Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowych

Informacje
herb

PREZYDENT MIASTA TORUNIA

OGŁASZA

 nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert
na wykonanie zadań publicznych gminy w 2022 r. z zakresu: pomocy społecznej, usług społecznych, wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej

 

 

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2022 r. z zakresu:

1) pomocy społecznej;

2) usług społecznych;

3) wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

2. W skład komisji konkursowej, obok przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia, wchodzi jedna osoba wskazana przez organizacje pozarządowe.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

4. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby:

1) wskazane przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Toruń zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;

2) które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - oświadczenie kandydat składa PMT przed powołaniem komisji konkursowej (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze);

3) które przed upływem trzech lat od ogłoszenia konkursu nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z którymkolwiek z oferentów, albo była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji - na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, składają oświadczenia o bezstronności i poufności, członek komisji konkursowej, który nie spełnia warunków określonych w oświadczeniu
o bezstronności i poufności lub go nie złożył, zostaje wykluczony z jej składu.

5. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert określają zapisy:

1) art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);

2) Rozdziału XI „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 750/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 listopada 2021 r.

II. Wymagania dotyczące treści zgłoszeń:

1. Zgłoszenia dokonuje organizacja pozarządowa poprzez swoich uprawnionych reprezentantów.

2. W formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, organizacja pozarządowa:

1) podaje imię i nazwisko osoby wskazywanej do pracy w komisji konkursowej;

2) wskazuje zakres tematyczny komisji konkursowej, do której zgłasza swojego kandydata, przy czym można wskazać obydwa zakresy,

3) podaje informacje o:

a) dotychczasowej aktywności kandydata w działalności społecznej, w tym w działalności organizacji, których działalność statutowa obejmuje zakres tożsamy z zakresem prac komisji konkursowej,

b) dotychczasowym doświadczeniu kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze,

3. Kandydat organizacji pozarządowej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji konkursowej. Zgodę składa na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 2).

III. Ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń

1. W pierwszej kolejności zgłoszenia kandydatów dokonane przez organizacje pozarządowe zostaną sprawdzone pod względem spełnienia wymogów formalnych, określonych w części II oraz w części V ogłoszenia. Sprawdzenia dokona pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Dalszej procedurze zostaną poddane zgłoszenia poprawne formalnie.

2. W przypadku gdy liczba poprawnych formalnie zgłoszeń do danej komisji będzie większa niż jeden, dokonana zostanie ocena merytoryczna kandydatów zgłoszonych do tej komisji. Oceny merytorycznej dokona zespół roboczy powołany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

3. W ramach oceny merytorycznej zespół roboczy sporządzi listę rankingową kandydatów, uporządkowaną wg liczby uzyskanych punktów, stosując następujące kryteria:

a) dotychczasowa aktywność kandydata w działalności społecznej, w tym w ramach organizacji, których działalność statutowa obejmuje zakres tożsamy z zakresem prac komisji konkursowej (punktacja od 1 do 5 pkt),

b) dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze (punktacja od 1 do 5 pkt).

4. W przypadku niezgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, zgodnie z Rozdziałem XI „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku stanowiącego załącznik do uchwały nr 750/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 listopada 2021 r., Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, w drodze stanowiska, typuje do pracy w komisji swojego przedstawiciela, wywodzącego się z sektora ngo.

5. Komisje konkursowe zostaną powołane przez Prezydenta Miasta Torunia w drodze zarządzenia, na podstawie wniosku przygotowanego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, sporządzonego z uwzględnieniem wyników oceny merytorycznej dokonanej przez zespół roboczy oraz wskazań RDPP, o ile takie nastąpią.

IV. Zadania Komisji konkursowej:

Zadania komisji konkursowej zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w Rozdziale XI „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku stanowiącego załącznik do uchwały nr 750/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 listopada 2021 r.

V. Składanie dokumentów i terminy:

Zgłoszenie zawierające:

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający informacje o wskazanym kandydacie wraz z jego zgodą na udział w pracach komisji, dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze oraz dotychczasową aktywność kandydata w działalności organizacji, których działalność statutowa obejmuje zakres tożsamy z zakresem prac komisji konkursowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);

2) oświadczenie wskazanego kandydata o niekaralności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia)

należy:

1) złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Słowackiego 114 lub

2) przesłać drogą mailową (czytelny skan podpisanego formularza i oświadczenia)
na adres: sekretariatatmopr [dot] torun [dot] pl lub

3) przesłać drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,
ul. Słowackiego 114

w terminie: do 26 maja 2022 r. (decyduje data wpływu).

Do pobrania załączniki:

1. Treść Rozdziału XI „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku stanowiącego załącznik do uchwały nr 750/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 listopada 2021 r. (wyciąg z uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

2. Wzór formularza zgłoszeniowego.

3. Wzór oświadczenia.

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1261172