Kandydaci do RDPP 2023-2025

Informacje
Czworo aktywnych ludzi, ikonki różnych aktywności, zarys panoramy Torunia. Żółte tło.

Prezydent Miasta Torunia informuje, że czternaście osób zgłoszonych przez toruńskie organizacje pozarządowe spełniło wymogi formalne w naborze kandydatów do Rady działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2023-2025.

Jedno zgłoszenie nie spełniło wymogów formalnych naboru.

Wybory do RDPP Miasta Torunia odbędą się podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, zaplanowanego na 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa. Z poniższej listy uczestnicy forum wybiorą 9 osób, które przez kolejne trzy lata będą reprezentować w RDPP toruńskie środowisko pozarządowe.

Na podstawie § 8 ust.2 uchwały nr 194/2019 Rady Miasta Torunia, z dnia 12.09.2019 r. Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymogi formalne, wraz z sylwetką kandydatów - zgodnie z treścią podaną w zgłoszeniu. Lista jest uporządkowana alfabetycznie:

Joanna Danicka

Zgłoszona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.

Od 18 lat związana z trzecim sektorem. Dysponuje długoletnim doświadczeniem w takich dziedzinach  jak zakładanie i zarządzanie organizacją pozarządową, pozyskiwanie środków na działalność ngo, rozliczanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, współpraca  międzysektorowa. Jest ekspertką w dziedzinach ekonomii i integracji społecznej, niejednokrotnie włącza się w nowelizacje i konsultacje aktów prawnych w wymienionych obszarach.

Jest oddana pracy społecznej,  była członkiem Ogólnopolskiej Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej (2009-2012)., Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych Miasta Torunia (2015-2017), Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej woj. Kujawsko – Pomorskiego (2015-2019), jest członkiem Kujawsko-Pomorskiego Konwentu CIS i KIS oraz obecnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. W pracy cechuje ją rzetelność, profesjonalizm i duże zaangażowanie. Stale doskonali swoje kwalifikacje – w tym roku ukończyła psychologię na SWPS w Sopocie.  Naszym zdaniem Pani Joanna jest świetną kandydatką , łączy w sobie kompetencje zawodowe i doświadczenie  społeczne, a takie osoby powinny zasiadać w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Joanna Duszyńska-Gawińska

Zgłoszona przez Fundację Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi  Niepełnosprawnych.

Od lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych, jest współorganizatorem wszystkich form aktywności Fundacji Ducha. Przez lata wykazała się zaangażowaniem i kreatywnością, zdobyła zaufanie i sympatię środowiska naszych podopiecznych.

Docenić należy jej ogromne zaangażowanie przy realizacji kluczowego dla funkcjonowania naszej fundacji projektu rewitalizacyjnego, finansowanego ze środków unijnych i przy wsparciu Miasta. Efektem jest nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny, który zapewnia bardzo dobre warunki dla naszych podopiecznych.

Mariusz Godlejewski

Zgłoszony przez Fundację Studio M6.

Aktywnie bierze udział w życiu społecznym w Toruniu oraz działa na rzecz III sektora w naszej Gminie.

Odpowiedzialny jest za przeprowadzania projektów społecznych z zakresu integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, partycypacji społecznej oraz zwiększania potencjału NGO  w Gminie. Czynnie bierze udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez Gminę oraz organizuje spotkania sieciujące NGO w ramach działań projektowych. Od 08. 2022 r. zasiada w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2022-2026. Jest koordynatorem projektów interwencyjnych kierowanych do osób uchodźczych, jak i zadania publicznego „Szkolimy NGO”.

Na doświadczenie zawodowe Mariusza składa się kilkanaście lat pracy jako menedżera biznesu w Irlandii, gdzie dwukrotnie znalazł się w finale konkursu na Menedżera Roku. W 2012 r. uzyskał dyplom w programie PROMENGO dla Menedżerów NGO, organizowanym przez Fundacje Akademię Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

Katarzyna Gucajtis

Zgłoszona przez Fundację Światło.

Od 18 lat jest związana z toruńską Fundacją "Światło", w której pracuje na stanowisku koordynatora programowego, a od roku również na stanowisku dyrektora Centrum Opieki Wytchnieniowej "Dom Światła" w Grębocinie.

Misją Fundacji "Światło" jest wszechstronne wsparcie osób w śpiączce i osób zmagających się  z chorobą nowotworową. W celu realizacji tych działań fundacja prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji "Światło" dla 44 pacjentów w śpiączce oraz Akademię Walki z Rakiem – miejsce wsparcia  psychoonkologicznego pacjentów onkologicznych i ich najbliższych.

Do zadań Katarzyny Gucajtis należy zarządzanie codzienną pracą zespołu fundacji, aktywna współpraca z III sektorem oraz samorządem. Katarzyna Gucajtis posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków PFRON, Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego. Katarzyna jest osobą nie tylko posiadającą wysokie kompetencje organizacyjne, ale przede wszystkim posiada dużą wiedzę  na temat sytuacji osób w trakcie choroby przewlekłej, co wykorzystuje nie tylko w pracy zawodowej, ale również  w swojej posłudze jako wolontariusz.

Od 2017 r. jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego dla Miasta Torunia.

Witold Jankowiak

Zgłoszony przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń – Czerniewice

Pracuje w sektorze pozarządowym od 15 lat. Aktualnie kieruje naszym Stowarzyszeniem jako Prezes Zarządu (funkcja społeczna), jest także koordynatorem Centrum Aktywności Lokalnej w Czerniewicach. Współpracował z toruńskimi organizacjami, m.in. Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki, Fundacją Arkadia, Europejską Federacją Organizacji Pozarządowych. Bierze udział w konsultacjach społecznych, posiada doświadczenie w ich planowaniu, animowaniu i prowadzeniu.

Witold Jankowiak podjął decyzję o kandydowaniu do toruńskiej RDPP , ponieważ chce podjąć swoją cząstkę odpowiedzialności za sektor pozarządowy w Toruniu, jego rozwój  i reprezentację. Za cel swojej pracy w Radzie stawia sobie zwiększenie  jej aktywności, tak aby stała się forum rozmowy o problemach organizacji, omawiania stojących przed nimi wyzwań, wypracowywaniu rekomendacji i rozwiązań.

Ewa Kluszczyńska

Zgłoszona przez Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki.

Jest związana z Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki od 13 lat. W latach 2009-2014 odpowiedzialna za prowadzenie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej (RCES), następnie jako specjalistka ds. partycypacji ,zaangażowania w proces aktywizacji społeczności lokalnej i wzmacniania roli liderów lokalnych, a obecnie w kwestie rozwoju wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030. Członkini RDPP Miasta Torunia kadencji 2019-2022.

Dotychczas zaangażowana w wiele działań na rzecz NGO, m.in. Kujawsko-Pomorskie Forum NGO (2012, 2016), Certyfikacja NGO (2012, 2015), Kampania "1% regionalnie" (2015) oraz konsultacje społeczne ważne dla ngo (m.in. programów współpracy, regulaminów konkursów, dokumentów strategicznych i programowych). W RCES zorganizowała  ponad 30 szkoleń, prawie 2 tys. godzin doradztwa i usługi specjalistyczne dla 1609 osób i 186 ngo.

Obecnie działa na rzecz rozwoju wolontariatu długoterminowego w regionie – organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty i doradztwo dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz podmiotów współpracujących z wolontariuszami.

Anna Kulczyńska

Zgłoszona przez Europejską Unię Kobiet Sekcja Polska / Odział Toruń

Od 2001 r. prowadzi założony przez siebie Klub Karate  Tradycyjnego KUMADE. Edukuje dzieci, młodzież i dorosłych nie tylko  w dziedzinie sportu, ale uczy również szacunku do tego, co się robi, do siebie samego i innych ludzi.

Jest członkiem Rady Sportu Gminy Miasta Toruń. Jest bardzo pomocną i otwartą osobą. Czynie bierze udział  w obradach komisji konkursowych oceniających projekty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Miasta Toruń. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i aktywnie włącza się w działania na rzecz lokalnej społeczności.

Anna Lamers

Zgłoszona przez Fundację Kosmos.

Zgłaszamy prezeskę naszej fundacji – Annę Lamers, która bardzo prężnie działa na wielu frontach działalności pożytku publicznego w mieście. Jest też radną Okręgu Bydgoskie Przedmieście i zasiada w Komisji Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.

Zależy nam, aby działając w Radzie mogła reprezentować nie tylko naszą fundację, ale i mieszkańców miasta, szczególnie okręgu Bydgoskie Przedmieście oraz liczne grono uchodźców przebywających w Toruniu, którzy korzystają z pomocy w Fundacji Kosmos.

Aleksandra Łukomska-Smulska

Zgłoszona przez Fundację WOMAN

Duża znajomość III sektora, Przewodnicząca kolejnej kadencji RDPP, prowadząca Stowarzyszenie EUK-SK O/Toruń od 20 lat, Prezes Fundacji WOMAN od 5 lat, członek Zarządu LGD od 5 lat.

Kinga Mickiewicz

Zgłoszona przez Stowarzyszenie Dobry Start.

Jest psycholożką i psychoterapeutką, która od ponad dekady działa na rzecz zdrowia psychicznego oraz praw dzieci i młodzieży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wspiera kobiety w realizowaniu swoich praw, zrealizowała liczne projekty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe w ramach Stowarzyszenia Dobry Start oraz we współpracy z Fundacją Nie Tylko Matka Polka.

Jest doktorem psychologii, wykłada na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracując w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Wiedzę akademicką stara się łączyć z podejściem praktycznym i przede wszystkim z dużym zaangażowaniem społecznym realizując projekty, mające na celu wyrównywanie szans (m.in. w dostępie do zdrowia psychicznego, rozwoju zainteresowań i zdolności poznawczych).

Współtworzy kluby dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym prowadzonych w ramach Stowarzyszenia Dobry Start. Tworzy programy zajęć dla dzieci angażuje się w pisanie projektów i nadzoruje ich realizację. Organizuje programy wsparcia dla osób z doświadczeniem uchodźczym (grant Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, projekt dla dzieci IKEI).

Marta Młynarczyk

Zgłoszona przez Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia.

Od 10 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  Arkadia w Toruniu jest prezesem zarządu Fundacji orz koordynatorem projektów.

Wykorzystuje swoje doświadczenie prawnicze do prowadzenia projektów i zarządzania zespołami w działaniach realizowanych przez Fundację. Działania te polegają na oferowaniu osobom z niepełnosprawnością intelektualną wsparcia w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszystkich etapach życia. Obecnie Fundacja prowadzi projekty zatrudnieniowe, mieszkalnictwa treningowego, asystentury osobistej oraz ośrodki wsparcia – WTZ i SDŚ.

Działalność organizacji została nagrodzona  ogólnopolskim wyróżnieniem Super Lodołamacza.

Marta Młynarczyk jest jedną z osób współodpowiedzialnych za ustalanie kierunków rozwoju Fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, PFRON, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego. 

Leszek Polak

Zgłoszony przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu.

Jest jedną z osób, które w 1999 r. reaktywowały Bractwo. Od tego czasu nieprzerwanie w jego Zarządzie. Sprawował obowiązki: Strzelmistrza, Skarbnika, Marszałka, Wiceprezesa, a od 5 lat pełni funkcję Prezesa. Bractwo w tym czasie zagospodarowało Fort VI. W swej siedzibie urządziło strzelnicę 50-metrową w tunelu oraz odkrytą w fosie.

Leszek Polak dwukrotnie był koordynatorem Igrzysk Polonijnych. W czterech konkurencjach strzeleckich wzięło udział kilkuset zawodników z całego świata. Realizując zadania statutowe Bractwa aktywnie uczestniczy w życiu Miasta i Regionu. Corocznie w czasie Święta Miasta prowadzi wraz z Prezydentem Torunia na Rynku Staromiejskim uroczystość Intronizacji Króla Kurkowego.

Współdziała z toruńskimi szkołami, a zwłaszcza z VI Liceum. Społeczeństwo Torunia korzysta z obiektu w ciągu całego roku. Wokół Leszka Polaka skupiła się grupa Sióstr i Braci, która całkowicie bezinteresownie bierze udział w pracach Bractwa realizując nasze hasło "Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie".

Danuta Stępkowska

Zgłoszona przez Klub Sportowy Aktywni w Sporcie Aktywni w Biznesie.

Od kilkunastu lat angażuje się w życie społeczne Torunia, lokalnej społeczności. Szerzy ideę społeczeństwa obywatelskiego. Była wielokrotnie nominowana do tytułu "Osobowość Roku".

Należy podkreślić wkład Pani Danuty Stępkowskiej w powstanie Rad Okręgów w Toruniu (zaangażowanie w promocję inne działania profrekwencyjne). Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wyróżnieniu przez Fundację Batorego.Angażuje się również inne działania, jak np. Budżet obywatelski.

Współpracę oceniany jako wzorcową.

Anna Zielińska

Zgłoszona przez Fundację Archipelag Inicjatyw.

Aktywnie uczestniczy w życiu toruńskich organizacji pozarządowych. Była członkiem trzech ostatnich kadencji RDPP. Ten okres pokazał, jak duże są potrzeby organizacji pozarządowych działających w Toruniu oraz ich beneficjentów. Wydaje się zatem ważne, by kontynuować działania mające na celu poprawę ich funkcjonowania.

Anna Zielińska od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Archipelag Inicjatyw, co stanowi dla niej duże wyzwanie radość i przestrzeń do realizacji działań społecznych w oparciu o trzy filary: kulturę, historię i aktywizację lokalnej społeczności.

To w ramach fundacji powstała Kamienica Inicjatyw, miejsce aktywności i integracji toruńskich mieszkańców. Przy ulicy Kopernika 22 utworzone zostało Centrum Aktywności Lokalnej, z którego korzystają także organizacje pozarządowe (w szczególności młode czy nieposiadające lokalu) oraz grupy nieformalne tworząc w Kamienicy wspaniałe wydarzenia kierowane do mieszkańców Torunia.

Kamienica Inicjatyw proponuje w swojej ofercie szeroki wachlarz wsparcia dla różnych grup beneficjentów, które jest - na podstawie przeprowadzonej diagnozy – w każdym roku dostosowywane i modyfikowane do potrzeb uczestników. Szerokie rozeznanie potrzeb oraz metody rozwiązywania problemów wielu grup społecznych także może stanowić atut w pracy kandydatki w nowej kadencji RDPP.