Wspólnie tworzymy program współpracy

Informacje
Grafika ilustracyjna. Żółte tło, zarys panoramy Torunia, cztery rysunkowe ludziki, zbiór ikonek reprezentujących różne aktywności.

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Działanie jest realizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Torunia corocznie uchwala, po konsultacjach z organizacjami, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program roczny stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy.

Prace nad programem na kolejny rok rozpoczęły się już w pierwszym tygodniu sierpnia. Z uwagi na trwający stan pandemii SARS-CoV-2 w tym roku  zaplanowano przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu w trybie zdalnym. Rada Działalności Pożytku Publicznego zebrała już informacje od przedstawicieli środowiska pozarządowego oraz pracowników działów UMT dotyczące procesu konsultacji i obszarów współpracy międzysektorowej w 2021 r. (pytała m.in. o nowe zadania, formy i cele współpracy). Na podstawie zgłoszonych propozycji ustalono następujący harmonogram prac nad programem:

 • 21 sierpnia 2020 - ogłoszenie konsultacji społecznych oraz ogłoszenie naboru do pracy w grupach roboczych;
 • do dnia 27 sierpnia 2020 - przyjmowanie zgłoszeń przedstawicieli ngo do prac w grupach roboczych;
 • 31 sierpnia i 1 września 2020 - organizacja spotkań grup on-line (3 tematy - 31 sierpnia, 2 tematy – 1 września), podczas których zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych;
 • do 10 września 2020 - prace nad projektem programu (analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkań konsultacyjnych oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2021);
 • 16 września 2020 - przedstawienie wyników pracy Prezydentowi Miasta Torunia;
 • od 17 do 30 września 2020 - konsultacje elektroniczne, zgłaszanie uwag do wypracowanego, wstępnie zaakceptowanego przez PMT projektu (miejskie strony internetowe, mailing);
 • 30  września 2020 - zakończenie konsultacji społecznych dokumentu;
 • do 9 października 2020 - analiza i naniesienie uwag wynikających z konsultacji społecznych projektu dokumentu;
 • 22 października 2020 - przedstawienie na sesji Rady Miasta Torunia projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacji pozarządowymi w 2021 r.

Zapraszamy przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do prac w grupach roboczych.

UWAGA!
Jedna osoba może zgłosić się do prac w jednej grupie roboczej/jednym obszarze tematycznym, a spotkania spotkania on-line odbywać się będą równolegle.

Grupy, maksymalnie 10-12 osób, będą pracować nad następującymi tematami współpracy międzysektorowej:

 • wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej,
 • wspieranie i rozwijanie współpracy biznesu z ngo,
 • wspieranie i promocja wolontariatu,
 • współpraca i realizacja zadań publicznych w okresie pandemii,
 • wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkania on-line odbędą się przy udziale moderatorów - członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Torunia współpracujących z podmiotami pozarządowymi.


JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Osoby zainteresowane udziałem w grupach roboczych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 27 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: m [dot] skibickaatum [dot] torun [dot] pl. Kontakt: Małgorzata Skibicka - pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, tel. 56 611 87 24.

W zgłoszeniu należy przesłać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • nazwę reprezentowanej organizacji wraz z adresem jej siedziby i danymi kontaktowymi,
 • krótka informacja o dotychczasowych działaniach w zakresie zadań III sektora.

Terminarz spotkań:

 • 31 sierpnia 2020, godz. 16.30 – spotkanie grup tematycznych:
  wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej,
  wspieranie i rozwijanie współpracy biznesu z ngo,
  wspieranie i promocja wolontariatu,
   
 • 1 września 2020 r., godz. 16.30 - spotkanie grup tematycznych:
  współpraca i realizacja zadań publicznych w okresie pandemii,
  wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zasady obowiązujące podczas spotkań:

 • uczestnicy zdalnego spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych,
 • prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego),
 • na początku spotkania gospodarze spotkania przedstawią uczestnikom omawiane zagadnienie,
 • grupy prowadzą dyskusję na zadany temat i przedstawiają swoje pomysły, propozycje, uwagi.

Uwaga!
Spotkania będą nagrywane na potrzeby spisania przez moderatorów grup zgłoszonych przez Was uwag i propozycji, które będą podstawą dalszych prac nad dokumentem.


Do pobrania: