2020-07-09 Ponad 25 milionów złotych dla ngo

Ponad 25 milionów złotych wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.

 

Za pieniądze z miejskich dotacji realizowanych jest obecnie prawie 400  projektów, prowadzonych przez ponad 300 toruńskich organizacji pozarządowych.

 

I to nie koniec. Kontynuujemy zlecanie organizacjom pozarządowym wykonanie kolejnych zadań publicznych.

 

W czerwcu odwieszone zostały czynności dotyczące dwóch konkursów ogłoszonych w dniu 29 listopada 2019 r. przy łącznej puli dotacyjnej w wys. 776.700 zł:

  1. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych)” – konkurs nr 17.2./2020, pula dotacyjna: 400.000 zł;
  2. na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej” – konkurs nr 5/2020 (II tura), pula dotacyjna: 376.700 zł.

Na organizację i udział zawodników w imprezach sportowych wpłynęło 28 ofert, natomiast na działania wspierające rozwój kultury – 29 ofert.

 

Od dnia ogłoszenia pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 modyfikujemy sposób wdrażania i realizacji działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Miasta Toruń, by nadal świadczyć pomoc torunianom, utrzymać zatrudnienie w NGO, a jednocześnie nie mieć problemów z rozliczeniem udzielonej wcześniej dotacji (w ramach regulaminu konkursowego).

 

Wprowadzane są zmiany w umowach dotacyjnych, elastyczne i dostosowane do konkretnych działań podejście do modyfikacji w zakresie sposobu realizacji zadań, zmian harmonogramu i kosztorysu wynikających ze szczególnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym. Tam, gdzie jest to możliwe, wdrażamy zdalne formy realizacji zadań publicznych.

 

Aktualnie,  na prośbę realizatorów zadań, uzgodniono modyfikacje dla 116 zadań publicznych (realizowanych przez 114 organizacji pozarządowych). Kolejne są w trakcie przygotowania.

 

Dodatkowe wsparcie antykryzysowe dla NGO. Warto wiedzieć!

Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0” wprowadziły m.in. nową formę wsparcia dla organizacji pozarządowych, tj. mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej (do tej pory mikropożyczki były dostępne tylko dla organizacji pozarządowych będących mikroprzedsiębiorcami).

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy przeznaczona jest:

  • dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
  • na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in.: na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu).

- 

Pożyczka do kwoty 5.000 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku (0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski - będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki):

-      udzielana będzie jednorazowo,

-      spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,

-      z możliwością umorzenia -pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana
pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł. Wysokość pożyczki zależy od ubiegłorocznych przychodów, nie będzie się mogła o nią ubiegać organizacja założona dopiero w tym roku.

 

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, nabór rozpoczął się w dniu 25 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna: art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 

Więcej informacji tutaj:

 

https://muptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

 

ilość odsłon podstrony: 138
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"