Partnerstwo

Partnerstwo jest specyficzną forma współpracy finansowej gminy z ngo, oznacza współpracę międzysektorową przy realizacji konkretnych (wspólnych) projektów zaspakajających potrzeby mieszkańców miasta.

Obie strony podejmują współpracę w identyfikowaniu, definiowaniu problemów i zadań publicznych, tworzeniu polityk, wspólnym realizowaniu zadań, wypracowaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.

Realizując zadania publiczne oba sektory mogą zawiązywać m.in. partnerstwa projektowe wymagające:

  • zaangażowania i otwartości stron,
  • wzajemnego zrozumienia zasad funkcjonowania każdego z sektorów,
  • wniesienia przez strony do projektu zasobów ludzkich/organizacyjnych/technicznych/finansowych.

Partnerstwo definiuje m.in. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Szczegółowa procedura zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miasta Toruń i organizacjami pozarządowymi została wypracowana w procesie partycypacyjnym, z udziałem przedstawicieli środowiska pozarządowego. 
Zasady postępowania określa Zarządzenie nr 304/2015 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miasta Toruń i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienione Zarządzeniem nr 31/2017 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2017 r.

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 304/2015 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miasta Toruń i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (BIP)

Tutaj pobierz ramowe wzory formularzy mające charakter pomocniczy przy realizacji procedury zawierania partnerstw projektowych (nie są obowiązkowe dla wnioskodawców i oferentów):