2019-09-11 Wspólnie o programie - II etap konsultacji

 

Wspólnie o programie - II etap konsultacji  

 

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

 

 

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora.

 

Przebieg prac nad projektem:

1) 12 czerwca 2019 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych na miejskich stronach internetowych;

2) 26 czerwca 2019 r., godz. 16.00, CKK Jordanki w Toruniu – otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrano propozycje do programu w ramach 7 grup tematycznych:

- kultura,

- sport i rekreacja,

- promocja miasta i turystyka, środowisko,

- rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,

- ochrona zdrowia i niepełnosprawność,

- seniorzy,

- dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie użytkowników);

3) lipiec/sierpień 2019 r. – praca nad programem, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT, CWB, MOPR , RDPP oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2019.

 

W porównaniu do tegorocznego programu współpracy w projekcie na rok 2020:

1. Zaktualizowano definicję rewitalizacji w słowiczku pojęć.

2. Uwzględniono obszar współpracy jakim będzie sieć Centrów Aktywności Lokalnej – miejsc otwartych dla mieszkańców, przez nich współtworzonych, dających przestrzeń i wiedzę niezbędną do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wpierających rozwój wolontariatu (w § 6 dodano ust. 9).

3. Uzupełniono priorytetowe zadania w zakresie:

1) wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji osiągnięć kulturalnych Torunia o:

a) realizację inicjatyw mających na celu łączenie nauki i kultury (dodano w § 8 pkt 1 lit f);

b) realizację wydarzeń w ramach obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski (dodano w § 8 pkt 1 lit g);

2) wspierania edukacji i wychowania o:

a) promocję postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z obchodami 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski (dodano w § 8 pkt 6 lit c);

b) organizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji” (dodano w § 8 pkt 6 lit d);

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej wspierania edukacji i wychowania o:

a) wydarzenia połączone z zazielenieniem przestrzeni miejskiej (w § 8 pkt 14 lit a),

b) promocję postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska

na terenie gminy (w § 8 pkt 14 dodano lit e);

4) wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych o wspieranie integracji lokalnej społeczności poprzez prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej, tj. lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia (w § 8 pkt 15 lit b);

5) pomocy społecznej (w § 8 pkt 20).

4. Uszczegółowiono priorytetowe zadanie w zakresie rewitalizacji (w § 8 pkt 19 dodano lit od a do d).

5. Z listy wskaźników oceny realizacji programu usunięto podział wkładu własnego NGO na finansowy i pozafinansowy z uwagi na wprowadzoną przez ustawodawcę w dniu 2 marca 2019 r. zmianę wzorów ofert konkursowych, ramowych wzorów umów i wzorów sprawozdań z realizacji zadań publicznych (w § 14 pkt 5).

 

 

 


 

Napisz do nas

 

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 24 września 2019 r.:

·       za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m.skibicka@um.torun.pl,

  • faxem pod nr 56 611 86 80,
  • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu - do dnia 24 września 2019 r.) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

 


 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: m.skibicka@um.torun.pl)

 

 

 


Do pobrania:

 

 

ilość odsłon podstrony: 469
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"