2018-09-13 Wspólnie o programie - II etap konsultacji

 

Wspólnie o programie - II etap konsultacji

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora.

W ramach procedury tworzenia programu odbyły się w br. następujące działania:
1)    11 czerwca 2018 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych na miejskich stronach internetowych,
2)    2 lipca 2018 r., godz. 16.00, MCSM w Toruniu – otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrano 38 propozycji do programu w ramach 5 grup tematycznych:
•    oferta Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro,
•    promocja i rozwój wolontariatu,
•    działania na rzecz osób w wieku 65+,
•    generator ofert eNGO i proces aplikacyjny (doświadczenia użytkowników),
•    Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (tryb powoływania, organizacji i tryb działania Rady, zadania RDPP),
w spotkaniu udział wzięło 90 osób;
3)    lipiec/sierpień 2018 r. – praca nad programem w ramach grupy roboczej ds. projektu programu RDPP, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT, CWB i MOPR oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2019,
4)    12 września 2018 r. – przedstawienie wyników pracy Prezydentowi Miasta Torunia.

W porównaniu do tegorocznego programu współpracy w projekcie na rok 2019:
1.  Dodano wstęp do programu.
2.  Dodano wspieranie i promocję działalności podmiotów ekonomii społecznej jako jeden z celów szczegółowych współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (§ 2 ust. 2 pkt 7).
3.  Uzupełniono grupę odbiorców działań Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (grupy inicjatywne planujące powołanie organizacji pozarządowych - § 6 ust. 8).
4. Uzupełniono pozafinansowe formy współpracy o możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia biurowego na prowadzenie ich działalności statutowej realizującej zadania własne gminy oraz funkcjonowanie pełnomocnika koordynującego sprawy dotyczące organizacji pozarządowych. Formy te dotychczas uwzględniał wieloletni program współpracy GMT z NGO obowiązujący w latach 2013 – 2017 (§ 7 pkt 13 i 14).
5. Uzupełniono priorytetowe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości o wspieranie działań mających na celu samozatrudnienie (dodano w § 8 pkt 10 lit. b), wspieranie procesów edukacyjnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (dodano w § 8 pkt 10 lit. d) oraz wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju gospodarczego (dodano w § 8 pkt 10 lit. e).
6.    Uproszczono zapis dot. rewitalizacji (§ 8 pkt 20).
7.    Zaktualizowano zadania z zakresu pomocy społecznej koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (§ 8 pkt 21).
8.  Dodano nowe zadanie priorytetowe dot. wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia (§ 8 pkt 22), poprzez m.in.:
1)    realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci,
2)    realizację inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat miejsc pamięci.

________________________________________

Napisz do nas

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 26 września 2018 r.:               
•    za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m.skibicka@um.torun.pl,
•    faxem pod nr 56 611 86 80,
•    pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: m.skibicka@um.torun.pl)
________________________________________
Do pobrania:

•    Projekt Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w  2019 r., przekazany do ostatniej fazy konsultacji społecznych

•    Formularz uwag do programu


ilość odsłon podstrony: 424
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"