Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO – nabór projektów

Informacje
Plakat

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w nowym konkursie grantowym skierowanym do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można otrzymać dotację do 50 tys. na działania w sferze usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.  Projekt skierowany jest do podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Organizacje pozarządowe będą uprawnione do pozyskiwania środków grantu na realizację inicjatyw w zakresie usług społecznych.

Uprawnione do pozyskania grantu są organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, posiadają doświadczenie w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany grant i w pracy na rzecz danej grupy docelowej; oraz posiadają odpowiedni potencjał kadrowy/ merytoryczny/techniczny, niezbędny do realizacji grantu.

W ramach naboru przewidziano następujące typy projektów:

1. usługi opiekuńcze,

2. usługi w rodzinnym domu pomocy,

3. usługi w ośrodkach wsparcia,

4. usługi w domu pomocy społecznej,

5. usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

6. usługi wspierania rodziny, w tym:

a. praca z rodziną,

b. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej,

c. pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających,

d. rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób,

7. usługi w postaci mieszkań chronionych,

8. usługi w postaci mieszkań wspomaganych.

Termin składania wniosków mija 24 marca 2023 r.

Przejdź do szczegółowej informacji w zakresie konkursu grantowego dotyczącego  usług społecznych realizowanych przez NGO