WYNIKI KONKURSÓW DLA NGO

WYNIKI KONKURSÓW - 2019 R.

56. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17.10.2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia, na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzeniu edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miasta Toruń.

Wyniki pobierz - TUTAJ

 

55. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 października 2019r. przez  Prezydenta Miasta Torunia na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie śropdowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wyniki pobierz - TUTAJ

 

52. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - nabór do dnia 31.07.2019 r.

Wyniki pobierz - TUTAJ

51. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 11 lipca 2019 r. na wykonanie zadania publicznego  związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ III.

Wyniki pobierz - TUTAJ

50. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 lipca 2019r. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działającego w imieniu Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyniki pobierz - TUTAJ

 

49. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 maja 2019r. przez  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działającego w imieniu Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń ( po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "w rodzinie siła!" w  ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  II TURA

Wyniki pobierz- TUTAJ

 

48. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 07.06.2019r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II TURA

Wyniki pobierz - TUTAJ

47. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r.  przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – II TURA.

Wyniki pobierz - TUTAJ

46. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listop 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - nabór do dnia 31.05.2019 r.

Wyniki pobierz - TUTAJ


45. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 maja 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób

Wyniki pobierz - TUTAJ

44. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w  zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu

Wyniki pobierz - TUTAJ

43. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu – II TURA

Wyniki pobierz - TUTAJ

42. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozowju sportu poprzez organizację i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) w okresie od 01.07. do 31.12.2019 r.

Wyniki pobierz - TUTAJ

41. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozowju sportu poprzez organizację krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej, w okresie od 22.06 do 31.08. 2019 r.

Wyniki pobierz - TUTAJ

 

40. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2019 r. na realizację w  okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w  ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wyniki pobierz (informacja o unieważnieniu konkursu) - TUTAJ

37. Wyniki - informacja o unieważnieniu - otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ II.

Infomację pobierz - TUTAJ

36. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 lutego 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - II TURA.

Wyniki pobierz - TUTAJ

35. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

34. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - I termin naboru - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

33. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

32. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w latach 2019-2021 zadania gminy obejmującego organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

31. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie domu pomocy społecznej dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

30. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

29. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2019 zadania gminy obejmującego prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

28. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w latach 2019-2021 zadania gminy obejmującego prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

27. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2019 r. zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta w trybie powierzenia realizacji zadania - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

25. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

24. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

23. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ" - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

22. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019r. z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-20120 w ramach celu operacyjnego nr 2 "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych , uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi" - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

21. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie zatrudnienia socjalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta Torunia uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez centrum integracji społecznej - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

20. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym – świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne. - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

19. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie - ROZWOJU SPORTU w I półroczu 2019 r., tj. od 01.01. do 30.06.2019 r.
Rodzaj zadania: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) -
WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu w 2019r. pn. rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

17. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r. - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

16. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie edukacji i wychowania (Konkurs: 8.1 )   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

 

15. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie edukacji i wychowania (Konkurs: 8.2: organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. "Toruński Tydzień Tolerancji")   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

14. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

13. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez: 23.1. EDUKACJĘ LIDERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH.  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

12. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie profilkatyki problemów zdrowia psychicznego oraz promocji zdrowia  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

11. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w trybie wspierania wykonania zadań w zakresie: 1. DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+; 2. ORGANIZACJI „ŚWIĘTA SENIORA” – „SENIORIADY 2019”  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w tym: organizacja Wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu oraz organizacja Święta Ulic: Szerokiej i Królowej Jadwigi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

9. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działania na rzecz wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców oraz przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

8. Wyniki otwartych konkursów Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie promocji marki Toruń w kraju i za granicą    - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

ROK 2019

6. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie powierzenia zadania upowszechniania turystyki i krajoznawstwa   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie wspierania opieki na miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia w trybie wspiarania wykonania zadania  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 30 listopada 2018 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami  - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

1. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 19 października 2018 r. na prowadzenie przez organizacje pozarządowe czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Miasta Toruń - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

ROK 2018

26. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 sierpnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, EDUKACJI MAJĄCEJ NA CELU WYRABIANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW WOBEC ŚRODOWISKA I PRZYRODY OŻYWIONEJ - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

25. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2018 r.  przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych Gminy w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przedsięwzięć rewitaizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta) w trybie powierzenia realizacji zadania   - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

24. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r.  przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych Gminy w latach 2018-2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - II termin naboru - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

23. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 marca 2018 r.  przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” II TURA (III termin naboru ofert) - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

22. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległość - II tura - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

21.  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

20. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 marca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ.


 

19. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległość - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

18. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZNEGO, EDUKACJI MAJĄCEJ NA CELU WYRABIANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW WOBEC ŚRODOWISKA I PRZYRODY OŻYWIONEJ /II TURA KONKURSU/ - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

17. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie rozwoju sportu: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNORODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH KREUJĄCYCH SPORTOWY WIZERUNEK MIASTA TORUNIA - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

16. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie rozwoju sportu: ORGANIZACJA KRAJOWYCH LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA UZDOLNIONYCH ZAWODNIKÓW W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

15. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+: ORGANIZACJA „ŚWIĘTA SENIORA” - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

14. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2020 w zakresie: DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY MIASTA TORUŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z FUNDUSZY KRAJOWYCH:

 • I TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • II TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • III TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • IV TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ 

 

13. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz oc hrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” II TURA:

 • I TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • II TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ
 • III TERMIN NABORU - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

12. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od l stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

11.  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

10. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

9. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) nr 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU - pobierz TUTAJ

8. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) nr 2: Profilaktyka i  rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - WYNIKI POBIERZ TUTAJ


7. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ GMINY MIASTA TORUŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ROKU 2018 R.:

7.1. rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ


7.2. rozwój sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych imprezach sportowych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

7.3. organizacja krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej - WYNIKI POBIERZ TUTAJ


7.4. organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

 

6. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020 W ZAKRESIE:

6.1.  Konkurs nr 17: kultywowania pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

6.2. Konkurs nr 18: wzbogacanie życia kulturalnego Torunia poprzez realizację niestandardowych projektów artystycznych prezentujących nowe formy i trendy we wszystkich dziedzinach sztuki - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

6.3. Konkurs nr 19: realizacja międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

5. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU W ZAKRESACH /KONKURSY OD NR 1 DO 16/:

1.      Konkurs nr 1: wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej:

 • WYNIKI I TURY POBIERZ TUTAJ
 • WYNIKI II TURY POBIERZ TUTAJ


2.      Konkurs nr 2:

2.1.   działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.2.   profilaktyka i promocja zdrowia

- WYNIKI POBIERZ TUTAJ

3.      Konkurs nr 3: działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

4.      Konkurs nr 4:

4.1.   działania na rzecz osób w wieku  65+

4.2.   organizacja „Święta Seniorów”

- WYNIKI POBIERZ TUTAJ

5.      Konkurs nr 5: wspieranie edukacji i wychowania - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

6.      Konkurs nr 6: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

7.      Konkurs nr 7: działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

8.      Konkurs nr 8: działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

9.      Konkurs nr 9: promocja marki Toruń w kraju i za granicą - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

10.  Konkurs nr 10: wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

11.  Konkurs nr 11: wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta - POBIERZ WYNIKI TUTAJ

12.  Konkurs nr 12: Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim Torunia - POBIERZ WYNIKI TUTAJ

13.  Konkurs nr 13:

13.1.     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

13.2.     działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

WYNIKI POBIERZ TUTAJ.

14.  Konkurs nr 14: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (wsparcie realizacji zadania) - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

15.  Konkurs nr 15: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (powierzenie realizacji zadania) - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

16.  Konkurs nr 16: organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji" - WYNIKI POBIERZ TUTAJ

4. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierz wyniki TUTAJ.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierz wyniki TUTAJ.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY (ŚDS) DLA ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 143 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - pobierz wyniki TUTAJ.

1. WYNIKI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, CZTERECH PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.  - POBIERZ

ROK 2017

1. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:
 
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Miasta Torunia (w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.) - POBIERZ.
 • Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu osiedlowych domów kultury na Bielawach i Bydgoskim Przedmieściu oraz osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach (w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.) - POBIERZ.
 • Realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowego okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opuszczających zakłady karne (w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.) - POBIERZ.

 

2. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ROKU 2017:
 
 • Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych imprezach sportowych w 2017 roku - POBIERZ
 • Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych - POBIERZ
 • Organizacja znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz organizacja i udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski - POBIERZ
 • Organizacji letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategori młodzieżowej, których realizacja następować będzie w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. - POBIERZ
 • Organizacji znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz
  organizacja i udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, których realizacja następować będzie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. - POBIERZ
3. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W 2017 ROKU:
 
Konkurs nr 1:
Konkurs nr 2:
 • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym - POBIERZ
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych - POBIERZ
 • działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - POBIERZ
Konkurs nr 3:
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa - POBIERZ
Konkurs nr 4:
 • wspieranie edukacji i wychowania - POBIERZ
Konkurs nr 5:
 • działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - POBIERZ
Konkurs nr 6:
Konkurs nr 7:
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - POBIERZ
Konkurs nr 8:
 • wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta - POBIERZ (I tura), POBIERZ (II tura)
 • Toruński Festiwal Ławek - UNIEWAŻNIENIE KONKURSU - POBIERZ informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
Konkurs nr 9:
 • działania na rzecz osób w wieku 65+ - POBIERZ
Konkurs nr 10:
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - POBIERZ
Konkurs nr 11:
 • promocja marki Toruń w kraju i za granicą - POBIERZ

 

4. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W LATACH 2017-2019 W ZAKRESIE:
 
Konkurs nr 12:
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - POBIERZ
Konkurs nr 13:
Konkurs nr 14:
 • bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia - POBIERZ (UNIEWAŻNIONY: informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert - POBIERZ)
  • wyniki II tury konkursu - POBIERZ

 

5. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO:
 
POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.
 
6. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PN. "WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU:
 
POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.
 

7. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE:

 1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - POBIERZ.
 2. Działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego - POBIERZ INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU.


8. WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ W ROKU 2017 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH OBCHODÓW ROKU RZEKI WISŁY:

POBIERZ tabelę zawierającą zestawienie wyników.

ilość odsłon podstrony: 3174
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"