny oferty;
5)    uchwała Nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (zmieniona uchwałą 
nr 845/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. oraz uchwałą nr 891/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r.);
6)    zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r. 
w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.

UWAGA:
1.    W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy na pierwszej stronie potwierdzić za zgodność z oryginałem strony od ... do ... przez osobę uprawnioną (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą - jeżeli osoba uprawniona nie dysponuje pieczątką imienną, należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji).
2.    Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

VI.    Postanowienia końcowe.

1.    Możliwe jest dokonanie oględzin obiektu w terminie od 22 do 26 marca 2021 r., 
po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem lokalu – p. Grażyna Janczarska, 
tel. 56/657 75 12 lub 664 923 508. 
2.    Szczegółowe warunki korzystania z obiektu określać będzie umowa najmu, której integralną część stanowić będzie oferta złożona w ramach naboru oraz regulamin funkcjonowania sklepu i kawiarni socjalnej uzgodniony z miastem.
3.    Organizacja, która zawarła umowę najmu zobowiązana będzie do:
1)    złożenia aktualizacji harmonogramu planowanych działań w obiekcie oraz harmonogramu planowanych prac remontowych w obiekcie w terminie - do końca lutego każdego roku obowiązywania umowy; 
2)    złożenia sprawozdania z rocznej działalności prowadzonej w obiekcie, uwzględniającego szczególnie:
a)    zadania realizowane na rzecz i z udziałem mieszkańców Torunia,
b)    wykaz prac remontowych przeprowadzonych w obiekcie,
c)    dane: 

 • liczbę osób miesięcznie korzystających z zakupów w sklepie socjalnym, 
 • liczbę osób posiadających skierowania wystawione przez MOPR na korzystanie z zakupów w sklepie socjalnym, 
 • liczbę nawiązanych kontaktów z ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, hurtowniami, producentami, hodowcami i sklepami detalicznymi, jak również darczyńcami w pozyskiwania towaru do sklepu socjalnego, 
 • liczbę osób korzystających z kawiarni socjalnych,
 • informację o przychodach i kosztach prowadzonej działalności na majątku gminnym na dzień 31 grudnia każdego roku;

d)    dokumentację potwierdzającą działalność i prowadzoną współpracę z innymi podmiotami (np. fotograficzną, promocyjną - plakaty, ulotki, strona internetowa sklepu/kawiarni)
w terminie - do dnia 31 marca każdego roku obowiązywania umowy;
3)    złożenia dodatkowo, przez pierwsze 2 lata obowiązywania umowy najmu, sprawozdania z półrocznej działalności prowadzonej w obiekcie, uwzględniającego treści wskazane w pkt 2 w terminie – 21 dni od dnia zakończenia półrocznego okresu sprawozdawczego;
4)    umieszczenia na drzwiach wejściowych do obiektu oraz wewnątrz obiektu, 
w widocznym miejscu, nalepki/tabliczki informacyjnej o wynajęciu obiektu przez Gminę Miasta Toruń na preferencyjnych warunkach – nalepkę/tabliczkę należy pobrać u pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO 
(ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pok. 18, tel. 56 611 87 24).
4.    Niewykorzystanie obiektu zgodnie z przyjętą koncepcją i corocznymi aktualizacjami harmonogramu planowanych działań, brak działań remontowych wskazanych w ofercie 
i corocznych aktualizacjach planu prac remontowych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące sposobu wykorzystania obiektu ujawnione w wyniku kontroli będą podstawą 
do wypowiedzenia umowy.
5.    Poczynione przez najemcę nakłady na zagospodarowanie obiektu, niezależnie od źródła ich pochodzenia, nie będą podlegały zwrotowi.

Data publikacji: 16-06-2020
Front budynku
Administrator/ dane kontaktowe:

Gmina Miasta Toruń

Status:
Wolny
Powierzchnia użytkowa:
79,45 m2
Osiedle:
Bydgoskie Przedmieście
Stan techniczny:
do remontu
Opis/uwagi
 • piwnica
 • 4 pomieszczenia
 • wejście od frontu
 • wilgoć
Data publikacji: 10-03-2020
Front budynku
Administrator/ dane kontaktowe:

Wspólnota Mieszkaniowa

Status:
Wolny
Powierzchnia użytkowa:
22,53 m2
Osiedle:
Bydgoskie Przedmieście
Stan techniczny:
do remontu
Opis/uwagi
 • piwnica
 • jedno pomieszczenie
 • wejście od frontu
Data publikacji: 03-03-2020
Front budynku
Administrator/ dane kontaktowe:

Wspólnota Mieszkaniowa

Status:
Wolny
Powierzchnia użytkowa:
48,00 m2
Osiedle:
Bydgoskie Przedmieście
Stan techniczny:
do odświeżenia
Opis/uwagi
 • I piętro
 • trzy pomieszczenia
 • wejście od oficyny
 • skosy