WYNIKI KONKURSÓW DLA NGO

52. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - nabór do dnia 31.07.2019 r.

Wyniki pobierz - TUTAJ

51. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 11 lipca 2019 r. na wykonanie zadania publicznego  związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ III.

Wyniki pobierz - TUTAJ

50. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 lipca 2019r. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działającego w imieniu Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyniki pobierz - TUTAJ

 

49. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 maja 2019r. przez  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działającego w imieniu Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń ( po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "w rodzinie siła!" w  ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  II TURA

Wyniki pobierz- TUTAJ

 

48. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 07.06.2019r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II TURA

Wyniki pobierz - TUTAJ

47. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r.  przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – II TURA.

Wyniki pobierz - TUTAJ

46. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listop 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - nabór do dnia 31.05.2019 r.

Wyniki pobierz - TUTAJ


45. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 maja 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób

Wyniki pobierz - TUTAJ

44. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w  zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu

Wyniki pobierz - TUTAJ

43. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu – II TURA

Wyniki pobierz - TUTAJ

42. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozowju sportu poprzez organizację i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) w okresie od 01.07. do 31.12.2019 r.

Wyniki pobierz - TUTAJ

41. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozowju sportu poprzez organizację krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej, w okresie od 22.06 do 31.08. 2019 r.

Wyniki pobierz - TUTAJ

 

40. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2019 r. na realizację w  okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w  ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wyniki pobierz (informacja o unieważnieniu konkursu) - TUTAJ

37. Wyniki - informacja o unieważnieniu - otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ II.

Infomację pobierz - TUTAJ

36. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 lutego 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - II TURA.

Wyniki pobierz - TUTAJ

35. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

34. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - I termin naboru - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

33. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

32. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w latach 2019-2021 zadania gminy obejmującego organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

31. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie domu pomocy społecznej dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

30. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

29. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

28. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w latach 2019-2021 zadania gminy obejmującego prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

27. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2019 r. zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta w trybie powierzenia realizacji zadania - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

25. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

24. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

23. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ" - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

22. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019r. z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-20120 w ramach celu operacyjnego nr 2 "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych , uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi" - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

21. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie zatrudnienia socjalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta Torunia uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez centrum integracji społecznej - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

20. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym – świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne. - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

19. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie - ROZWOJU SPORTU w I półroczu 2019 r., tj. od 01.01. do 30.06.2019 r.
Rodzaj zadania: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) -
WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu w 2019r. pn. rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

17. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r. - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

16. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie edukacji i wychowania (Konkurs: 8.1 )   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

 

15. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie edukacji i wychowania (Konkurs: 8.2: organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. "Toruński Tydzień Tolerancji")   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

14. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

13. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez: 23.1. EDUKACJĘ LIDERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH.  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

12. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie profilkatyki problemów zdrowia psychicznego oraz promocji zdrowia  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

11. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w trybie wspierania wykonania zadań w zakresie: 1. DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+; 2. ORGANIZACJI „ŚWIĘTA SENIORA” – „SENIORIADY 2019”  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w tym: organizacja Wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu oraz organizacja Święta Ulic: Szerokiej i Królowej Jadwigi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

9. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działania na rzecz wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców oraz przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

8. Wyniki otwartych konkursów Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie promocji marki Toruń w kraju i za granicą    - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

ROK 2019

6. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie powierzenia zadania upowszechniania turystyki i krajoznawstwa   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie wspierania opieki na miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia w trybie wspiarania wykonania zadania  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 30 listopada 2018 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

1. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 19 października 2018 r. na prowadzenie przez organizacje pozarządowe czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Miasta Toruń - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

ROK 2018

26. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 sierpnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, EDUKACJI MAJĄCEJ NA CELU WYRABIANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW WOBEC ŚRODOWISKA I PRZYRODY OŻYWIONEJ - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

25. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2018 r.  przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych Gminy w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przedsięwzięć rewitaizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta) w trybie powierzenia realizacji zadania   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

24. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r.  przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych Gminy w latach 2018-2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - II termin naboru - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

23. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 marca 2018 r.  przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” II TURA (III termin naboru ofert) - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

22. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległość - II tura - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

21.  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

20. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 marca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.


 

19. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległość - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

18. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZNEGO, EDUKACJI MAJĄCEJ NA CELU WYRABIANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW WOBEC ŚRODOWISKA I PRZYRODY OŻYWIONEJ /II TURA KONKURSU/ - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

17. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie rozwoju sportu: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNORODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH KREUJĄCYCH SPORTOWY WIZERUNEK MIASTA TORUNIA - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

16. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie rozwoju sportu: ORGANIZACJA KRAJOWYCH LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA UZDOLNIONYCH ZAWODNIKÓW W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

15. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+: ORGANIZACJA „ŚWIĘTA SENIORA” - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

14. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2020 w zakresie: DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY MIASTA TORUŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z FUNDUSZY KRAJOWYCH:

 • I TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • II TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • III TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • IV TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ 

 

13. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz oc hrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” II TURA:

 • I TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • II TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • III TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

12. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od l stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

11.  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

10. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

9. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) nr 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU - pobierz TUTAJ

8. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) nr 2: Profilaktyka i  rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ


7. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ GMINY MIASTA TORUŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ROKU 2018 R.:

7.1. rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ


7.2. rozwój sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych imprezach sportowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

7.3. organizacja krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej


7.4. organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

6. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020 W ZAKRESIE:

6.1.  Konkurs nr 17: kultywowania pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

6.2. Konkurs nr 18: wzbogacanie życia kulturalnego Torunia poprzez realizację niestandardowych projektów artystycznych prezentujących nowe formy i trendy we wszystkich dziedzinach sztuki - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

6.3. Konkurs nr 19: realizacja międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

5. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU W ZAKRESACH /KONKURSY OD NR 1 DO 16/:

1.      Konkurs nr 1: wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej:

 • WYNIKI I TURY POBIERZ TUTAJ
 • WYNIKI II TURY POBIERZ TUTAJ


2.      Konkurs nr 2:

2.1.   działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.2.   profilaktyka i promocja zdrowia

- WYNIKI POBIERZ TUTAJ

3.      Konkurs nr 3: działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

4.      Konkurs nr 4:

4.1.   działania na rzecz osób w wieku  65+

4.2.   organizacja „Święta Seniorów”

- WYNIKI POBIERZ TUTAJ

5.      Konkurs nr 5: wspieranie edukacji i wychowania - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

6.      Konkurs nr 6: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

7.      Konkurs nr 7: działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

8.      Konkurs nr 8: działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

9.      Konkurs nr 9: promocja marki Toruń w kraju i za granicą - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

10.  Konkurs nr 10: wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

11.  Konkurs nr 11: wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta - POBIERZ WYNIKI TUTAJ

12.  Konkurs nr 12: Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim Torunia - POBIERZ WYNIKI TUTAJ

13.  Konkurs nr 13:

13.1.     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

13.2.     działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

14.  Konkurs nr 14: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (wsparcie realizacji zadania) - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

15.  Konkurs nr 15: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (powierzenie realizacji zadania) - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

16.  Konkurs nr 16: organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji" - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

4. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierz wyniki TUTAJ.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierz wyniki TUTAJ.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY (ŚDS) DLA ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 143 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - pobierz wyniki TUTAJ.

1. WYNIKI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, CZTERECH PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.  - POBIERZ

ROK 2017

1. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:
 
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Miasta Torunia (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu osiedlowych domów kultury na Bielawach i Bydgoskim Przedmieściu oraz osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach (w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.) - POBIERZ.
 • Realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowego okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opuszczających zakłady karne (w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.

 

2. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ROKU 2017:
 
 • Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych imprezach sportowych w 2017 roku - POBIERZ
 • Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych - POBIERZ
 • Organizacja znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz organizacja i udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski - POBIERZ
 • Organizacji letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategori młodzieżowej, których realizacja następować będzie w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. - POBIERZ
 • Organizacji znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz
  organizacja i udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, których realizacja następować będzie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. - POBIERZ
3. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W 2017 ROKU:
 
Konkurs nr 1:
Konkurs nr 2:
 • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym - POBIERZ
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych - POBIERZ
 • działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - POBIERZ
Konkurs nr 3:
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa - POBIERZ
Konkurs nr 4:
 • wspieranie edukacji i wychowania - POBIERZ
Konkurs nr 5:
 • działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - POBIERZ
Konkurs nr 6:
Konkurs nr 7:
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - POBIERZ
Konkurs nr 8:
 • wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta - POBIERZ (I tura), POBIERZ (II tura)
 • Toruński Festiwal Ławek - UNIEWAŻNIENIE KONKURSU - POBIERZ informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
Konkurs nr 9:
 • działania na rzecz osób w wieku 65+ - POBIERZ
Konkurs nr 10:
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - POBIERZ
Konkurs nr 11:
 • promocja marki Toruń w kraju i za granicą - POBIERZ

 

4. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W LATACH 2017-2019 W ZAKRESIE:
 
Konkurs nr 12:
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - POBIERZ
Konkurs nr 13:
Konkurs nr 14:
 • bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia - POBIERZ (UNIEWAŻNIONY: informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert - POBIERZ)
  • wyniki II tury konkursu - POBIERZ

 

5. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO:
 
POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.
 
6. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PN. "WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU:
 
POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.
 

7. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE:

 1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - POBIERZ.
 2. Działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego - POBIERZ INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU.


8. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH OBCHODÓW ROKU RZEKI WISŁY:

POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.

ilość odsłon podstrony: 23404
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"