2018-01-10 Wsparcie inicjatyw lokalnych

Lokalne społeczności, organizacje pozarządowe mogą się ubiegać się o środki finanasowe na działania budujące sąsiedzkie więzi i społeczeństwo obywatelskie.

Wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu (na podstawie art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.):

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświatywychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego

należy złożyć w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w następujących terminach:

 • do 30 stycznia każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w I półroczu,
 • do 30 maja każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w II półroczu.

  JAK TO ZROBIĆ?

 • Lokalne społeczności mogą to robić nie tylko za pośrednictwem organizacji pozarządowych czy innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także bezpośrednio. Wystarczy, że utworzą Grupę Inicjatywną (musi ona liczyć minimum 10 osób) i wypełnią wniosek.
 • Wniosek Grupy Inicjatywnej utworzonej przez mieszkańców Torunia (osoby fizyczne) podpisuje osoba/osoby upoważniona/ne przez Grupę Inicjatywną do kontaktów z Wydziałem Promocji i TurysUrzędu Miasta Torunia.
 • Do wniosku należy załączyć listę z podpisami minimum 10 członków Grupy Inicjatywnej zawierającą: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, podpis członka Grupy.

Oceny wniosków dokonuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołany przez Prezydenta Miasta Torunia zarządzeniem nr 90/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych oraz zatwierdzenia regulaminu pracy – TUTAJ (zmienionym zarządzeniem nr 202 z dnia 3 lipca 2012 r.).

Tryb i  szczegółowe kryteria oceny wniosków określa uchwała nr 801/10 Rady Miasta Torunia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia trybu i  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w  ramach inicjatywy lokalnej – TUTAJ.   
 
Do pobrania:
 
 • wzór wniosku o wsparcie inicjatywy lokalnej - TUTAJ
 • wzór tabelki - TUTAJ

Kontakt:
Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
p. Małgorzata Hoffmann - członek zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych
tel. 56 611 86 76, faks 56 611 86 80

 


ilość odsłon podstrony: 1009
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"