WYNIKI KONKURSÓW DLA NGO

ROK 2017

1. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:
 
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Miasta Torunia (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu osiedlowych domów kultury na Bielawach i Bydgoskim Przedmieściu oraz osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach (w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.) - POBIERZ.
 • Realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowego okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opuszczających zakłady karne (w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.

 

2. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ROKU 2017:
 
 • Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych imprezach sportowych w 2017 roku - POBIERZ
 • Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych - POBIERZ
 • Organizacja znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz organizacja i udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski - POBIERZ
 • Organizacji letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategori młodzieżowej, których realizacja następować będzie w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. - POBIERZ
 • Organizacji znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz
  organizacja i udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, których realizacja następować będzie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. - POBIERZ
3. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W 2017 ROKU:
 
Konkurs nr 1:
Konkurs nr 2:
 • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym - POBIERZ
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych - POBIERZ
 • działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - POBIERZ
Konkurs nr 3:
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa - POBIERZ
Konkurs nr 4:
 • wspieranie edukacji i wychowania - POBIERZ
Konkurs nr 5:
 • działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - POBIERZ
Konkurs nr 6:
Konkurs nr 7:
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - POBIERZ
Konkurs nr 8:
 • wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta - POBIERZ (I tura), POBIERZ (II tura)
 • Toruński Festiwal Ławek - UNIEWAŻNIENIE KONKURSU - POBIERZ informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
Konkurs nr 9:
 • działania na rzecz osób w wieku 65+ - POBIERZ
Konkurs nr 10:
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - POBIERZ
Konkurs nr 11:
 • promocja marki Toruń w kraju i za granicą - POBIERZ

 

4. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W LATACH 2017-2019 W ZAKRESIE:
 
Konkurs nr 12:
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - POBIERZ
Konkurs nr 13:
 • dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy unii europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych
Konkurs nr 14:
 • bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia - POBIERZ (UNIEWAŻNIONY: informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert - POBIERZ)
  • wyniki II tury konkursu - POBIERZ

 

5. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO:
 
POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.
 
6. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PN. "WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU:
 
POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.
 

7. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE:

 1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - POBIERZ.
 2. Działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego - POBIERZ INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU.


8. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH OBCHODÓW ROKU RZEKI WISŁY:

POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.

ilość odsłon podstrony: 8927
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"