2018-05-24 Program "Absolwent"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

I. Cel konkursu

Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.

II. Podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:

1) szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

2) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 6.

2. Warunkiem składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest:

1) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu),

z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniosku wspólnego złożonego przez m.in. dwie lub więcej organizacje pozarządowe ww. warunki weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 

więcej: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/

ilość odsłon podstrony: 830
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"