Dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Informacje
logo Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sylwetka kobiety i mężczyzny przy drzewie owinięty przez węża w kolorze czarnym, kobieta trzyma czerwony kielich

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Wnioski można składać do dnia 25 listopada 2020 r. godz. 11:00.

Wnioskodawcami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy,  w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Przejdź do strony konkursu i zapoznaj się z jego warunkami. 

Konkurs obejmuje następujące zadania:

Zadania konkursowe:
Zadanie 1/2021/DRM
Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych oraz rozwój programów profilaktycznych opartych na dowodach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem programów z Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Zadanie 2/2021/DRM
Organizacja szkoleń dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD wraz z przygotowaniem broszury dla terapeutów uzależnień dotyczącej pracy z kobietami w temacie ich płodności i rozumienia FASD

Zadanie 3/2021/DRM
Szkolenie dla rodziców adopcyjnych na temat pracy z dzieckiem z FASD

Zadanie 4/2021/DRM
Praca z rodzicami dzieci adoptowanych z FASD nad regulacją emocji – trening psychologiczny

Zadanie 5/2021/DRM
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla Lokalnych Liderów Trzeźwości w środowisku kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych – organizacja szkoleń, konferencji oraz prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych

Zadanie 6/2021/DRM
Wydanie podręcznika dla księży z materiałami edukacyjnymi w zakresie propagowania trzeźwości i jego dystrybucja do wszystkich parafii w Polsce

Zadanie 7/2021/ DRM
Autoewaluacja narzędzia do badania efektywności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlic socjoterapeutycznych

Zadanie 8/2021/DRM
Organizacja konferencji w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego

Zadanie 9/2021/DPL
Szkolenie nt.zobowiązania do leczenia odwykowego adresowane do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zadanie 10/2021/DPL
Szkolenie dla konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy

Zadanie 11/2021/DPL
Wyposażenie miejskich przedsiębiorstw transportowych w materiały edukacyjne dotyczące problemu nietrzeźwych kierowców

Zadanie 12/2021/DPL
Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego

Zadanie13/2021/DPL
Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych

Zadanie 14/2021/DEA
Adaptacja do realizacji on-line programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Zadanie15/2021/DEA
Implementacja zaleceń dotyczących rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych opracowanych przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów oraz ich ocena funkcjonowania w praktyce

Zadanie 16/2021/DEA
Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu

Zadanie 17/2021/DEA
Implementacja i ewaluacja procesu realizacji programu profilaktyki uniwersalnej w Polsce oraz przynajmniej w dwóch krajach Europy Wschodniej

Zadanie 18/2021/DRM
Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej

Zadanie 19/2021/DRM
Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie 20/2021/DRM
Edukacja pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Zadanie 21/2021/DLO
Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu

Zadanie 22/2021/DLO
Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów)

Zadanie 23/2021/DLO
Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym

Zadanie 24/2021/DLO
Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem platformy internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowania

Zadanie: 25/2021/ DLO
Konferencja szkoleniowa doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym(DDA)