Planowany harmonogram otwartych konkursów ofert

Informacje
Otwarty kalendarz z datą 16 lipca i położone na nim wieczne pióro.

29 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Torunia ogłosił III transzę konkursów ofert na 2021 r. dla organizacji pozarządowych. Wartość środków w tym rozdaniu to 1,4 mln zł.

W ramach trzeciej puli konkursowej ogłoszonych zostało sześć naborów:

  • konkurs nr 16.1/2021 - na wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej - I TURA;
  • konkurs nr 17/2021 - na realizację międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej;
  • konkurs nr 18/2021 - na działania wspierające kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu  postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych;
  • konkurs nr 19/2021 - na promocję zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości;
  • konkurs nr 20/2021 - na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (wzmocnienie kompetencji NGO);
  • konkurs nr 21/2021 - na wzmocnienie kompetencji i działalności NGO -dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.

Wartość środków przeznaczonych z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację wskazanych wyżej zadań wynosi 1.410.000 zł. Kwota ta zwiększa wartość już ogłoszonych przez miasto konkursów do ponad 14 mln zł. Warto przypomnieć, że w sumie na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Toruń planuje przeznaczyć ponad 34 mln zł.

Oferty w konkursach wymienionych powyżej należy składać do dnia 26 lutego 2021 r., poprzez internetowy generator ofert: witkac.pl.

>>> Zapoznaj się z PLANOWANYM HARMONOGRAMEM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2021 (.xlsx)

Ważne zasoby: