2018-05-09 Wsparcie inicjatyw lokalnych

Do 30 maja 2018 roku można składać wnioski na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych, które będą się odbywały w drugim półroczu 2018 roku. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności mają możliwość pozyskania  pieniędzy na działania budujące sąsiedzkie więzi i  społeczeństwo obywatelskie.

Inicjatywa lokalna to narzędzie do kreatywnego realizowania pomysłów i  projektów, pozostające w rękach mieszkańców Torunia i zaspakajające ich lokalne potrzeby.  Przy merytorycznym i finansowym wsparciu Gminy Miasta Toruń można pobudzić swoją aktywność obywatelską i na przykład zorganizować piknik sąsiedzki, czy wdrożyć innowacyjny pomysł, zmieniając przy okazji swoją okolicę.

Wnioski na dofinansowanie inicjatyw lokalnych można składać zgodnie z  art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z  24 kwietnia 2003 r. z zakresu:

•działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

•działalności charytatywnej,

•podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

•działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

•kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

•promocji i organizacji wolontariatu,

•nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

•wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

•turystyki i krajoznawstwa,

•ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

•porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Co istotne, mieszkańcy Torunia mogą to robić nie tylko za pośrednictwem organizacji pozarządowych czy innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także bezpośrednio. Wystarczy, że utworzą Grupę Inicjatywną, popartą przez osoby chcące się włączyć w pracę przy danej inicjatywie i wypełnią wniosek. Do wniosku należy załączyć listę z  podpisami Grupy Inicjatywnej.

Wniosek dostępny jest w Wydziale Promocji i Turystyki przy ul. Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu oraz na stronie internetowej BIP Toruń (pod Wydziałem Promocji i Turystyki) - "Wsparcie inicjatyw lokalnych". Po wypełnieniu należy go złożyć w Kancelarii UMT lub bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Promocji i Turystyki.

Szczegółowych informacji udziela Członek Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, Małgorzata Hoffmann,
nr tel. (56) 61-18-676;
m.hoffmann@um.torun.pl.

ilość odsłon podstrony: 840
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"