Ważna informacja dla oferentów

Informacje
na żółtej, przylepnej karteczce czerwony wykrzyknik[0]

KONKURSY DLA NGO - WAŻNA INFORMACJA

Przygotowujesz ofertę swojej organizacji w konkursach ogłaszanych przez miasto?

Pamiętaj o:

1.    Złożeniu oferty za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl, a następnie wydrukowaniu potwierdzenia złożenia oferty (zawierającego zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną w GENERATORZE OFERT) i opatrzenie go właściwymi podpisami (przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji). Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć do właściwego działu Urzędu Miasta Torunia lub jednostki Gminy Miasta Toruń (wskazanej w treści ogłoszenia konkursowego) w formie skanu przesłanego drogą e-mailową na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego.

2.    Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na wskazaną skrzynkę e-mailową (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 23:59 ostatniego dnia terminu naboru).

3.    Wszystkie załączniki do oferty należy:
1)    podpisać i opieczętować lub poświadczyć za zgodność z oryginałem;
2)    zeskanować, zapisać do pliku PDF;
3)    załączyć do oferty w GENERATORZE OFERT witkac.pl.

4.    Konieczności uwzględnienia w ofercie:
1)    opisu zakładanych rezultatów zadania, w tym dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadania. Oszacuj rezultaty zadania i wskaż je w pkt III.6 wzoru oferty realizacji zadania (tabelka).
2)    analizy zagrożeń dla projektu, związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Pomyśl i zaproponuj także alternatywną formę działań, która pozwoli zrealizować projekt pomimo ograniczeń. 
Brak analizy covidowej był dość częstym błędem popełnianym przez organizacje przy tworzeniu ofert nadsyłanych na konkursy miejskie w 2021 r. Tymczasem uwzględnienie tego aspektu w treści oferty jest jednym z elementów obowiązkowych, umożliwiających przekazanie oferty do oceny merytorycznej.
Przygotowując ofertę konkursową oferent zobowiązany jest dokonać analizy zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią SARS-CoV-2. Analizę należy uwzględnić w ofercie konkursowej - informacje  mogą być zawarte zarówno w części III „Opis zadania”, jak i w części VI „Inne informacje” formularza oferty. Analiza możliwości realizacji zadania w warunkach obostrzeń sanitarnych jest jednym z warunków dopuszczających ofertę do oceny merytorycznej: kryterium B - ocena merytoryczna - kryteria dopuszczające do oceny punktowej – patrz wzór karty oceny oferty (załącznik nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego).
3)    dodatkowej informacji: 
- jakie wydatki zostały zaplanowane do pokrycia z dotacji (rodzaj kosztu, wartość ogółem, w tym wartość planowana do pokrycia z dotacji), 
- wysokość przyjętych stawek pracy wolontariuszy i sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania,
- opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.
Informacje te uwzględnij w części VI oferty. Brak tych informacji w ofercie uznany będzie przez komisję konkursową za błąd formalny podlegający poprawie.

5.    Zgodnie z treścią ogłoszeń konkursowych rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy dotacyjnej. Koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy nie będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń.

Prosimy organizacje pozarządowe (oferentów) o uważne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń konkursowych, w tym także z kryteriami oceny ofert zawartymi w załączniku nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego - czyli z wzorem karty oceny oferty.
Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria (zapisy części VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert każdego ogłoszenia konkursowego):
1)    kryteria dopuszczające do oceny punktowej, tj.: 
a)    zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym,
b)    czy oferent uwzględnił w ofercie analizę zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią 
SARS-CoV-2?;
c)    czy w świetle przedstawionej przez oferenta analizy zagrożeń związanych z wykonaniem zadania, o której mowa wyżej, możliwa jest realizacja zadania?;
2)    kryteria oceny punktowej.

Oferta, która uzyska pozytywną ocenę w kryteriach dopuszczających, tj. ocena „TAK” w każdym kryterium dopuszczającym, zostanie poddana ocenie punktowej. Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w kryteriach dopuszczających, tj. uzyska co najmniej jedną ocenę „NIE”  w kryteriach dopuszczających zostanie odrzucona. 
Wyłącznie oferty, które w kryterium „B” (dopuszczającym) uzyskają ocenę pozytywną (3 x TAK) mogą być poddane przez komisję konkursowa dalszej ocenie merytorycznej. Oferty z negatywną oceną dopuszczającą nie zostaną przyjęte do realizacji i nie uzyskają wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Toruń.

Zachęcamy raz jeszcze, aby przed przygotowaniem oferty konkursowej zapoznać się z treścią ogłoszenia konkursowego, szczególnie z kryteriami oceny ofert (wzór karty oceny oferty). 
/-/
 


Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/aktualnosci/wazna-informacja-dla-oferentow

Załączniki
  • [0] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2021-11/exclamation-point-gba43b4974_1920.jpg?itok=TL373JCx