2016-09-27 Zmiany w Wieloletnim programie współpracy z NGO

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 – 2017.

Zaproponowane zmiany wynikają z potrzeby dostosowania treści wieloletniego programu współpracy z NGO przyjętego uchwałą nr 440/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r. do zapisów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego „World Cafe” zorganizowanego przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia w dniu 17 sierpnia 2016 r.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2015 r. wprowadziła m.in. nowe obowiązki dla administracji dotyczące rad pożytku publicznego, regulacje dot. trybu odwoływania członków RDPP przed upływem kadencji, wydłużyła okres kadencji rady o 1 rok (dotychczas były to 2 lata).

Cześć zaproponowanych w projekcie zmian w zakresie trybu pracy RDPP wynika ze zgłoszonych postulatów podczas spotkania konsultacyjnego „World Cafe” w dniu 17 sierpnia br. zorganizowanego przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto wprowadzono dwie zmiany w ramach aktualizacji dotychczasowych zapisów dot. działań rewitalizacyjnych na ternie miasta Torunia.  

 

Do pobrania:  

 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Torunia uwzględnia następujące zmiany w Wieloletnim Programie współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 – 2017:

 

1)      w Rozdziale IV Przedmiot współpracy:

a)   w § 5 ust. 1:

- w pkt. 8 zaktualizowano treść lit. d dot. programu rewitalizacji,

- w pkt. 14 uzupełniono dotychczasowy zapis o zadanie wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (rewitalizacja),

- w ust. 2 zaktualizowano treść dot. programu rewitalizacji;

2)      w Rozdziale VIII „Utworzenie Rady”:

a)  w § 19 zmiana stylistyczna pkt 2 (skorygowano zgodnie z art. 41i ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

b)  po § 21 dodano § 21a dot. możliwości zwoływania i prowadzenia posiedzeń rady przez wiceprzewodniczącego w przypadku czasowej niemożliwości pełnienia funkcji przez przewodniczącego RDPP (propozycja techniczna umożliwiająca sprawne funkcjonowanie rady),

c)  w § 25 zmieniono okres kadencji z dwóch na trzy lata (zgodnie z art. 41e ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

d)  treść § 26 dostosowano do aktualnych zapisów art. 41g ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (przypadki odwołania członka Rady przed upływem kadencji),

e)   propozycja dodania § 26a wynika z potrzeby zapewnienia sprawnego funkcjonowania RDPP w przypadku złożenia przez przedstawiciela organizacji pozarządowych rezygnacji ze składu rady (zgodnie z art. 41g ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

3)   w Rozdziale IX Sposób monitorowania i zasady dialogu samorządu z organizacjami pozarządowymi – w § 29 termin złożenia sprawozdania z realizacji programu dostosowano do terminu złożenia sprawozdania z realizacji programu rocznego.

 

UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA TORUNIA MOŻNA ZGŁASZAĆ DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 r.:

 

  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: konsultacje@um.torun.pl;
  • faxem pod nr 56 611 86 80; 
  • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

Przyjdź na spotkanie

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się dyżur konsultacyjny – 6 października 2016 r. (czwartek), w godz. 16.00 – 18.00, Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.


Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: m.skibicka@um.torun.pl)

 

ilość odsłon podstrony: 1962
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"