2017-09-19 Nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Wymiany Dwustronnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - część „b” na wizyty studyjne. Środki na dofinansowanie projektów mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być wzmocnienie współpracy dwustronnej oraz wymiana dobrych praktyk w obszarze kultury.

Dofinansowanie może zostać przyznane na jedno z dwóch kwalifikujących się rodzajów wizyt studyjnych:

 1. wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie (udział maksymalnie 3 osób z polskiej instytucji delegującej, długość trwania wizyty: od 1 do 5 dni kalendarzowych oraz maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż);
 2. przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce (udział maksymalnie 6 osób z wszystkich instytucji delegujących z Państw-Darczyńców, przy czym jedna instytucja może delegować maksymalnie 3 osoby, długość trwania wizyty: od 1 do 3 dni kalendarzowych oraz maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż).

Wizyta może rozpocząć się najwcześniej 30 dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku do Operatora, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 listopada 2017 r. Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę na terenie jednego kraju (Polska, Norwegia, Islandia lub Liechtenstein).

Maksymalny limit wniosków składanych w konkursie przez jednego wnioskodawcę to 4 wnioski. W przypadku planowania wizyty z tą samą instytucją partnerską z Państw-Darczyńców, polska instytucja może złożyć w konkursie maksymalnie 2 wnioski, tj. na działanie 1 (wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie) i działanie 2 (przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce).

O dofinansowanie na wizyty studyjne mogą ubiegać się wyłącznie polskie podmioty o następującej osobowości prawnej:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 • uczelnie publiczne;
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury (podmioty w rozumieniu art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014);
 • kościoły i związki wyznaniowe.
 • W celu odbycia wizyty studyjnej wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Podmioty z Państw-Darczyńców kwalifikujące się do udziału w działaniu to:
 • instytucje kultury;
 • artystyczne szkoły i uczelnie, w tym specjalistyczne uniwersytety i uniwersyteckie colleges;
 • uczelnie o profilu ogólnym;
 • archiwa;
 • jednostki samorządowe;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury;
 • podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury;
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Całkowita alokacja (środki z funduszy EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 140 717 Euro, tj. 596 640 zł (kurs przeliczeniowy dla wizyt studyjnych wynosi 4,24 zł/Euro). Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym – wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Operatora, a każdy spełniający kryteria formalne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji.

Dofinansowanie o charakterze ryczałtowym, uzależniony od liczby delegowanych osób oraz długości trwania wizyty studyjnej, pokryje 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Operatora na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą. Nabór potrwa do czasu wyczerpania puli środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu, jednak nie później niż do 31 października 2017 r., do godz. 16.00.

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu (m.in. instrukcja aplikowania, kryteria wyboru projektów, wzory dokumentów, informacje nt. kosztów kwalifikowalnych, obowiązujących stawek ryczałtowych, sposobu składania wniosków itp. oraz telefony kontaktowe do pracowników MKiDN) znajdują się na stronie:
http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-wizyty-studyjne-w-ramach-funduszu-wymiany-dwustronnej---czesc--b--dla-programu--konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego--4236.php.

ilość odsłon podstrony: 522
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"