Konkursy

Konkurs nr 2023/27
Data publikacji: 27-01-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w sferze:
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
- wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
poprzez realizację w roku 2023 zadania w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Kategoria:
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 27-01-2023 - 17-02-2023
Konkurs nr 2023/26
Data publikacji: 27-01-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez realizację w roku 2023 edukacji ekologicznej mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych.

Kategoria:
edukacja ekologiczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 27-01-2023 - 17-02-2023
Konkurs nr 2023/25
Data publikacji: 27-01-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie 
upowszechniania turystyki  i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu  w 2023 r. 

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 27-01-2023 - 31-03-2023
Konkurs nr 2023/24
Data publikacji: 27-01-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją w roku 2023 zadania Gminy Miasta Toruń  dotyczącego edukacji mieszkańców Torunia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Kategoria:
edukacja ekologiczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 27-01-2023 - 20-02-2023
Konkurs nr 2023/23
Data publikacji: 27-01-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie  wspierania edukacji i wychowania poprzez realizację w roku 2023 przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną  i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych.

Kategoria:
wspieranie edukacji i wychowania
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 27-01-2023 - 17-02-2023