Planowany harmonogram otwartych konkursów ofert

Informacje
Otwarty kalendarz z datą 16 lipca i położone na nim wieczne pióro.

29 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Torunia ogłosił III transzę konkursów ofert na 2021 r. dla organizacji pozarządowych. Wartość środków w tym rozdaniu to 1,4 mln zł.

W ramach trzeciej puli konkursowej ogłoszonych zostało sześć naborów:

  • konkurs nr 16.1/2021 - na wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej - I TURA;
  • konkurs nr 17/2021 - na realizację międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej;
  • konkurs nr 18/2021 - na działania wspierające kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu  postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych;
  • konkurs nr 19/2021 - na promocję zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości;
  • konkurs nr 20/2021 - na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (wzmocnienie kompetencji NGO);
  • konkurs nr 21/2021 - na wzmocnienie kompetencji i działalności NGO -dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.

Wartość środków przeznaczonych z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację wskazanych wyżej zadań wynosi 1.410.000 zł. Kwota ta zwiększa wartość już ogłoszonych przez miasto konkursów do ponad 14 mln zł. Warto przypomnieć, że w sumie na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Toruń planuje przeznaczyć ponad 34 mln zł.

Oferty w konkursach wymienionych powyżej należy składać do dnia 26 lutego 2021 r., poprzez internetowy generator ofert: witkac.pl.

>>> Zapoznaj się z PLANOWANYM HARMONOGRAMEM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2021 (.xlsx)

Ważne zasoby:


Uwaga:

Konkursy dla ngo - ważna informacja

Przygotowujesz ofertę swojej organizacji w konkursach ogłaszanych przez miasto? Pamiętaj o konieczności uwzględnienia w opisie działań analizy zagrożeń dla projektu, związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Pomyśl i zaproponuj także alternatywną formę działań, która pozwoli zrealizować projekt pomimo ograniczeń.

Brak analizy covidowej jest dość częstym błędem popełnianym przez organizacje przy tworzeniu ofert nadsyłanych na konkursy miejskie w 2021 r. Tymczasem uwzględnienie tego aspektu w treści oferty jest jednym z elementów obowiązkowych, umożliwiających przekazanie oferty do oceny merytorycznej.
Prosimy organizacje pozarządowe o uważne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń konkursowych, w tym także z kryteriami oceny ofert zawartymi w załączniku nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego - czyli z wzorem karty oceny oferty.
Przygotowując ofertę konkursową oferent zobowiązany jest dokonać analizy zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią SARS-CoV-2. Analizę należy uwzględnić w ofercie konkursowej - informacje  mogą być zawarte zarówno w części III „Opis zadania”, jak i w części VI „Inne informacje” formularza oferty. Analiza możliwości realizacji zadania w warunkach obostrzeń sanitarnych jest jednym z warunków dopuszczających ofertę do oceny merytorycznej: kryterium B - ocena merytoryczna - kryteria dopuszczające do oceny punktowej – patrz wzór karty oceny oferty (załącznik nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego).
Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria (zapisy części VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert każdego ogłoszenia konkursowego):
1)    kryteria dopuszczające do oceny punktowej, tj.: 
a)    zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym,
b)    czy oferent uwzględnił w ofercie analizę zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią 
SARS-CoV-2?;
c)    czy w świetle przedstawionej przez oferenta analizy zagrożeń związanych z wykonaniem zadania, o której mowa wyżej, możliwa jest realizacja zadania?;
2)    kryteria oceny punktowej.
Oferta, która uzyska pozytywną ocenę w kryteriach dopuszczających, tj. ocena „TAK” w każdym kryterium dopuszczającym, zostanie poddana ocenie punktowej. Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w kryteriach dopuszczających, tj. uzyska co najmniej jedną ocenę „NIE”  w kryteriach dopuszczających zostanie odrzucona. 
Wyłącznie oferty, które w kryterium „B” (dopuszczającym) uzyskają ocenę pozytywną (3 x TAK) mogą być poddane przez komisję konkursowa dalszej ocenie merytorycznej. Oferty z negatywną oceną dopuszczającą nie zostaną przyjęte do realizacji i nie uzyskają wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Toruń.
    
Zachęcamy raz jeszcze, aby przed przygotowaniem oferty konkursowej zapoznać się z treścią ogłoszenia konkursowego, szczególnie z kryteriami oceny ofert (wzór karty oceny oferty). 

/-/