Kolejna transza otwartych konkursów ofert

Informacje
notatnik otwarty nastole drewnianym, na notatniku lezy żółty ołwek  i pognieciona w kulkę kartka

Prezydent Miasta Torunia ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasta Toruń:

  • otwarty konkurs ofert na wykonanie w okresie od 1.07. do 31.12.2021 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR - II TURA (konkurs nr 5.2/2021).;
  • otwarty konkurs ofert na wykonanie w okresie od 1.07 do 31.12.2021 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń roku w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania: ORGANIZACJA W TORUNIU MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, MEMORIAŁÓW ORAZ TURNIEJÓW CYKLICZNYCH KREUJĄCYCH SPORTOWY WIZERUNEK MIASTA TORUNIA – II TURA (konkurs nr 6.2/2021);
  • otwarty konkurs ofert na wykonanie w okresie od 1.07. do 31.12.2021 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO - II TURA (konkurs nr 9.2/2021);
  • otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie WSPIERANIA EDUKACJI I WYCHOWANIA POPRZEZ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” (konkurs nr 31/2021);
  • otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 38 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (konkurs nr 32/2021).

Wysokość środków przeznaczonych z budżetu miasta na realizację przez ngo ww. zadań publicznych wynosi 4.890.492 zł.

Warto przypomnieć, że w sumie na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Toruń planuje przeznaczyć ponad 34 mln zł.

UWAGA! Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 28 maja 2021 r. z wyłączeniem:

  • konkursu nr 5.2/2021, w przypadku którego oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2021 r.,
  • konkursu nr 9.2/2021, w przypadku którego oferty należy składać do dnia 1 czerwca 2021 r.

Ogłoszenia konkursowe można pobrać w:

1) zakładce DOTACJE > KONKURSY;

2) Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA TORUNIA,

3) generatorze ofert konkursowych: www.witkac.pl.

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA OFERENTÓW!

Przygotowujesz ofertę swojej organizacji w konkursach ogłaszanych przez miasto? Pamiętaj o konieczności uwzględnienia w opisie działań analizy zagrożeń dla projektu, związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Pomyśl i zaproponuj także alternatywną formę działań, która pozwoli zrealizować projekt pomimo ograniczeń.

Brak analizy covidowej jest dość częstym błędem popełnianym przez organizacje przy tworzeniu ofert nadsyłanych na konkursy miejskie w 2021 r. Tymczasem uwzględnienie tego aspektu w treści oferty jest jednym z elementów obowiązkowych, umożliwiających przekazanie oferty do oceny merytorycznej.
Prosimy organizacje pozarządowe o uważne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń konkursowych, w tym także z kryteriami oceny ofert zawartymi w załączniku nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego - czyli z wzorem karty oceny oferty.
Przygotowując ofertę konkursową oferent zobowiązany jest dokonać analizy zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią SARS-CoV-2. Analizę należy uwzględnić w ofercie konkursowej - informacje  mogą być zawarte zarówno w części III „Opis zadania”, jak i w części VI „Inne informacje” formularza oferty. Analiza możliwości realizacji zadania w warunkach obostrzeń sanitarnych jest jednym z warunków dopuszczających ofertę do oceny merytorycznej: kryterium B - ocena merytoryczna - kryteria dopuszczające do oceny punktowej – patrz wzór karty oceny oferty (załącznik nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego).
Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria (zapisy części VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert każdego ogłoszenia konkursowego):
1)    kryteria dopuszczające do oceny punktowej, tj.:
a)    zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym,
b)    czy oferent uwzględnił w ofercie analizę zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią
SARS-CoV-2?;
c)    czy w świetle przedstawionej przez oferenta analizy zagrożeń związanych z wykonaniem zadania, o której mowa wyżej, możliwa jest realizacja zadania?;
2)    kryteria oceny punktowej.
Oferta, która uzyska pozytywną ocenę w kryteriach dopuszczających, tj. ocena „TAK” w każdym kryterium dopuszczającym, zostanie poddana ocenie punktowej. Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w kryteriach dopuszczających, tj. uzyska co najmniej jedną ocenę „NIE”  w kryteriach dopuszczających zostanie odrzucona.
Wyłącznie oferty, które w kryterium „B” (dopuszczającym) uzyskają ocenę pozytywną (3 x TAK) mogą być poddane przez komisję konkursowa dalszej ocenie merytorycznej. Oferty z negatywną oceną dopuszczającą nie zostaną przyjęte do realizacji i nie uzyskają wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Toruń.
    
Zachęcamy raz jeszcze, aby przed przygotowaniem oferty konkursowej zapoznać się z treścią ogłoszenia konkursowego, szczególnie z kryteriami oceny ofert (wzór karty oceny oferty).

/-/