2018-02-22 UWAGA STOWARZYSZENIA ZWYKŁE!

INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

ZAŁOŻONYCH  PRZED  20 MAJA  2016 R.

    
        Stowarzyszenia zwykłe założone i działające na podstawie przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy czyli przed dniem 20 maja 2016r. są obowiązane dokonać wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, ostateczny więc termin na uzyskanie wpisu upływa z dniem 20 maja 2018r.
 
       Stowarzyszenie zwykłe (powstałe przed 20 maja 2016r.), które w wyznaczonym terminie do dnia 20 maja 2018r. nie uzyska wpisu do ww. ewidencji, zostanie rozwiązane z mocy prawa na podstawie przepisu przejściowego art.10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1923). Art. 10. ww. ustawy stanowi bowiem, iż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.                                    
      Stowarzyszenia zwykłe, założone przed datą 20 maja 2016r., dopóki nie dokonają wpisu do nowej ewidencji, mogą działać na podstawie starych zasad do dnia 20 maja 2018r. i  nie uzyskają w tym czasie ułomnej osobowości prawnej oraz nie mogą  korzystać np. z dotacji publicznych. Ww. stowarzyszenia zwykłe, które chcą po dniu 20 maja 2018r. prowadzić dalej swą działalność i uniknąć rozwiązania z mocy prawa,  muszą dostosować swoje regulaminy   i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać  wpis  do  nowej  ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej  przez  Prezydenta  Miasta  Torunia  jako  starostę  grodzkiego.


  
     Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe założone przed 20 maja 2016r. do nowych przepisów zawartych  w rozdziale  6  znowelizowanej ustawy- Prawo o stowarzyszeniach?


1.    Regulamin stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie zwykłe działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin zgodny z nowymi przepisami wynika z art. 40 ust. 2 ww. ustawy i powinien określać w szczególności:
•    nazwę stowarzyszenia
•    cel lub cele i środki działania
•    teren działania i siedzibę
•    przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd
•    zasady dokonywania zmian regulaminu działalności
•    sposób nabycia i utraty członkostwa
•    sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. 


Do dnia 20 maja 2016r. zapisy regulaminów nie musiały zawierać takich informacji jak np. zasady zmiany regulaminu sposobu nabycia i utraty członkostwa czy też sposobu rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Po nowelizacji jest to obowiązkowe. Działające stowarzyszenia muszą sprawdzić, czy w regulaminie są takie zapisy. Jeśli w regulaminie stowarzyszenia zwykłego nie ma wszystkich wymaganych ustawowo zapisów – należy je wprowadzić. Dodatkowo w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych środkach na działalność, jeżeli stowarzyszenie chce z nich korzystać. Zgodnie   z art. 42 ust. 2 i 3 ww. ustawy środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić nie tylko ze składek członkowskich (jak dotychczas) ale także darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji. Jeżeli stowarzyszenie chce pozyskać dochody z tych źródeł, musi to zapisać w regulaminie. 


2.    Przedstawiciel albo zarząd stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie zwykłe może być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela (tak jak dotychczas) albo przez zarząd.
Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce zamiast przedstawiciela powołać zarząd, to w regulaminie muszą się znaleźć odpowiednie zapisy (art. 40 ust. 3):
•    tryb wyboru i uzupełniania składu zarządu
•    kompetencje zarządu
•    warunki ważności uchwał zarządu
•    sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania 
     zobowiązań majątkowych.

3.    Komisja rewizyjna
Stowarzyszenie zwykłe może powołać komisję rewizyjną (art. 40 ust. 4). Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu zwykłym jest organem nieobowiązkowym. Jeśli stowarzyszenie zwykłe się na to zdecyduje, to w regulaminie muszą się znaleźć zapisy:
•    o trybie wyboru i uzupełniania składu
•    oraz kompetencjach tego organu.

Aby wypełnić ustawowy obowiązek wpisu stowarzyszenia zwykłego do nowej ewidencji, dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia powinien zwołać zebranie członków  aby podjąć uchwałę o zmianie regulaminu bądź o potwierdzeniu dotychczasowego. Jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na zarząd – należy także podjąć uchwałę o wyborze zarządu. Jeśli stowarzyszenie zwykłe pozostaje przy przedstawicielu i będzie to nowa osoba – należy podjąć uchwałę o wyborze przedstawiciela.
Stowarzyszenie zwykłe może być nadal reprezentowane przez przedstawiciela działającego do tej pory, ale taką informacje należy zapisać w protokole zebrania członków. Jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się powołać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną)– należy podjąć uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej. Z zebrania członków stowarzyszenia zwykłego należy sporządzić protokół. Protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący/ca zebrania oraz protokolant/ka. Przewodniczący i protokolant są wybierani na początku zebrania.

Dokumenty,  które należy złożyć w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych:

  • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń - wniosek powinien być podpisany przez przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu (jeżeli zarząd został powołany) - WZÓR WNIOSKU POBIERZ TUTAJ
  • regulamin działalności – składa się dotychczasowy (jeżeli nie wymaga zmian) lub nowo uchwalony na zebraniu członków regulamin; UWAGA! Regulamin powinien być podpisany przez przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu;
  • protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami (uchwała o zmianie regulaminu, ewentualne uchwały o wyborze przedstawiciela albo zarządu, a także jeśli została wybrana, komisji rewizyjnej);
  • lista obecności – przygotowana tak jak lista założycieli czyli powinna zawierać imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy członków;
  • dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL;
  • dane członków komisji rewizyjnej –jeśli została wybrana – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL;
  • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ ma 7 dni od daty wpłynięcia wniosku na wpisanie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji. Jeśli jednak wniosek zawiera braki, np. brakuje czyjegoś podpisu na liście obecności, Organ wezwie do uzupełnienia tych informacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Ewentualne niedotrzymanie tego terminu spowoduje bezskuteczność wpisu tzn. stowarzyszenie zwykłe założone przed dniem 20 maja 2016r. nie zostanie wpisane  do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Termin

Wniosek (wraz z ww. dokumentami) o wpis stowarzyszenia do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2018 r.

Wyznaczony termin dotyczy także udzielenia przez stowarzyszenie odpowiedzi negatywnej co do prowadzenia dalszej jego działalności.

Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie Wydziału Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 w Toruniu lub nadany pocztą na wyżej podany adres.

 

WZÓR WNIOSKU POBIERZ - TUTAJ                                                                          

ilość odsłon podstrony: 862
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"