POZAKONKURSOWY TRYB UDZIELANIA DOTACJI

 
 
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

DLA KOGO?
Podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450), w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania - mogą starać się o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 
O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?
 • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z  budżetu Gminy Miasta Toruń tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

TREMIN SKŁADANIA OFERT
 • Nabór trwa cały rok.
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.
WARUNEK KONIECZNY DO ROZPATRZENIA CELOWOŚCI OFERTY
 • złożenie oferty wg wzoru - TUTAJ   (określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego Dz.U. 2016 poz. 570);
 • realizację oferty uznaje się za niecelową, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - proponowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń przekracza 70% całkowitych kosztów realizacji zadania;

  - oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;

  - oferta została złożona w czasie trwania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w tym zakresie, umożliwiającego wybór oferenta;

  - zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;

  - pozafinansowy wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy) i/lub rzeczowy oferenta, wynosi więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;

  - planowane rezultaty zadania nie są zbieżne z programami i strategiami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń.

 PROCEDURA

 • Przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu).
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/. Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl.

 •  Dołączyć załączniki:

  - w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
  - w  przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
  - wykaz działań promocyjnych planowanych przez oferenta
  - wg wzoru TUTAJ.
 • W sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO złożyć ofertę wyłącznie w wersji papierowej.
  W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 • Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia.W przypadku uznania za celową realizację zgłoszonego zadania - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale "Ogłoszenia PMT"),
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, serwis dla ngo: www.orbiToruń.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłac do odpowiedniego wydziału.
  Pobierz formularz uwag -
  TUTAJ.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z  organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania - TUTAJ, określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016 poz. 570).

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016 poz. 570);
 • Zarządzenie PMT nr 51/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalny - TUTAJ, zmienione zarządzeniem nr 178/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. - TUTAJ

 

 ***

PRZEJDŹ DO
GENERATORA OFERT

  

***

ilość odsłon podstrony: 26774
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"