Nabór do komisji konkursowych - zadania Gminy Miasta Toruń

Informacje
komisja

Prezydent Miasta Torunia ogłasza  nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2023 r. i w latach  2023 – 2025.

 
I. Informacje ogólne

1.    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm ) Prezydent Miasta Torunia zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w 2023 r. oraz w latach 2023 – 2025 z zakresu:

1)    działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
2)    wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa,
3)    profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, w tym wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez uczestnictwo w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez centrum integracji społecznej;
4)    edukacji ekologicznej dla mieszkańców Torunia (w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych oraz gospodarki odpadami) oraz ochrony zwierząt;
5)    wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
6)    działań na rzecz osób w wieku 65+;
7)    wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej;
8)    działań na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta;
9)    promocji zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości;
10)     wspierania edukacji i wychowania (czas wolny dzieci i młodzieży oraz Toruński Tydzień Tolerancji);
11)     rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja wolontariatu;
12)     przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Bydgoskie Przedmieście, Podgórz i Stare Miasto);
13)     ochrony zdrowia psychicznego;
14)     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji;
15)     pomocy społecznej;
16)     wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej;
17)     integracja cudzoziemców;
18)     bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych Torunia. 

2.    W skład każdej z wymienionych wyżej komisji konkursowych, obok przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia, wchodzi jedna osoba wskazana przez organizacje pozarządowe.

3.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

4.    W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby:
1)    wskazane przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Toruń zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
2)    które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - oświadczenie kandydat składa PMT przed powołaniem komisji konkursowej (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze);
3)    które przed upływem trzech lat od ogłoszenia konkursu nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z którymkolwiek z oferentów, albo była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji - na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, składają oświadczenia o bezstronności i poufności, członek komisji konkursowej, który nie spełnia warunków określonych w oświadczeniu 
o bezstronności i poufności lub go nie złożył, zostaje wykluczony z jej składu.

5.    Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert określają zapisy:
1)    art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm)
2)    Rozdziału XI „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 750/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 listopada 2021 r.

II. Wymagania dotyczące treści zgłoszeń:

1.    Zgłoszenia dokonuje organizacja pozarządowa poprzez swoich uprawnionych reprezentantów.
2.    W formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, organizacja pozarządowa:
1)    podaje imię i nazwisko osoby wskazywanej do pracy w komisji konkursowej;
2)    wskazuje zakres tematyczny komisji konkursowej, do której zgłasza swojego kandydata, przy czym można wskazać więcej niż jeden zakres oraz dopisać który lub które z nich są preferowane.
3)    podaje informacje o:
a)    dotychczasowej aktywności kandydata w działalności społecznej, w tym w działalności organizacji, których działalność statutowa obejmuje zakres tożsamy z zakresem prac komisji konkursowej,
b)    dotychczasowym doświadczeniu kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze,
3.    Kandydat organizacji pozarządowej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji konkursowej. Zgodę składa na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 2). 

III. Ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń

1.    W pierwszej kolejności zgłoszenia kandydatów dokonane przez organizacje pozarządowe zostaną sprawdzone pod względem spełnienia wymogów formalnych, określonych w części II oraz w części V ogłoszenia. Dalszej procedurze zostaną poddane zgłoszenia poprawne formalnie.
2.    W przypadku gdy liczba poprawnych formalnie zgłoszeń do danej komisji będzie większa niż jeden, dokonana zostanie ocena merytoryczna kandydatów zgłoszonych do tej komisji. Oceny merytorycznej dokona trzyosobowy zespół roboczy w składzie: Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Pracownik WKSiI oraz reprezentant Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia wywodzący się z sektora ngo.
3.    W ramach oceny merytorycznej wskazany wyżej zespół roboczy sporządzi listę rankingową kandydatów, uporządkowaną wg liczby uzyskanych punktów, stosując następujące kryteria:
a)    dotychczasowa aktywność kandydata w działalności społecznej, w tym w ramach organizacji, których działalność statutowa obejmuje zakres tożsamy z zakresem prac komisji konkursowej (punktacja od 1 do 5 pkt),
b)    dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze (punktacja od 1 do 5 pkt).
4.    Organizację oraz dokumentację pracy zespołu roboczego zapewnia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji.
5.    W przypadku niezgłoszenia wystarczającej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, zgodnie z Rozdziałem XI „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku stanowiącego załącznik do uchwały nr 522/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020 r., Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, w drodze stanowiska, typuje do pracy w komisji swojego przedstawiciela, wywodzącego się z sektora ngo.
6.    Komisje konkursowe zostaną powołane przez Prezydenta Miasta Torunia w drodze zarządzenia, na podstawie wniosku przygotowanego przez Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji sporządzonego z uwzględnieniem wyników oceny merytorycznej dokonanej przez zespół roboczy oraz wskazań RDPP, o ile takie nastąpią.

IV. Zadania Komisji konkursowej:

Zadania komisji konkursowej zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm) oraz w Rozdziale XI „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku stanowiącego załącznik do uchwały nr 750/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 listopada 2021 r. 

V. Składanie dokumentów i terminy:

Zgłoszenie zawierające:
1)    wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający informacje o wskazanym kandydacie wraz z jego zgodą na udział w pracach komisji, dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze oraz dotychczasową aktywność kandydata w działalności organizacji, których działalność statutowa obejmuje zakres tożsamy z zakresem prac komisji konkursowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
2)    oświadczenie wskazanego kandydata o niekaralności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia)

należy:
1)    dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub 
2)    przesłać drogą mailową (czytelny skan podpisanego formularza i oświadczenia) na adres: m [dot] kaminskaatum [dot] torun [dot] pl lub 
3)    przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

w terminie: 
do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Do pobrania załączniki:
1.    Treść Rozdziału XI „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku stanowiącego załącznik do uchwały nr 750/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 listopada 2021 r. (wyciąg z uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
2.    Wzór formularza zgłoszeniowego.
3.    Wzór oświadczenia