Komunikat z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 8/2022

Informacje
karteczk przylepna żólta, na niej czerwony wykrzyknik

Komunikat z dnia 19 listopada 2021  r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 8/2022

W treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 8/2022 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 4 listopada 2021 r. na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 30 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – mieszkańców Gminy Miasta Toruń wprowadzono następujące zmiany:
1. Dotychczasowy zapis „otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 30 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń”

otrzymuje brzmienie:

„otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń”.

2. Dotychczasowy zapis w rozdziale I „Przedmiot konkursu” pkt 1:
„1. Powierzenie realizacji w roku 2022 zadania polegającego naprowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 30 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – mieszkańców Gminy Miasta Toruń”

otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie realizacji w roku 2022 zadania polegającego naprowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – mieszkańców Gminy Miasta Toruń”.

3. Dotychczasowy zapis w rozdziale II „Rodzaj i formy realizacji zadania” pkt 7:
„ 7. Zleceniobiorca na dzień podpisania umowy zapewni w domu pomocy społecznej 27 miejsc dla mieszkańców Torunia, z zastrzeżeniem, że w miarę możliwości docelowo do końca realizacji zadania, Zleceniobiorca zapewni maksymalnie 30 miejsc. Przyjęcia osób oczekujących odbywały się będą w ramach wolnych miejsc i możliwości finansowych Gminy Miasta Toruń”

otrzymuje brzmienie:

„ 7. Zleceniobiorca na dzień podpisania umowy zapewni w domu pomocy społecznej 27 miejsc dla mieszkańców Torunia, z zastrzeżeniem, że w miarę możliwości docelowo do końca realizacji zadania, Zleceniobiorca zapewni maksymalnie 35 miejsc. Przyjęcia osób oczekujących odbywały się będą w ramach wolnych miejsc i możliwości finansowych Gminy Miasta Toruń”

4.    Dotychczasowy zapis w rozdziale VII. „Termin i warunki składania ofert" pkt 5:

„5. Wygenerowane za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl., a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty (zawierające zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną
w GENERATORZE OFERT), opatrzone właściwymi podpisami (przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji), należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Słowackiego 114 w formie skanu drogą e-mailową, na adres sekretaiatatmopr [dot] torun [dot] pl w terminie do dnia 26 listopada 2021 r.
W tym przypadku za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na wskazaną skrzynkę e-mailową (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 23:59 ostatniego dnia terminu naboru”

otrzymuje brzmienie:

„5. Wygenerowane za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl., a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty (zawierające zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną w GENERATORZE OFERT), opatrzone właściwymi podpisami (przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji), należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Słowackiego 114 w formie skanu drogą e-mailową, na adres sekretaiatatmopr [dot] torun [dot] pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.
W tym przypadku za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na wskazaną skrzynkę e-mailową (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 23:59 ostatniego dnia terminu naboru”

Toruń, dnia 19.11. 2021 r.

 

Przejdź do ogłoszenia konkursowego nr 8/2022