Nabór wniosków LGD

Informacje
logotyp Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” w kolorze niebiesko-czarnym, na górze skrót nienieski LGD, poniżej rozszerzenie nazwy w kolorze czarnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR - numer naboru LGD: 1/G/2022.

Projekty przewidziane do wsparcia:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
b) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Uprawniony wnioskodawca:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 1 017 082,76 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150 000 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 80 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie od 26.01.2022 r. do 4.02.2022 r., godz.14.00. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: II kwartał 2022 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru. Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dla Miasta Torunia”, ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń.

Informacja o naborze: https://www.dlatorunia.pl/konkursy
Spotkania informacyjne dotyczące naboru: https://www.dlatorunia.pl/aktualnosci?more=219