Dofinansowanie z PFRON-u

Informacje
zdjęcie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w 2023 r. projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” .

Miasto Toruń zakwalifikowało się do udziału w następujących obszarach Programu:

 • obszar A  ̶  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszar B  ̶  likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C  ̶  tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D  ̶  likwidacja barier transportowych (o dofinansowanie zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON mogą ubiegać się placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej),
 • obszar E  ̶  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszar F  ̶  tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszar G  ̶  skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 • dla obszaru A do 30% kosztów realizacji projektu,
 • dla obszaru B do 30% kosztów realizacji projektu,
 • dla obszaru C do 45% kosztów realizacji projektu,
 • dla obszaru D do 70% kosztów realizacji projektu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub do 80% w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • dla obszaru E do 15% kosztów realizacji projektu,
 • dla obszaru F do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 16 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000 zł na remont bądź modernizację    przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
 • dla obszaru G do 25% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Maksymalna kwota dofinansowania przez PFRON dla poszczególnych obszarów wynosi:

 • dla obszaru A – do 185 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne (wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tego obszaru projektodawcy składają bezpośrednio do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON);
 • dla obszaru B – do 165 000 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub - dla środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • dla obszaru C – do 70 000 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • dla obszaru D – na likwidację barier transportowych do:

 - 135 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 - 110 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi,
 - 330 000 zł dla autobusów;

 • dla obszaru E – do 16 500 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu (wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tego obszaru projektodawcy składają bezpośrednio do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON)
 • dla obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 16 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000 zł na remont bądź modernizację     przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

W przypadku obszaru G PFRON nie ustalił wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.    

Podmioty zainteresowane dofinansowaniem projektów w ramach obszarów B, C, D i  F proszone są o złożenie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39 stosownych wniosków (w przypadku jednostek gminnych) i wystąpień (w przypadku organizacji pozarządowych) wraz ze wszystkimi załącznikami w terminie do 10 lutego 2023 r.

Uwaga!
Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach obszarów A i E należy składać bezpośrednio do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosku i wystąpienia znajdują się na stronie internetowej PFRON.

Fot. Małgorzata Litwin