WYNIKI KONKURSÓW DLA NGO

ROK 2018

1. WYNIKI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, CZTERECH PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.: 

POBIERZ

ROK 2017

1. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:
 
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Miasta Torunia (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu osiedlowych domów kultury na Bielawach i Bydgoskim Przedmieściu oraz osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach (w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.) - POBIERZ.
 • Realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowego okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opuszczających zakłady karne (w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.

 

2. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ROKU 2017:
 
 • Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych imprezach sportowych w 2017 roku - POBIERZ
 • Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych - POBIERZ
 • Organizacja znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz organizacja i udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski - POBIERZ
 • Organizacji letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategori młodzieżowej, których realizacja następować będzie w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. - POBIERZ
 • Organizacji znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz
  organizacja i udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, których realizacja następować będzie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. - POBIERZ
3. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W 2017 ROKU:
 
Konkurs nr 1:
Konkurs nr 2:
 • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym - POBIERZ
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych - POBIERZ
 • działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - POBIERZ
Konkurs nr 3:
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa - POBIERZ
Konkurs nr 4:
 • wspieranie edukacji i wychowania - POBIERZ
Konkurs nr 5:
 • działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - POBIERZ
Konkurs nr 6:
Konkurs nr 7:
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - POBIERZ
Konkurs nr 8:
 • wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta - POBIERZ (I tura), POBIERZ (II tura)
 • Toruński Festiwal Ławek - UNIEWAŻNIENIE KONKURSU - POBIERZ informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
Konkurs nr 9:
 • działania na rzecz osób w wieku 65+ - POBIERZ
Konkurs nr 10:
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - POBIERZ
Konkurs nr 11:
 • promocja marki Toruń w kraju i za granicą - POBIERZ

 

4. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W LATACH 2017-2019 W ZAKRESIE:
 
Konkurs nr 12:
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - POBIERZ
Konkurs nr 13:
Konkurs nr 14:
 • bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia - POBIERZ (UNIEWAŻNIONY: informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert - POBIERZ)
  • wyniki II tury konkursu - POBIERZ

 

5. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO:
 
POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.
 
6. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PN. "WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU:
 
POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.
 

7. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE:

 1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - POBIERZ.
 2. Działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego - POBIERZ INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU.


8. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH OBCHODÓW ROKU RZEKI WISŁY:

POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.

ilość odsłon podstrony: 9334
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"