Nabór do prac komisji konkursowej

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określa XI rozdział Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku (Uchwała nr 522 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020 r.)

Zgłoszenie powinno zawierać
1.    Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2.    Oświadczenie o niekaralności

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22. października 2021 roku o godz. 1000.
 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen Sikorskiego 8 (pok. nr 1) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: bouatum [dot] torun [dot] pl.
 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.