Wspieramy Ukrainę - konkurs grantowy

Informacje
plakat

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Fundacją „Edukacja dla Demokracji” zapraszają do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna 2023.  Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie. Cel ten Wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.

Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:    

1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej i/lub opieki, w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:

 • zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np.  organizacja praktycznych kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.);
 • organizacja nauki przedmiotów ojczystych.

2. poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:

 • organizacja różnych form edukacji oraz opieki;
 • organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
 • organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i spędzania czasu dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania;
 • poprawa warunków oraz jakości zdalnego nauczania;
 • dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi

3. wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce, w szczególności:

 • organizacja wysokiej jakości nauki języka polskiego;
 • wsparcie prawno-informacyjne oraz organizacyjne m.in. doradztwo prawne, obywatelskie, zawodowe, z zakresu usług publicznych;
 • organizacja wsparcia psychologicznego.  

4. wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie, w tym w szczególności:

 • środowisk, które przyjęły znaczną liczbę uchodźców wewnętrznych np. poprzez działania zmierzające do zachowania spójności społecznej;
 • wsparcie partnerstw, których wspólne działania przyczynią się do zabezpieczenia społecznych potrzeb społeczności wychodzących poza bieżące potrzeby humanitarne, w szczególności na terenach silnie dotkniętych działaniami wojennymi.

5. przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce:

 • kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na poziomie  lokalnym;
 • działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).

6. przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie  konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna). 

Pula środków w konkursie wynosi ok. 1 000 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

>>> Przejdź do programu Wspieramy Ukrainę

 Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 r.