RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA TORUNIA, kadencja 2011-2012

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencja 2011-2012

Na podstawie art. 41e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 5 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Torunia powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Zarządzenie Nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie utowrzenia Rady Działalnośći Pożytku Publicznego Miasta Torunia TUTAJ

Tryb powoływania członków Rady oraz organizację i zasady działania określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi (Uchwała nr 930/2005 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005 r. z późn. zm.) TUTAJ

Kadencja Rady trwa 2 lata.

Rada składa się z szesnastu członków:

  • ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych wybieranych podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe,
  • dwóch przedstawicieli Rady Miasta Torunia desygnowanych przez Radę Miasta Torunia,
  • sześciu osób desygnowanych przez Prezydenta Miasta Torunia, reprezentujących jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Torunia odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

  Pracami Rady kieruje p. Lidia Lach – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia wybrana w głosowaniu jawnym na pierwszym posiedzeniu. Funkcję Wiceprzewodniczącej Rady pełni p. Aleksandra Łukomska - Smulska. Sekretarzem Rady jest p. Małgorzata Skibicka, której obowiązki w zastępstwie pełni  p. Magdalena Lenkiewicz

W związku z rezygnacja Pana Sławomira Kruszkowskiego  Radnego Miasta Torunia z bycia członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Uchwałą Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2012r. powołano Panią Danutę Zając Radną Miasta Torunia do prac w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

Uchwała NR 295/12 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego TUTAJ

Zarządzenie Nr 165 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.05.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia TUTAJ


Protokoły z posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia:

ilość odsłon podstrony: 1955
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"