Wyrównywania różnic między regionami III

Informacje
logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Oóśb Niepełnosprawnych, tekst szary na białym tle, po lewej czerwony tulipan przy lasce[0]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w 2021r. projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” .

Miasto Toruń zakwalifikowało się do udziału w następujących obszarach Programu:

  • obszar A   ̶  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  • obszar B   ̶  likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych  domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym  poruszania się i komunikowana,
  • obszar C   ̶  tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D   ̶  likwidacja barier transportowych /o dofinansowanie zakupu lub  przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków  PFRON mogą ubiegać się placówki  służące rehabilitacji osób  niepełnosprawnych prowadzone przez  organizacje pozarządowe, gminy lub  powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które  dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich    terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych/
  • obszar E   ̶  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących  aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • obszar F  ̶  tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  • obszar G   ̶  skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie           zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

    Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
̶    dla obszaru A do 30 % kosztów realizacji projektu,
̶    dla obszaru B do 30 % kosztów realizacji projektu,
̶    dla obszaru C do 45 % kosztów realizacji projektu,
̶    dla obszaru D do 55 % kosztów realizacji projektu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub do 65 % w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej,
̶    dla obszaru E do 15 % kosztów realizacji projektu,
̶    dla obszaru F do 70 % kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
- dla obszaru G do 25 % wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

    Maksymalna kwota dofinansowania przez PFRON dla poszczególnych obszarów wynosi:
̶   dla obszaru A – do 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w  wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych     budynkach przez osoby niepełnosprawne /wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tego  obszaru projektodawcy składają bezpośrednio do Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PFRON/;
̶   dla obszaru B – do 150 000 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub - dla środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
̶   dla obszaru C – do 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
̶   dla obszaru D – na likwidację barier transportowych do:
-  105 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
- 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
- 270 000 zł dla autobusów;
̶  dla obszaru E – do 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej   30 % beneficjentów tego projektu /wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tego obszaru     projektodawcy składają bezpośrednio do Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PFRON/
̶  dla obszaru F – do 70 % kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont bądź modernizację  przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

    W przypadku obszaru G PFRON nie ustalił wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.  

 
    Podmioty zainteresowane dofinansowaniem projektów w ramach obszarów B, C, D i  F proszone są o złożenie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39 stosownych wniosków /w przypadku jednostek gminnych/ i wystąpień  /w przypadku organizacji pozarządowych/ wraz ze wszystkimi załącznikami w terminie
do 11 lutego  2021 r.


Uwaga!

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach obszarów A i E należy składać bezpośrednio do
Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PFRON przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosku i wystąpienia znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl .

 


Adres źródłowy: https://orbitorun.pl/index.php/aktualnosci/wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii

Załączniki
  • [0] https://orbitorun.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2020-12/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg?itok=KE5GJHc3