Konkurs na rzecz współpracy międzypokoleniowej - Fundusze Norweskie i EOG

Informacje
napis w kolorze czarnym - Fundusze Europejskie wraz z logotypem w kolorze niebieskim z gwiazdkami - białą, żółtą, czerwoną

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.

  • Data rozpoczęcia i zakończenia naboru: od 8 września 2023 r. do 8 listopada 2023 r.
  • Minimalna kwota dofinansowania: 100 000 euro
  • Okres realizacji inicjatyw: do 9 miesięcy, nie później niż do 28 lutego 2025 r.
  • Partnerzy: organizacje pozarządowe z Polski, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /organizacje pozarządowe z Norwegii

Cel/zakres inicjatyw: Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. Projekty zgłoszone do konkursu będą miały na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej. Powyższy cel może zostać osiągnięty poprzez działania projektowe służące m.in.:

a) zachęcaniu do budowania więzi i nawiązywania współpracy/integracji między różnymi grupami: m.in. społecznymi, wiekowymi i zawodowymi;

b) ułatwieniom dla mieszkańców w ich miejscu zamieszkania, zachęcaniu mieszkańców społeczności lokalnych do działania na rzecz wspólnoty, wspieraniu solidarności społecznej i/lub polsko-ukraińskiej;

c) zachęcaniu do podejmowania inicjatywy i obejmowania lokalnego przywództwa;

d) walce ze stereotypami dotyczącymi młodych i osób starszych oraz poprawie wzajemnego zrozumienia i zaufania;

e) stawianiu czoła problemom społecznym między pokoleniami i przyczynianiu się do uczenia się przez całe życie;

f) wspieraniu lokalnego dziedzictwa.

Proponowane inicjatywy powinny odpowiadać na zidentyfikowane lokalne wyzwania, potrzeby i/lub problemy.

Pytania dotyczące treści naboru wniosków  można przesyłać na adres BeFORmeatmfipr [dot] gov [dot] pl

Więcej informacji znajdziesz na stronie konkursu