Dotacje na sport, rekreację, kulturę, turystykę i krajoznawstwo - maj 2022 r.

Informacje
mnóstwo leżących na sobie w różnej kombinacji znaków ostarzegawczych z czarny wykrzyknikiem

6 maja 2022 r. planowane jest ogłoszenie IV transzy otwartych konkursów ofert Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w roku 2022 z zakresu rozwoju sportu, rekreacji, kultury, turystyki i krajoznastwa.

Końcowy termin składania ofert zaplanowano na dzień 27 maja 2022 r. Realizacja zadań możliwa będzie od lipca 2022 r.

Będą to konkursy z zakresu profilaktyki uzależnień, uwzględniające elementy aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, turystyki i krajoznawstwa. Zadania te będą służyły realizacji lokalnej międzysektorowej polityki w obszarze profilaktyki uzależnień, zapobiegania patologiom społecznym i przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień (z uwzględnieniem dobrostanu i zdrowia psychicznego człowieka) poprzez działania w zakresie sportu, kultury, turystyki, edukacji.

Potencjalnie zainteresowane organizacje wzięciem udziału w ww. konkursach i realizacją tego typu zadań na zlecenie miasta, obligatoryjnie muszą wykazać w swoich statutach cel działalności organizacji jakim jest „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Cele statutowe organizacji muszą obejmować prowadzenie działalności w zakresie zadania konkursowego. W przypadku braku tej sfery pożytku w celach statutowych organizacji, oferta zostanie odrzucona przez komisję konkursową już na etapie oceny formalnej. Jest to błąd, który nie podlega poprawie i powoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Nie wystarczą zapisy statutowe typu sport, rekreacja, kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo czy kultura i podtrzymywanie dóbr narodowych

Zatem organizacje, które są zainteresowane udziałem w ww.  konkursach i realizacją tego typu zadań przy wsparciu finansowym miasta muszą dokonać teraz odpowiednich zmian w swoich statutach. Jest czas do maja br.