Fundusze dla NGO

Informacje
otwarty kalendarz książkowy na karcie 16 lipca, na kalendarzu leży srebrne pióro

Do 8 stycznia br. można składać oferty w ramach następujących konkursów na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w 2021 r.:

 • konkurs nr 8/2021 na prowadzenie działań na rzecz osób w wieku 65+;
 • konkurs nr 9.1./2021 na zadania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - I TURA;
 • konkurs nr 10/2021 na prowadzenie cyklu pchlich targów na Rynku Nowomiejskim w Toruniu;
 • konkurs nr 11/2021 na działania z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
 • konkurs nr 12/2021 na prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wartość środków przeznaczonych z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację wskazanych wyżej zadań wynosi 2.013.000 zł. Kwota ta zwiększa wartość już ogłoszonych przez miasto konkursów do ponad 12,6 mln zł. Warto przypomnieć, że w sumie na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Toruń planuje przeznaczyć ponad 34 mln zł.

Oferty należy składać poprzez internetowy generator ofert: witkac.pl.

 

Trwają również nabory wniosków na realizację zadań na poziomie krajowym.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami konkursowymi:

 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosiło konkurs na realizację w latach 2021-2022 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Zadania:
  • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
  • opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
  • udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem
  • prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji  zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

Przejdź do strony konkursu.

 • Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021. Celem programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Nabór wniosków trwa do 11 stycznia 2021 r.

Przejdź do strony programu.

 • Instytut Adama Mickiewicza prowadzi nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego  „Kulturalne pomosty” (3 Priorytet Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”). Zadania dofinansowane w ramach programu, prezentujące i promujące kulturę polską poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej adresowane mają być do odbiorcy zagranicznego, w szczególności do studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych, w tym mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych.

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2021 r.

Przejdź do strony konkursu.

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi nabór wniosków w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2021. W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 r.

Przejdź do strony programu.

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w ramach działania
  2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.
  Celem konkursu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami.

Nabór projektów trwa do dnia 22 stycznia 2021 r.

Przejdź do strony konkursu.

 • W ramach Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 (program AKTYWNI OBYWATELE – Fundusz Krajowy) ogłoszono II nabór na projekty tematyczne w następujących obszarach:
  • angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
  • ochrona praw człowieka i równe traktowanie,
  • wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Nabór wniosków wstępnych trwa do dnia 11 stycznia 2021 r. do godziny 12.00 w południe.

Wnioski pełne należy składać od dnia 8 marca 2021 r. od godz. 12.00 w południe
do dnia 19 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00 w południe.

Przejdź do strony konkursu.

               Przejdź do nagrań z webinariów dotyczących procedury składania wniosków.

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

  Oferty konkursowe należy składać do dnia 22 stycznia 2021 r.

          Przejdź do strony o konkursu.