Rada działalności pożytku publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP) jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Do podstawowych zadań RDPP należy:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
  • podejmowanie stanowisk w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
  • animowanie spotkań dla środowiska pozarządowego w mieście,
  • rekomendowanie przedstawicieli NGO do komisji konkursowych (m.in. otwarte konkursy ofert, program pn. mikrowsparcie, stypendia kulturalne),
  • uczestniczenie w pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie lokalu dla toruńskich NGO.

Rada działa w Toruniu nieprzerwanie od 2011 roku. W jej skład wchodzi 18 osób:

  • 9 ze środowiska pozarządowego wybieranych przez sektor ngo podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
  • 2 reprezentantów Rady Miasta Torunia,
  • 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia.

Obecna kadencja RDPP obejmuje lata 2023-2025.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Rady:

 


 

RDPP Miasta Torunia kadencji 2023-2025:Członkowie RDPP Miasta Torunia kadencji 2023-2025

 

fot. Małgorzata Litwin