Bezpłatne porady w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym

Informacje
plakat promujący współpracę ngo z miastem
Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem informuje, że realizuje projekt dofinansowany z Gminy Miasta Toruń pod nazwą „Razem bezpieczniej”, w ramach którego oferuje bezpłatne porady w ramach działającego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.
Trzy razy w tygodniu w Punkcie przy ul. Jęczmiennej 14 odbywają się dyżury konsultantów przeznaczone dla osób uzależnionych, w tym zakażonych HIV, oraz mieszkańców, którzy chcą uzyskać lub poszerzyć swoją wiedzę nt. zakażeń i uzależnień. Oferujemy także aktywizację i integrację osób wykluczonych społecznie i uzależnionych, w tym pomoc żywnościową, pracę resocjalizacyjną, specjalistyczne poradnictwo, konsultacje dotyczące trudności wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych, podejmujemy działania interwencyjne i terapeutyczne wobec osób zażywających szkodliwie środki psychoaktywne oraz najbliższych członków ich rodzin, prowadzimy grupy wsparcia dla rodzin i bliskich osób zażywających narkotyki/pijących szkodliwie alkohol, w tym zakażonych HIV, przejawiających inne zachowania ryzykowane będące konsekwencją uzależnień. Działanie Punktu obejmuje również opieką osoby współuzależnione.

Punkt działa 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) po 3 godziny dziennie. W trakcie godzin otwarcia Punktu można pobrać posiadane przez Stowarzyszenie materiały związane z problematyką uzależnień oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania HIV. Kierujemy także na testy, udzielamy informacji o innych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc np.: medyczną, socjalną, prawną itp.

Zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy Biura Stowarzyszenia Wolontariuszy Razem przy ul. Jęczmiennej 14. W poniedziałki i piątki od g. 10:00-13:00 i we środy od 16:00-19:00.

 

Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń. Kwota udzielonego z budżetu Gminy Miasta Toruń dofinansowania wynosi 16 000 zł.