Dotacje

Podstawową formą współpracy finansowej miasta z organizacjami pozarządowymi jest, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zlecanie podmiotom III sektora realizacji zadań publicznych gminy.

Zadania roczne i wieloletnie realizowane są przez podmioty pozarządowe w wielu obszarach m.in.:

 • pomocy społecznej,
 • edukacji,
 • kulturze,
 • sporcie,
 • ekologii i ochronie środowiska,
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na prowadzenie tego rodzaju zadań miasto może przekazać organizacjom pozarządowym środki finansowe, tj. dotacje:

>>> w trybie otwartego konkursu ofert, który jest podstawowym trybem zlecania zadań w oparciu o:

 • ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ustawę o sporcie
 • ustawę o zdrowiu publicznym
 • ustawę o pomocy społecznej
 • ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 >>> w trybie pozakonkursowym (tzw. uproszczonym), określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   

Koordynacją działań związanych z ogłaszaniem konkursów dla NGO zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Zadania publiczne realizowane są przez poszczególne działy Urzędu Miasta Torunia (w danym obszarze pożytku publicznego):

oraz przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Toruń:

 

Dotacje to nie tylko środki finansowe przekazywane organizacji z budżetu miasta na realizację konkretnego projektu, ale również pieniądze na działania statutowe organizacji pochodzące:

 • ze środków prywatnych (przyznawane przez fundacje grantodawcze, firmy lub osoby prywatne) lub 
 • z innych środków publicznych (krajowe, wojewódzkie, UE).

 

Dotacje ze środków publicznych są regulowane w prawie, przede wszystkim w:

 

WAŻNE INFORMACJE:

>>> tutaj pobierz komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w ogłoszonych i trwających otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe

>>> tutaj pobierz komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania przez organizacje pozarządowe uproszczonych ofert dot. realizacji zadań publicznych gminy (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Co to jest dotacja i kto może ją dostać?

Dotacja to przekazanie pieniędzy na realizację zadań publicznych w formie:

 • powierzenia (czyli całkowitego sfinansowania) realizacji zadania publicznego poprzez przekazanie środków na sfinansowanie całkowitych kosztów jego realizacji.
 • wspierania (czyli częściowe dofinansowanie) realizacji zadania publicznego poprzez przekazanie środków na częściowe dofinansowanie jego realizacji, przy założeniu, że projektodawca wnosi finansowy wkład własny. 

Zadania publiczne zleca Gmina Miasta Toruń w wyniku otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym (uproszczonym).

Kto może otrzymać dotację?

Dotacje mogą dostać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in.: spółdzielnie socjalne, organizacje kościelne, stowarzyszenia zwykłe), które złożą ofertę na wykonanie zadania publicznego w otwartym konkursie ofert lub w trybie uproszczonym.

Dotacje są przyznawane na bardzo konkretne rzeczy – czyli na realizację projektów, które wpisują się w zadania publiczne danego samorządu. To, jakie są to zadania, w przypadku konkursu jest określone w ogłoszeniu o naborze ofert.

Dotacja - jak to działa?

Dotacje i granty to pieniądze przeznaczone na realizację określonych projektów (zadań publicznych) i można je wydać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej: urzędów miast, urzędów marszałkowskich i różnych instytucji) lub z funduszy europejskich (przyznaje je np. Komisja Europejska poprzez różne instytucje). Dotację można także otrzymać od fundacji krajowej lub zagranicznej.

Działania finansowane z dotacji/grantu muszą mieścić się w celach statutowych organizacji. Dysponent pieniędzy (zwany grantodawcą, donorem, sponsorem lub zleceniodawcą) określa warunki przyznania dotacji/grantu oraz rodzaj zadań do wykonania. Te warunki szczegółowo określone są w umowie.

W przypadku przekazywania dotacji z pieniędzy publicznych mówi się o „zlecaniu do realizacji zadań publicznych”. Ogłasza się na nie „konkursy ofert” (poza tzw. „małymi zleceniami” – do 10 tys. zł, które samorząd może przyznać, pomijając tryb konkursowy). Oznacza to, że organizacje składają swoje oferty (zwane także wnioskami) na określony tematycznie konkurs. Wszystkie złożone oferty są porównywane i oceniane. Najlepiej ocenieni wygrywają – czyli dostają dotacje.

Warto zwrócić uwagę na to, że instytucje publiczne ogłaszają konkursy ofert na "realizację zadania publicznego". Oznacza to, że organizacja otrzymując środki publiczne jest zobowiązana do realizacji - w sposób określony w przyjętej ofercie - zadania publicznego – „wyręczając” tym samym władze. Katalog zdań publicznych jest określony w ustawie o pożytku. Zadaniem władz nie jest zatem bezpośrednie wsparcie „instytucjonalne” organizacji (czyli jej rozwój, przetrwanie, działania administracyjne, niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania). Celem władz jest natomiast działanie na rzecz dobra publicznego, np. interesu mieszkańców gminy, i tym kryterium powinny one się kierować przy wyborze ofert.

Realizacja zadań publicznych oznacza także określone rygory – wynikające m.in. z zasad dotyczących finansów publicznych, co np. ogranicza elastyczność w przesuwaniu kwot w kosztorysie, czy konieczność odpowiedniego dokumentowania wydatków.

Najpopularniejszą formą dotacji jest dofinansowanie – nazywane wsparciem realizacji zadania lub projektu. Od organizacji wymaga się wtedy, że część kosztów (zwykle określoną procentowo) realizacji zadania pokryje ona ze środków własnych.

Wkład własny organizacji może być:

     >>> finansowy (w gotówce)

     >>> pozafinansowy:

 • osobowy, tj. praca wolontariuszy (albo członków w przypadku stowarzyszeń) lub
 • rzeczowy (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie, wycenione na podstawie lokalnych stawek rynkowych).

O wiele rzadziej stosuje się formę powierzania: czyli sfinansowania kosztów realizacja zadania lub projektu w całości z pieniędzy pochodzących z dotacji.

Możliwe jest otrzymanie instytucjonalnego wsparcia – zwykle od fundacji prywatnych. „Grant instytucjonalny” po negocjacjach ze sponsorem przeznacza się na wzmocnienie potencjału organizacji: jej rozwój, szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu.

Małe granty

Małe granty to nazwa przyjęta dla pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych. Dotacja tego typu jest przyznawana na wniosek organizacji pozarządowej.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małych grantów

 • wnioskowana od Gminy Miasta Torunia dotacja nie może być wyższa niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
 • termin realizacji zadania musi mieścić się w danym roku kalendarzowym.

Więcej o małych grantach Gminy Miasta Torunia TUTAJ

Inicjatywy lokalne

Mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z Miastem mogą w sposób realny zmieniać swoje otoczenie, np. zbudować plac zabaw, parking czy chodnik. Inicjatywa integruje społeczność lokalną wokół wspólnych przedsięwzięć. Daje także możliwość podejmowania wielu różnorodnych działań.

Inicjatywa lokalna to instrument współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego nie tylko z organizacjami pozarządowymi, lecz także z grupami mieszkańców.

Inicjatywa lokalna może obejmować działania należące do następujących sfer pożytku publicznego:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • obejmującej w szczególności budowę,
 • rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków i obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
 • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • nauki,
 • szkolnictwa wyższego,
 • edukacji,
 • oświaty i wychowania,
 • kultury,
 • sztuki,
 • ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Podstawą inicjatywy lokalnej jest wniosek kierowany do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, czyli Prezydenta Miasta Torunia  o  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  w  określonym zakresie. Mieszkańcy we wniosku muszą wykazać swój wkład w realizację inicjatywy, np. w postaci własnej pracy czy też wkładu rzeczowego lub finansowego.

Inicjatywa lokalna umożliwia wsparcie finansowe, a także rzeczowe wsparcie działań grup mieszkańców niezorganizowanych  i  niemających  osobowości  prawnej.  Stymuluje  energię  mieszkańców  do  działania na rzecz społeczności lokalnej, pozwala im rozwiązać wiele drobnych bolączek dnia codziennego.

Więcej szczegółów TUTAJ

Obowiązki promocyjne

Przy współpracy z Gminą Miasta Torunia i otrzymaniu dotacji na realizację zadania wymagane jest spełnienie wymogów promocyjnych.

Materiały promocyjne do pobrania dostępne TUTAJ

 Obowiązki sprawozdawcze:

Obowiązki sprawozdawcze z wykonania zadania publicznego przez organizację reguluje umowa dotacyjna. Organizacja, która otrzymała dotację i realizowała zadanie publiczne, obowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania tego zadania. W Toruniu sprawozdanie sporządza się przy pomocy Generatora ofert Witkac.pl (analogicznie do przygotowywania i składania ofert konkursowych).

Ponadto - zgodnie z treścią umowy dotacyjnej - organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027 na podstawie arkuszy monitorujących.

Arkusze monitorujące do pobrania dostępne tutaj: