PROGRAMY WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA TORUŃ Z NGO

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2022.

Przejdź do strony programu na rok 2022.


Projekt Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta Torunia w dniu 18 listopada 2021 r. 

Projekt programu powstał w procedurze partycypacyjnej zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji urzędu oraz RDPP, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i działów urzędu współdziałających z organizacjami pozarządowymi (z uwzględnieniem sprawozdania z realizacji programu w 2020 r.). 

Z uwagi na trwający stan pandemii SARS-CoV-2 w br. prace nad projektem odbywały się w trybie zdalnym. W ramach tworzenia programu przeprowadzono następujące działania:

 • ogłoszono konsultacje społeczne programu w dniu 14 lipca 2021 r. (na miejskiej stronie internetowej, w miejskim serwisie poświęconym konsultacjom społecznym, w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych),
 • wysłano mailowo organizacjom pozarządowym współpracującym z miastem zaproszenie do konsultacji (z wykorzystaniem bazy kontaktowej urzędu oraz generatora ofert witkac.pl),
 • zorganizowano zdalne spotkanie konsultacyjne „Wspólnie o programie” w dniu 22 lipca  br., w którym udział wzięło łącznie 17 osób (na spotkaniu zgłoszono łącznie 49 propozycji, uwag, sugestii do projektu),
 • 19 sierpnia 2021 r. przeprowadzono zdalne spotkanie robocze pracowników działów UMT i GMT koordynujących realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
 • na posiedzeniach w dniach 6 września i 18 października br. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia omówiła założenia programu, przeanalizowała uwagi i sugestie zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego,
 • akceptacja przez PMT projektu dokumentu w dniu 20 października 2021 r.,
 • przekazano projekt programu do ostatniego etapu procedury konsultacyjnej - organizacje w terminie od 20 do 27 października 2021 r. mogły wnieść dodatkowe uwagi do programu; w ramach tego etapu zgłoszona zastała 1 uwaga/propozycja od 1 organizacji pozarządowej. 

Do pobrania:


Wspólnie o programie - ostatnia faza konsultacji

Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu ostatniej fazy konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który powstał w procedurze partycypacyjnej zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i działów urzędu współdziałających z organizacjami pozarządowymi.
 
W ramach tworzenia programu odbyły się już następujące działania:

 • w dniu 14 lipca 2021 r. ogłoszono konsultacje społeczne programu,
 • mailowo zaproszono organizacje pozarządowe współpracujące z miastem do udziału w konsultacjach,
 • w dniu 22 lipca  br. przeprowadzono zdalne spotkanie konsultacyjne pn.: „Wspólnie
 • o programie”,
 • 19 sierpnia 2021 r. zorganizowano zdalne spotkanie robocze pracowników działów Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń koordynujących realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
 • 6 września br. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia omówiła założenia programu, przeanalizowała uwagi i sugestie zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego.

Zgłaszane podczas spotkania konsultacyjnego „Wspólnie o programie” uwagi dotyczyły przede wszystkim:

 1. Dodatkowego wsparcia w 2022 r. grup, które szczególnie odczuły skutki pandemii (zwłaszcza izolację), tj. dzieci i młodzież oraz osoby starsze. Wskazywano na priorytety jakim jest wsparcie psychologiczne tych grup, psychoedukacja, pomoc terapeutyczna, praca z całą rodziną, działania mające na celu budowanie pozytywnych emocji, przeciwdziałanie samotności. - Zadania te uwzględnione są w projekcie programu, a wsparcie dzieciaci i młodzieży przeniesiono z drugiego priorytetu zadań publicznych do zadań wskazanych do realizacji w pierwszej kolejności (§ 8 ust. 1 pkt 4).
 2. Wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, prowadzenia działań ułatwiających start zawodowy absolwentów z niepełnosprawnościami oraz pomoc w zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi bez stopnia niepełnosprawności, będących po długotrwałym leczeniu (np. depresji). - Zadanie to uwzględnione jest w projekcie dokumentu jako priorytet pierwszego rzędu.
 3. Problemów związanych z masowymi eksmisjami po zakończeniu pandemii wirusa SARS-CoV-2. - Zadanie wykracza poza konsultowany program.
 4. Rezygnacji z wersji papierowej potwierdzeń złożenia oferty konkursowej.  - Uwaga nie dotyczy dokumentu programu, lecz procedury postępowań konkursowych. Propozycja zostanie uwzględniona w ogłoszeniach konkursowych.
 5. Zmniejszenia poziomu wymaganego wkładu własnego do projektów. - Propozycja dotyczy procedury postępowań konkursowych i wykracza poza konsultowany dokument. Poziom wkładu własnego jest ustalany na etapie tworzenia ogłoszeń konkursowych i jest różnicowany w zależności rodzaju i specyfiki zadania. Uwaga zostanie przeanalizowana przy tworzeniu ogłoszeń konkursowych.
 6. Stosowania klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych. - Jednym z celów szczegółowych programu jest wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej. Zapis uwzględniono w §7 pkt.8 projektu dokumentu. W dniu 22 września 2021 r. Prezydent Miasta Torunia przyjął zarządzenie Nr 247/2021 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia uwzględniające aspekt klauzul społecznych.
 7. Pozostawienie kosztów administracyjnych zadań publicznych na  niezmiennym poziomie. - Uwaga nie dotyczy dokumentu, a procedury postępowań konkursowych. Propozycja zostanie uwzględniona w ogłoszeniach konkursowych.

Ponadto, w  projekcie programu na rok 2022:

 1. doprecyzowano tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert konkursowych w zakresie rozwoju sportu - zasady reguluje uchwała Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń z późn. zm. (§ 18 ust. 6),
 2. wykreślono zadania (w § 8 ust. 3):

a)   „promocja marki Toruń w kraju i za granicą” – co nie ogranicza współpracy miasta z organizacjami w tym zakresie, działania te mogą być wspierane w ramach ogólnego zadania pn. „turystyka i krajoznawstwo”;

b)   wspieranie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne gminy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych” – powodem było powtarzające się, znikome zainteresowanie konkursem przez organizacje, a środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań publicznych.  


Napisz do nas:
Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 27 października 2021 r.:
•    za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24,
E: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl)
________________________________________
 

Do pobrania:
•    Projekt Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w  2022 r., przekazany do ostatniej fazy konsultacji społecznych
•    Formularz uwag do programu

Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, końcowy projekt programu zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia przez Prezydenta Miasta Torunia na sesji w dniu 18 listopada 2021 r.

/-/

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2021.

Przejdź do projektu programu (dokument przekazany do ostatniego etapu konsultacji społecznych).

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2020.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2019.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2018.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2017.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2016.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2015.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2014.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2013.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2012.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2011.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2010.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2009 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2009.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2007 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2007.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2006 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2006.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2005 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2005.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2004 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2004.

Zasady udzielania dotacji w 2000 r.

Zasady współpracy miasta z organizacjami w latach 2000 - 2003 określała uchwała nr 499/2000 Rady Miasta Torunia  o trybie udzielania dotacji z budżetu Miasta, sposobie ich rozliczania i kontroli oraz innych formach współpracy z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku.