Zmiany wprowadzone tzw. Tarczą 4.0

Informacje
Napis tarcza antykryzysowa i logo.

Tarcza 4.0 wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pózn. zm.) m.in. w części odnoszącej się do art. 15zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych):

  • organizacja pozarządowa nie będzie składać comiesięcznych oświadczeń,
  • organizacja pozarządowa będzie zobowiązana do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zamianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w  zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych (taki zapis już wcześniej zawarty był w umowie),
  • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej (a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika),
  • aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w  przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z  nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy,
  • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,
  • pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy, mogą otrzymać powyższe dofinansowanie;

W przepisach pojawiła się nowa forma wsparcia dla ngo, tj. niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda).

Pożyczka przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w  rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  lub podmiotu, o  którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej.

O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PU, w przypadku toruńskich organizacji - do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49 A.

>>> Przejdź do strony Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje