Nabór do prac komisji konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna

Informacje
Komisja

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określa XI rozdział Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku (Uchwała nr 750 Rady Miasta Torunia z dnia 18 listopada 2021 r.). 

Zgłoszenie powinno zawierać

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie o niekaralności.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 10 listopada 2022 roku o godz. 14 00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen Sikorskiego 8 (pok. nr 1) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: bouatum [dot] torun [dot] pl.

Formularze i ogłoszenie konkursowe są dostępne na stronie BIP