PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z NGO

Wspólnie o programie

Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.


Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi określa szczegółowe zasady współpracy miasta z podmiotami pozarządowymi i stanowi podstawę do powierzenia lub wspierania zadań publicznych Gminy Miasta Toruń. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem regulującym relacje władz miasta i toruńskich organizacji.

Dotychczasowe wspólne spotkania przyczyniły się do wdrożenia wielu nowych rozwiązań systemowych na rzecz wzmocnienia lokalnego środowiska pozarządowego. W listopadzie 2018 r., przy ul. Konopnickiej 13, rozpoczął swoja działalność inkubator NGO – Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro, wspierające przede wszystkim młode organizacje borykające się z problemami lokalowymi, doskonałe miejsce do pracy, szkoleń i spotkań ludzi aktywnych. Od ubiegłego roku wszystkie miejskie konkursy dla NGO odbywają się z wykorzystaniem internetowego generatora ofert. Z roku na rok zwiększana jest suma środków przeznaczonych na realizację zadań gminy przy udziale organizacji pozarządowych. Powiększa się także liczba zadań wykonywanych w trybie wieloletnim, co korzystnie wpływa zarówno na jakość obsługi mieszkańców, jak i na stabilność działania organizacji.

Spotkanie Konsultacyjne odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2019 r., o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI  (sala konferencyjna), Al. Solidarności 1-3.

Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Koordynatorem tego działania jest p. Małgorzata Skibicka, pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, u której można potwierdzić swój udział w spotkaniu (do dnia 24 czerwca br.), a także uzyskać dodatkowe informacje (tel. 56 611 87 24, adres e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

Tutaj pobierz Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
Formuła spotkania:

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych – branżowych (spotkania stolikowe organizacji działających w tym samym obszarze – sferze pożytku publicznego):
1)    kultura,
2)    sport i rekreacja,
3)    promocja miasta i turystyka, środowisko,
4)    rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,
5)    ochrona zdrowia i niepełnosprawność,
6)    seniorzy,
7)  dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie użytkowników).

Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z wyżej zaproponowanych grup roboczych.


Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze stolików przedstawiają uczestnikom omawiane zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

Uwaga:

Jeżeli uważają Państwo, że jest potrzeba omówienia dodatkowego/ ew. innego tematu, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do dnia 19 czerwca br. do godz. 13.00 na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl.

18 października 2018 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. - treść Uchwały nr 951/2018 Rady Miasta Torunia do pobrania - TUTAJ.

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu na 2019 r. do pobrania - TUTAJ.

Jednoroczny Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi

JAK POWSTAJE?

 • Rada Miasta Torunia corocznie uchwala, po konsultacjach z organizacjami, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 • Zanim to nastąpi program zostaje poddany konsultacjom społecznym.

Celem głównym współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 

Cele szczegółowe współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2018 roku to:

 • wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do
 • powstawania nowych inicjatyw obywatelskich;
 • promowanie wolontariatu;
 • zwiększenie dostępu do usług publicznych;
 • zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy;
 • wzmocnienie organizacji pozarządowych, partnerstw i ich wzajemnej współpracy.

Na realizację Programu w 2018 r. przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 8,5 mln zł.

W projekcie Programu na 2018 r. m.in. uwzględniono zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecane organizacjom na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, a także uzupełniono finansowe formy współpracy o realizację inicjatyw lokalnych oraz udostępnianie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację działań niekomercyjnych z zastosowaniem preferencyjnych stawek czynszu najmu terenu.

Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Poniżej jednoroczny Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi:

Program na rok 2019  
Program na rok 2018 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2017 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2016 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2015 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2014 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2013 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2012 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2011 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2010 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2009 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2008 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2007 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2006 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2005 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2004 sprawozdanie z realizacji

 
Sprawozdania z konsultacji projektu Programu:

 

Zmiany w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO
 
W dniu 27 października 2016 r., Rada Miasta Torunia uchwałą nr 457/2016 dokonała zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017, będącym załącznikiem nr 1 do uchwały nr 440/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r.
 
Uchwała zmieniająca jest do pobrania z serwisu BIP Urzędu Miasta Torunia - TUTAJ.
 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi


 

Aktualnie trwają konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniego programu współracy GMT z NGO na lata 2013 - 2017.

Więcej informacji - TUTAJ.

 


 

Wieloletni Program Wspólpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata 2013-2017 - TUTAJ

Wieloletni program został uchwalony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 440/12 z dnia 22 listopada 2012 roku)
.

Sprawozdania z konsultacji projektu Programu wieloletniego - TUTAJ

sprawozdanie za rok 2009*
sprawozdanie za rok 2008
sprawozdanie za rok 2007
sprawozdanie za rok 2006
 
* od 2010 roku sprawozdanie z Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi przedstawiane jest w formie sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Archiwum: Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Torunia zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbywają się w dniach 29 sierpnia - 9 września 2011 r.

Opinie i sugestie można wyrazić:
na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w dniu 6 września 2011 r. o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej, „Pokój z kuchnią”,
wypełniając formularz zgłaszania uwag i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011 r.:
 • na adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl lub
 • na numer faksu: 56 611 86 80  lub
 • w jednym z punktów informacyjnych Urzędu Miasta Torunia lub
 • przesłać pocztą na adres siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konsultacje – NGO”.
Treść projektu programu - TUTAJ.
 
Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ.
 
Z projektem programu i formularzem zgłaszania uwag można się zapoznać również w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia. 
ilość odsłon podstrony: 416
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"