Otwarty konkurs grantowy – ścieżka na projekty długofalowe w nowym programie Wspieramy Ukrainę

Informacje
flaga

Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłosiła otwarty konkurs grantowy – ścieżkę na projekty długofalowe w nowym programie Wspieramy Ukrainę. 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Wspierane będą projekty o charakterze stabilizującym, służące budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny w Ukrainie. 

Warunki konkursowe w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji:

 

do 50.000 zł

Liczba wniosków:

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Okres realizacji projektów:

 

1 sierpnia 2022 r. – 31 lipca 2023 r.

Koszty administracyjne:

 

do 20% wnioskowanej dotacji

Wkład własny:

 

nie wymagany

Termin składania wniosków:

 

do 10 czerwca 2022 r., godz. 12:00 (w południe), na platformie witkac.pl

Pula środków w konkursie:

 

1.530.000 zł

Kto może ubiegać się o dotację:

 

 

wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Przejdź do strony internetowej Fundacji Edukacja dla Demokracji i zapoznaj się
z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową.