Rada działalności pożytku publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP) jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do podstawowych zadań RDPP należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
 • podejmowanie stanowisk w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
 • animowanie spotkań dla środowiska pozarządowego w mieście,
 • rekomendowanie przedstawicieli NGO do komisji konkursowych (m.in. otwarte konkursy ofert, program pn. mikrowsparcie, stypendia kulturalne),
 • uczestniczenie w pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie lokalu dla toruńskich NGO.

Rada działa w Toruniu nieprzerwanie od 2011 roku. W jej skład wchodzi 18 osób:

 • 9 ze środowiska pozarządowego wybieranych przez sektor ngo podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
 • 2 reprezentantów Rady Miasta Torunia,
 • 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia.

Obecna kadencja RDPP obejmuje lata 2020-2022.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Rady:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • uchwała nr 194/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia;
 • zarządzenie nr 395/19 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022
 • zarządzenie nr 263/22 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022

 


Czytaj dalej:

 


Galeria zdjęć z pierwszego posiedzenia RDPP Miasta Torunia kadencji 2020 - 2022:

fot. Małgorzata Litwin