Mamy nową Radę

Informacje
zdjęcie

10 stycznia 2023 r. na swoim pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu zebrała się Rada Działalności Pożytku Publicznego.

- Dziękuję, że podjęli się Państwo aktywności  w Radzie, która jest dla mnie i jednostek Gminy Miasta Toruń bardzo ważnym gremium doradczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymipowiedział prezydent Torunia Michał Zaleski, wręczając członkom rady akty powołania.Organizacje pożytku publicznego działają w najbardziej wrażliwej społecznie sferze życia Torunia. Różnorodność i wszechstronność Państwa pomysłów aktywności na rzecz mieszkańców jest imponująca. Życzę, by współpraca pomiędzy Radą a organami Gminy Miasta Toruń układała się jak najlepiej i mimo obecnych, niełatwych warunków ekonomicznych, przynosiła skuteczne, efektywne rozwiązania, wspierające zarówno organizacje, jak i samorząd terytorialny w realizacji jego ustawowych zadań.

Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 18 osób. W jej skład, poza 2 przedstawicielami Rady Miasta Torunia oraz 7 przedstawicielami Prezydenta Miasta Torunia - pracownikami jednostek organizacyjnych gminy, wchodzi dziewięciu przedstawicieli tzw. trzeciego sektora. Są to osoby doświadczone w różnorodnej pracy pozarządowej i wolontariackiej: w środowisku osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży, rodzin wielodzietnych, w obszarze aktywizacji kobiet, sferze zdrowia, sportu, kultury, turystyki, rewitalizacji, aktywności obywatelskiej czy integracji i reintegracji społecznej i pokoleniowej.

Kadencja Rady trwa trzy lata. Obecna obejmuje lata 2023-2025. Nowy skład Rady wybrano 24 listopada 2022 r. podczas XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia z 14 grudnia 2022 r. Radę tworzą (alfabetycznie):

 1. Joanna Danicka – CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne,
 2. Katarzyna Dąbrowska – Wydział Sportu i Rekreacji,
 3. Elżbieta Dokurno – Wydział Kultury,
 4. Katarzyna Gucajtis – Fundacja Świtało,
 5. Ewa Kluszczyńska – Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki,
 6. Anna Lamers – Fundacja Kosmos,
 7. Aleksandra Łukomska-Smulska – Fundacja Woman,
 8. Kinga Mickiewicz – Stowarzyszenie Dobry Start
 9. Marta Młynarczyk – Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia,
 10. Paweł Piotrowicz – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
 11. Magdalena Piotrowska – Wydział Promocji i Turystyki,
 12. Małgorzata Skibicka – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
 13. Danuta Stępkowska – Stowarzyszenie Obywatelski Toruń,
 14. Edyta Sulińska – Biuro Toruńskiego Centrum Miasta,
 15. Dagmara Tuszyńska – Radna Miasta Torunia,
 16. Łukasz Walkusz – Radny Miasta Torunia,
 17. Anna Zielińska  – Fundacja Archipelag Inicjatyw,
 18. Dagmara Zielińska – Toruńskie Centrum Usług Społecznych.

Zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zespół ten:

• pracuje społecznie na rzecz polepszenia wzajemnych relacji samorządu i środowiska pozarządowego,
• opiniuje projekty strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
• podejmuje stanowiska w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
• animuje spotkania środowiska pozarządowego w mieście,
• ocenia oferty składane przez NGO w otwartych naborach na wynajem gminnego lokalu użytkowego,
• corocznie współorganizuje Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych,
• współtworzy coroczne programy współpracy GMT z NGO.

Spotkania Rady, które odbywają się co najmniej raz na miesiąc, mają charakter otwarty, co oznacza że każda osoba (mieszkaniec, wolontariusz, przedstawiciel organizacji, itd.) może w nim uczestniczyć.

Podczas pierwszego posiedzenia RDPP dokonano wyboru przewodniczącej. Została nią ponownie Aleksandra Łukomska-Smulska.

Fot. Małgorzata Litwin