PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z NGO

TO DO

18 października 2018 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. - treść Uchwały nr 951/2018 Rady Miasta Torunia do pobrania - TUTAJ.

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu na 2019 r. do pobrania - TUTAJ.

Jednoroczny Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi

JAK POWSTAJE?

 • Rada Miasta Torunia corocznie uchwala, po konsultacjach z organizacjami, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 • Zanim to nastąpi program zostaje poddany konsultacjom społecznym.

Celem głównym współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 

Cele szczegółowe współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2018 roku to:

 • wspieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do
 • powstawania nowych inicjatyw obywatelskich;
 • promowanie wolontariatu;
 • zwiększenie dostępu do usług publicznych;
 • zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy;
 • wzmocnienie organizacji pozarządowych, partnerstw i ich wzajemnej współpracy.

Na realizację Programu w 2018 r. przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 8,5 mln zł.

W projekcie Programu na 2018 r. m.in. uwzględniono zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecane organizacjom na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, a także uzupełniono finansowe formy współpracy o realizację inicjatyw lokalnych oraz udostępnianie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację działań niekomercyjnych z zastosowaniem preferencyjnych stawek czynszu najmu terenu.

Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Poniżej jednoroczny Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi:

Program na rok 2019  
Program na rok 2018  
Program na rok 2017 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2016 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2015 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2014 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2013 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2012 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2011 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2010 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2009 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2008 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2007 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2006 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2005 sprawozdanie z realizacji
Program na rok 2004 sprawozdanie z realizacji

 
Sprawozdania z konsultacji projektu Programu:

 

Zmiany w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO
 
W dniu 27 października 2016 r., Rada Miasta Torunia uchwałą nr 457/2016 dokonała zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017, będącym załącznikiem nr 1 do uchwały nr 440/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r.
 
Uchwała zmieniająca jest do pobrania z serwisu BIP Urzędu Miasta Torunia - TUTAJ.
 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi


 

Aktualnie trwają konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniego programu współracy GMT z NGO na lata 2013 - 2017.

Więcej informacji - TUTAJ.

 


 

Wieloletni Program Wspólpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata 2013-2017 - TUTAJ

Wieloletni program został uchwalony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 440/12 z dnia 22 listopada 2012 roku)
.

Sprawozdania z konsultacji projektu Programu wieloletniego - TUTAJ

sprawozdanie za rok 2009*
sprawozdanie za rok 2008
sprawozdanie za rok 2007
sprawozdanie za rok 2006
 
* od 2010 roku sprawozdanie z Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi przedstawiane jest w formie sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Archiwum: Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Torunia zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbywają się w dniach 29 sierpnia - 9 września 2011 r.

Opinie i sugestie można wyrazić:
na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w dniu 6 września 2011 r. o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej, „Pokój z kuchnią”,
wypełniając formularz zgłaszania uwag i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011 r.:
 • na adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl lub
 • na numer faksu: 56 611 86 80  lub
 • w jednym z punktów informacyjnych Urzędu Miasta Torunia lub
 • przesłać pocztą na adres siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konsultacje – NGO”.
Treść projektu programu - TUTAJ.
 
Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ.
 
Z projektem programu i formularzem zgłaszania uwag można się zapoznać również w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia. 
ilość odsłon podstrony: 12712
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"