KONKURSY DLA NGO

 

KONKURSY DLA NGO

ROK 2017

 

I. otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 roku w zakresach:

 

OGŁOSZENIE GŁÓWNE (KONKURSY OD NR 1 DO NR 14) - TUTAJ

 

1.      Konkurs nr 1:

1.1.   wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

2.      Konkurs nr 2:

2.1.   profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym

2.2.   działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.3.   działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

3.      Konkurs nr 3:

3.1.   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

4.      Konkurs nr 4:

4.1.   wspieranie edukacji i wychowania

5.      Konkurs nr 5

5.1.   działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

6.      Konkurs nr 6:

6.1.   ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

- II tura ogłoszenia - POBIERZ

- III tura ogłoszenia - POBIERZ

7.      Konkurs nr 7:

7.1.   działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

8.      Konkurs nr 8:

8.1.   wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta

8.2.   Toruński Festiwal Ławek

9.      Konkurs nr 9:

9.1.   działań na rzecz osób w wieku 65+

10.  Konkurs nr 10:

10.1.     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

10.2.     działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

11.  Konkurs nr 11:

11.1.     promocja marki Toruń w kraju i za granicą

 

II. otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019 w zakresie:

12.  Konkurs nr 12:

12.1.     ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

13.  Konkurs nr 13:

13.1.   dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych

14.  Konkurs nr 14:

14.1.   bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia

II tura: bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia

 


 

15. Konkurs nr 15:

15.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 r.16.Konkurs nr 16:

16.1. Otwarty  konkurs ofert na wykonanie w roku 2017  zadań z zakresu zdrowia publicznego.


 

17. Konkurs nr 17:

17.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - specyfikacja kosztów

załącznik nr 3 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 4 - wzór karty oceny oferty


 

18. Konkurs nr 18:

18.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy (śds) dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 3 - wzór karty oceny oferty


 

19. Konkurs nr 19:

19.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

 


 

20. Konkurs nr 20:

20.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy - realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia- prowadzenie osiedlowych domów kultury na Bielawach i Bydgoskim Przedmieściu oraz osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

załącznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

 


 

21. Konkurs nr 21:

21.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2019r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Miasta Toruń.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 3 - wzór karty oceny oferty


 

22. Konkurs nr 22:

22.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

23. Konkurs nr 23:

23.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w okresie od 1.04.2017 r. do 31.12.2017 r. pn.: WSPIERANIE INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA

Do pobrania:

24. Konkurs nr 24:

24.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU.

Do pobrania:

25. Konkurs nr 25:

25.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie: 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Do pobrania:


26. Konkurs nr 26:

26.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły.

Do pobrania:

Formularze konkursowe dostępne są - TUTAJ

 

 

27. Konkurs nr 27:

27.1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 4 - wzór karty oceny oferty

28. Konkurs nr 28:

28.1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 4 - wzór karty oceny oferty

29. Konkurs nr 29

29. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miasta Toruń.

Formularze oferty do pobrania na Orbitoruń w zakładce Konkursy dla NGO - Formularze, dokumenty konkursowe.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie (wraz z załącznikami)

Wzór umowy

ilość odsłon podstrony: 86152
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"