KONKURSY DLA NGO

KONKURS NR 39/2020

20.02.2020 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI - II TURA (konkurs nr 39).

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

 

***

KONKURS NR 38/2020

13.02.2020 r.

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji w roku 2020 Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 (konkurs nr 38)

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

 

***

OGŁOSZENIA KONKURSOWE

KONKURSY NA ROK 2020

KONKURS NR 8

29.11.2019 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020 , w ramach celu operacyjnego nr 2 „PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH  Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI”.

Wykaz załączników do pobrania w generatorze ofert.

 

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

  

***

 

KONKURS NR 17.2.

29.11.2019 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w  zakresie ROZWOJU SPORTU w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. - rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych).

Wykaz załączników do pobrania w generatorze ofert.

Informacja z dnia 9 kwietnia o zawieszeniu naboru ofert

 

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

  

***

 

KONKURS NR 17.1.

29.11.2019 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie ROZWOJU SPORTU w I półroczu 2020 r., tj. od 01.01. do 30.06.2020 r. - rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w  międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych).

Wykaz załączników do pobrania w generatorze ofert.

 

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

  

***

 

 

KONKURS NR 16

29.11.2019 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2020 w  zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania ORGANIZACJA KRAJOWYCH LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA UZDOLNIONYCH ZAWODNIKÓW W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ

Wykaz załączników do pobrania w generatorze ofert.

 Informacja z dnia 9 kwietnia o zawieszeniu naboru ofert

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

  

***

 

 

KONKURS NR 15

29.11.2019 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu  - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO

 

Wykaz załączników do pobrania w generatorze ofert.

 

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

  

***

 

KONKURS NR 14

29.11.2019 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z  realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w 2020 roku w zakresie rozwoju sportu - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR

 

Wykaz załączników do pobrania w generatorze ofert.

 

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

  

***

 29.11.2019 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.)

 

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 

 

OGŁASZA: 

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

W 2020 ROKU ORAZ W LATACH 2020-2022 W ZAKRESACH:

 

 

Konkurs nr 5:

Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej


Konkurs nr 6:

6.1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

6.2. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego oraz profilaktyka i promocja zdrowia

 

Konkurs nr 7:

Wspieranie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

 

Konkurs nr 9:

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2020 - 2022

 

Konkurs nr 10:

10.1. Działania na rzecz osób w wieku 65+

10.2. Organizacja Święta Seniora „Senioriada 2020”

 

Konkurs nr 11:

Wspieranie edukacji i wychowania (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży)

 

Konkurs nr 12:

Wspieranie edukacji  i wychowania poprzez realizację przedsięwzięć  w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”

 

Konkurs nr 13:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  i rekreacji

 

Konkurs nr 18:

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

Konkurs nr 19:

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych

 

Konkurs nr 20:

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

 

Konkurs nr 21:

Powierzenie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

 

Konkurs nr 22:

Wspieranie i upowszechnianie turystyki -Międzynarodowy Zlot Klubów Miłośników Citroena 

 

Konkurs nr 23:

Promocja marki Toruń w kraju i za granicą 

 

Konkurs nr 24:

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu

 

Konkurs nr 25:

Działania na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta (wsparcie zadania)

 

Konkurs nr 26:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez realizację wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu w latach 2020-2022 (powierzenie zadania)

 

Konkurs nr 27:  

Działania integracyjne i aktywizujące mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta poprzez realizację cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym na Placu Podominikańskim w Toruniu w latach 2020-2022 (powierzenie zadania)

 

Konkurs nr 28:  

28.1 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

28.2 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

28.3 Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie  i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

 

Konkurs nr 29:  

Wzmocnienie kompetencji  przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych

 

Konkurs nr 30:  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta)

 

Konkurs nr 31:  

Wsparcie realizacji zadania w zakresie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta w latach 2020-2022

 

 

Pełne teksty poszczególnych ogłoszeń konkursowych, zawierające w szczególności:

·       rodzaj i formy realizacji zadań

·       wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020 oraz w przypadku konkursów wieloletnich w latach 2020-2022  i w roku poprzednim

·       zasady przyznawania dotacji / zlecenia wykonania zadań

·       termin i warunki realizacji zadań

·       termin i warunki składania ofert

·       termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

·       informację o obowiązkach informacyjnych

·       sposób publikowania informacji o wynikach otwartych konkursów ofert

·       wykaz błędów formalnych (zał. nr 1 do ogłoszenia)

·       wzór karty oceny oferty (zał. nr 2 do ogłoszenia)

·       wzór oświadczenia członka komisji konkursowej (zał. nr 3 do ogłoszenia)

 

są opublikowane w GENERATORZE OFERT witkac.pl (https://www.witkac.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (w dziale Ogłoszenia PMT) oraz  w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.

 

Materiały konkursowe można pobrać z poziomu tego ogłoszenia - patrz Sekcja „MATERIAŁY DO POBRANIA” (w dalszej części ogłoszenia).

 

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania. 

 

 

TERMINY I MIEJSCA SKŁADANIA OFERT:

 

1.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą

 

 

GENERATORA OFERT witkac.pl

 

dostępnego na stronie

https://www.witkac.pl/

 

oraz ZŁOŻENIE W WERSJI PAPIEROWEJ stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną **.

** Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.

 

2.   GENERATOR OFERT jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

3.   Organizacja zamierzająca po raz pierwszy złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej:

https://www.witkac.pl/

 

4.   W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl.

5.   W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej w formie komunikatu w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl. 

 

***

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

A.    Ogłoszenia konkursowe dla poszczególnych zadań:

 

Konkurs nr 5:

Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

Informacja z dnia 9 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu naboru ofert

 

Konkurs nr 6:

6.1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

6.2. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego oraz profilaktyka i promocja zdrowia

 

Konkurs nr 7:

Wspieranie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

 

Konkurs nr 9:

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2020 - 2022

 

Konkurs nr 10:

10.1. Działania na rzecz osób w wieku 65+

10.2. Organizacja Święta Seniora „Senioriada 2020”

 

Konkurs nr 11:

Wspieranie edukacji i wychowania (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży)

 

Konkurs nr 12:

Wspieranie edukacji  i wychowania poprzez realizację przedsięwzięć  w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”

 

Konkurs nr 13:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  i rekreacji

 

Konkurs nr 18:

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

Konkurs nr 19:

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych

 KOMUNIKAT Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe

 

Konkurs nr 20:

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

 

Konkurs nr 21:

Powierzenie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

 

Konkurs nr 22:

Wspieranie i upowszechnianie turystyki -Międzynarodowy Zlot Klubów Miłośników Citroena 

 

Konkurs nr 23:

Promocja marki Toruń w kraju i za granicą 

 

Konkurs nr 24:

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu

 

Konkurs nr 25:

Działania na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta (wsparcie zadania)

 

Konkurs nr 26:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez realizację wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu w latach 2020-2022 (powierzenie zadania)

 

Konkurs nr 27:  

Działania integracyjne i aktywizujące mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta poprzez realizację cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym na Placu Podominikańskim w Toruniu w latach 2020-2022 (powierzenie zadania)

 

Konkurs nr 28:  

28.1 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

28.2 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

28.3 Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie  i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

 

Konkurs nr 29:  

Wzmocnienie kompetencji  przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych

 

Konkurs nr 30:  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta)

 

Konkurs nr 31:  

Wsparcie realizacji zadania w zakresie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta w latach 2020-2022

 

 

B.     Dokumenty niezbędne do udziału w konkursach (dla wszystkich konkursów):

 

1. wzór oferty konkursowej - pożytek

2. załącznik do oferty - wykaz działań promocyjnych

3. ramowy wzór umowy - pożytek

4. załącznik do umowy - wykaz działań promocyjnych

5. załącznik do umowy - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

6. wzór sprawozdania

  

 

***

 

PRZEJDŹ DO
GENERATORA OFERT

 

***

 

 

KONKURS NR 4/2020

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z  zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Torunia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia

Szczegóły TUTAJ

Komunikat z dnia 10 grudnia 2019 roku TUTAJ

 

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

  

***

KONKURS NR 3/2020

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020  na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i  świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym.

***

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

  

***

KONKURS NR 2/2020

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

 

***

   

 

PRZEJDŹ DO

    
GENERATORA OFERT

    

 

***

 


 

OGŁOSZENIA KONKURSOWE

KONKURSY NA ROK 2019

KONKURS NR 47

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - II TURA.***

 

PRZEJDŹ DO


GENERATORA OFERT

 

 

***

 

KONKURS NR 46

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób***

 

PRZEJDŹ DO


GENERATORA OFERT

 

 

***

KONKURS NR 45

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


***

 

PRZEJDŹ DO


GENERATORA OFERT

 

 

***

 

KONKURS NR 42

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu - II TURA

 

 

***

 

PRZEJDŹ DO


GENERATORA OFERT

 

 

***

KONKURS NR 12

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu - rodzaj zadania: ORGANIZACJA KRAJOWYCH LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA UZDOLNIONYCH ZAWODNIKÓW W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ

Pobierz:

1. treść ogłoszenia konkursowego

2. wykaz błędów formalnych

3. wzór karty oceny oferty

4. oświadczenie członka komisji konkursowej

5. ramowy wzór umowy

6. wzór oferty

7. wzór sprawozdania

TUTAJ

***

 

PRZEJDŹ DO
GENERATORA OFERT

 

 

***

 

 

 

KONKURS NR 11

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO

Pobierz:

1. treść ogłoszenia konkursowego

2. wykaz błędów formalnych

3. wzór karty oceny oferty

4. oświadczenie członka komisji konkursowej

5. ramowy wzór umowy

6. wzór oferty

7. wzór sprawozdania

TUTAJ

***

 

PRZEJDŹ DO
GENERATORA OFERT

 

 

***

 KONKURS NR 10

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r. - rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR

 

Pobierz:

1. treść ogłoszenia konkursowego

2. wykaz błędów formalnych

3. wzór karty oceny oferty

4. oświadczenie członka komisji konkursowej

5. ramowy wzór umowy

6. wzór oferty

7. wzór sprawozdania

TUTAJ

***

 

PRZEJDŹ DO
GENERATORA OFERT

 

 

***

 

KONKURSY OD NR 1 DO 3, OD NR 5 DO 9, OD NR 14 DO 27

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

 

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 

 

OGŁASZA: 

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

W 2019 ROKU ORAZ W LATACH 2019-2021 W ZAKRESACH:

 

 

Konkurs nr 1:

1.1. Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

 

Konkurs nr 2:

2.1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.2. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego oraz promocji zdrowia

 

Konkurs nr 3:

3.1. Wspieranie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

 

Konkurs nr 5:

5.1. Zadanie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie w Toruniu świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych z programem profilaktyczno-socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” w latach 2019-2021

 

Konkurs nr 6:

6.1. Zatrudnienie socjalne poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta Torunia uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w latach 2019-2021

 

Konkurs nr 7:

7.1. Działania na rzecz osób w wieku 65+

7.2. Organizacja Święta Seniora – „Senioriada 2019”

 

Konkurs nr 8:

8.1. Wspieranie edukacji i wychowania

 

Konkurs nr 9:

9.1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji

 

Konkurs nr 14:

14.1. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

Konkurs nr 15:

15.1. Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych

 

Konkurs nr 16:

16.1. Promocja marki Toruń w kraju i za granicą

 

Konkurs nr 17:

17.1. Upowszechnianie  turystyki i krajoznawstwa (wsparcie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 18:

18.1. Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (powierzenie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 19:

19.1. Obchody 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski

 

Konkurs nr 20:

20.1. Integracja i aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta (wsparcie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 21:

21.1. Integracja i aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w tym organizacja Wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim Torunia
(powierzenie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 22:

22.1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

22.2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

22.3. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

 

Konkurs nr 23:  

23.1. Edukacja liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

23.2. Wzmocnienie kompetencji  przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych.

 

Konkurs nr 24:  

24.1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (wsparcie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 25:  

25.1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (powierzenie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 26:  

26.1. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia

 

Konkurs nr 27:  

27.1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta) 

 

 

Pełne teksty poszczególnych ogłoszeń konkursowych, zawierające w szczególności:

·          rodzaj i formy realizacji zadań

·          wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2019 oraz w przypadku konkursów wieloletnich w latach 2019-2021  i w roku poprzednim

·          zasady przyznawania dotacji / zlecenia wykonania zadań

·          termin i warunki realizacji zadań

·          termin i warunki składania ofert

·          termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

·          informację o obowiązkach informacyjnych

·          sposób publikowania informacji o wynikach otwartych konkursów ofert

·          wzór karty oceny oferty

 

są opublikowane w GENERATORZE OFERT witkac.pl (https://www.witkac.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (w dziale Ogłoszenia PMT) oraz  w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.

 

Materiały konkursowe można pobrać z poziomu tego ogłoszenia - patrz Sekcja „MATERIAŁY DO POBRANIA” (w dalszej części ogłoszenia).

 

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania. 

 

 

TERMINY I MIEJSCA SKŁADANIA OFERT:

 

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą

 

GENERATORA OFERT witkac.pl

dostępnego na stronie

https://www.witkac.pl/

 

oraz ZŁOŻENIE W WERSJI PAPIEROWEJ stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną **.

** Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.

 

2.      GENERATOR OFERT jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

3.      Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej:

https://www.witkac.pl/

 

4.      W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl.

5.      W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl. 

 

***

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

A.    Ogłoszenia konkursowe dla poszczególnych zadań:

 

Konkurs nr 1:

1.1. Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

 

Konkurs nr 2:

2.1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.2. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego oraz promocji zdrowia

 

Konkurs nr 3:

3.1. Wspieranie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

 

Konkurs nr 5:

5.1. Zadanie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie w Toruniu świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych z programem profilaktyczno-socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” w latach 2019-2021

 

Konkurs nr 6:

6.1. Zatrudnienie socjalne poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta Torunia uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w latach 2019-2021

 

Konkurs nr 7:

7.1. Działania na rzecz osób w wieku 65+

7.2. Organizacja Święta Seniora – „Senioriada 2019”

 

Konkurs nr 8:

8.1. Wspieranie edukacji i wychowania

 

Konkurs nr 9:

9.1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji

 

Konkurs nr 14:

14.1. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

Konkurs nr 15:

15.1. Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych

 

Konkurs nr 16:

 

16.1. Promocja marki Toruń w kraju i za granicą

 

Konkurs nr 17:

17.1. Upowszechnianie  turystyki i krajoznawstwa (wsparcie realizacji zadania)

 

 

Konkurs nr 18:

18.1. Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (powierzenie realizacji zadania)

 

 

Konkurs nr 19:

19.1. Obchody 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski

 

Konkurs nr 20:

20.1. Integracja i aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta (wsparcie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 21:

21.1. Integracja i aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w tym organizacja Wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim Torunia
(powierzenie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 22:

22.1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

22.2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

22.3. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

 

Konkurs nr 23:  

23.1. Edukacja liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

23.2. Wzmocnienie kompetencji  przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych

 

Konkurs nr 24:  

24.1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (wsparcie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 25:  

25.1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (powierzenie realizacji zadania)

 

Konkurs nr 26:  

26.1. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia

 

Konkurs nr 27:  

27.1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta) 

 

 

B.     Dokumenty niezbędne do udziału w konkursach (dla wszystkich konkursów):

 

·          Wzór oferty - pożytek

·          Ramowy wzór umowy - pożytek

·          Wzór sprawozdania - pożytek

·          Formularz - wykaz działań promocyjnych

 

***

 

PRZEJDŹ DO
GENERATORA OFERT

 

***

 

/-/

KONKURS NR 1:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Miasta Toruń.

Do pobrania:

UWAGA: oferty konkursowe należy składać wyłącznie w wersji papierowej (w przypadku ww. konkursu nie obowiązuje generator ofert).

OGŁOSZENIA KONKURSOWE

KONKURSY NA ROK 2018

KONKURS NR 40:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II TURA.

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
  2. Instrukcja wypełniania oferty    
  3. Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
  4. Wykaz błędów w ofertach    
  5. Wzór karty oceny oferty    
  6. Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
  7. Wzór umowy o dotację    
  8. Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
 

9. Instrukcja wypełniania sprawozdania

10. Formularz oferty /wzór/

 

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

KONKURS NR 39:

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

KONKURS NR 38:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodnicznego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej.

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
  2. Instrukcja wypełniania oferty    
  3. Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
  4. Wykaz błędów w ofertach    
  5. Wzór karty oceny oferty    
  6. Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
  7. Wzór umowy o dotację    
  8. Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
 

9. Instrukcja wypełniania sprawozdania

10. Formularz oferty /wzór/

 

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

 

KONKURS NR 37:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i  upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – III TURA.

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
  2. Instrukcja wypełniania oferty    
  3. Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
  4. Wykaz błędów w ofertach    
  5. Wzór karty oceny oferty    
  6. Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
  7. Wzór umowy o dotację    
  8. Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
 

9. Instrukcja wypełniania sprawozdania

10. Formularz oferty /wzór/

 

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

 

KONKURS NR 36:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta).

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
  2. Instrukcja wypełniania oferty    
  3. Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
  4. Wykaz błędów w ofertach    
  5. Wzór karty oceny oferty    
  6. Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
  7. Wzór umowy o dotację    
  8. Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
 

9. Instrukcja wypełniania sprawozdania

10. Formularz oferty /wzór/

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

 

KONKURS NR 35:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i  upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – II TURA.

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
  2. Instrukcja wypełniania oferty    
  3. Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
  4. Wykaz błędów w ofertach    
  5. Wzór karty oceny oferty    
  6. Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
  7. Wzór umowy o dotację    
  8. Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
 

9. Instrukcja wypełniania sprawozdania

10. Formularz oferty /wzór/

 

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

 

KONKURS NR 34:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej dotyczący  realizacji Festiwalu Wisły w Toruniu.
 

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
  2. Instrukcja wypełniania oferty    
  3. Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
  4. Wykaz błędów w ofertach    
  5. Wzór karty oceny oferty    
  6. Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
  7. Wzór umowy o dotację    
  8. Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
 

9. Instrukcja wypełniania sprawozdania

 

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

KONKURS NR 33:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Do pobrania:

KONKURS NR 32:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
  2. Instrukcja wypełniania oferty    
  3. Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
  4. Wykaz błędów w ofertach    
  5. Wzór karty oceny oferty    
  6. Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
  7. Wzór umowy o dotację    
  8. Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
 

9. Instrukcja wypełniania sprawozdania

 

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

KONKURS NR 31:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Do pobrania:

KONKURS NR 30:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZNEGO, EDUKACJI MAJĄCEJ NA CELU WYRABIANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW WOBEC ŚRODOWISKA I PRZYRODY OŻYWIONEJ - II TURA KONKURSU
 

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
  2. Instrukcja wypełniania oferty    
  3. Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
  4. Wykaz błędów w ofertach    
  5. Wzór karty oceny oferty    
  6. Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
  7. Wzór umowy o dotację    
  8. Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
 

9. Instrukcja wypełniania sprawozdania

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

KONKURS NR 29:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+: ORGANIZACJA „ŚWIĘTA SENIORA”

DO POBRANIA:

1 Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
2 Instrukcja wypełniania oferty    
3 Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
4 Wykaz błędów w ofertach    
5 Wzór karty oceny oferty    
6 Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
7 Wzór umowy o dotację    
8 Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
9

Instrukcja wypełniania sprawozdania

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

KONKURS NR 28:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” II TURA (z III terminami naboru ofert)

 DO POBRANIA:

1 Pełna treść ogłoszenia konkursowego  
2 Instrukcja wypełniania oferty    
3 Załącznik nr 3 do oferty - wykaz działań promocyjnych    
4 Wykaz błędów w ofertach    
5 Wzór karty oceny oferty    
6 Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej o bezstronności i poufności    
7 Wzór umowy o dotację    
8 Załącznik nr 6 do umowy - wykaz działań promocyjnych    
9

Instrukcja wypełniania sprawozdania

 

UWAGA:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *.

  * Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.
 • GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.
 • Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl
 • W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

***

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

 

***

 

 

KONKURS NR 27:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

KONKURS NR 26:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) nr 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Do pobrania:

KONKURS NR 25:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) nr 2: Profilaktyka i  rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Do pobrania:

KONKURS NR 24:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

KOMUNIKAT o zmianie treści ogłoszenia konkursowego (zmiana wysokości kwoty maksymalnego dofinanasowania z 80% na 90% całkowitych kosztów zadania) - do pobrania TUTAJ

Do pobrania:

KONKURS NR 23:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Do pobrania:

KONKURS NR 22:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Do pobrania:

KONKURS NR 21:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ GMINY MIASTA TORUŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ROKU 2018 R.

Pobierz:

 

 

KONKURSY OD NR 1 DO 20:

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza:

I. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU W ZAKRESACH:

1.      Konkurs nr 1: wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

2.      Konkurs nr 2:

2.1.   działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.2.   profilaktyka i promocja zdrowia 

3.      Konkurs nr 3: działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

4.      Konkurs nr 4:

4.1.   działania na rzecz osób w wieku  65+

4.2.   organizacja „Święta Seniorów”

5.      Konkurs nr 5: wspieranie edukacji i wychowania

6.      Konkurs nr 6: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji

7.      Konkurs nr 7: działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

8.      Konkurs nr 8: działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

9.      Konkurs nr 9: promocja marki Toruń w kraju i za granicą

10.  Konkurs nr 10: wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

11.  Konkurs nr 11: wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta

12.  Konkurs nr 12: Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim Torunia

13.  Konkurs nr 13:

13.1.     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

13.2.     działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

14.  Konkurs nr 14: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (wsparcie realizacji zadania)

15.  Konkurs nr 15: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej (powierzenie realizacji zadania)

16.  Konkurs nr 16: organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji"

 

II. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020 W ZAKRESIE:

 

17.  Konkurs nr 17: kultywowania pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych

18.  Konkurs nr 18: wzbogacanie życia kulturalnego Torunia poprzez realizację niestandardowych projektów artystycznych prezentujących nowe formy i trendy we wszystkich dziedzinach sztuki

19.  Konkurs nr 19: realizacja międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej

20.  Konkurs nr 20: dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne gminy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych

 

Pełne teksty poszczególnych ogłoszeń konkursowych, zawierające w szczególności:

·         rodzaj i formy realizacji zadań

·         wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2018 oraz w przypadku konkursu wieloletniego w latach 2018 - 2020  i w roku poprzednim

·         zasady przyznawania dotacji / zlecenia wykonania zadań

·         termin i warunki realizacji zadań

·         termin i warunki składania ofert

·         termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

·         informację o obowiązkach informacyjnych

·         sposób publikowania informacji o wynikach otwartych konkursów ofert

·         wzór karty oceny oferty


są opublikowane w GENERATORZE OFERT eNGO http://torun.engo.org.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (w dziale Ogłoszenia PMT) oraz  w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.

 

Patrz na końcu ogłoszenia, w sekcji „Materiały do pobrania”.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania.

Szczegółowe informacje o konkursach oraz pełne teksty ogłoszeń konkursowych można otrzymać w następujących jednostkach Urzędu Miasta Torunia:

       1.    w Wydziale Kultury, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611 87 67, tel. 611 88 48, tel. 611 87 25, tel. 611 86 47  (konkurs nr 1 oraz konkurs 17, 18 i 19);

       2.   w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39, tel. 56 611 84 54 (konkurs nr 2: zadanie nr 1 i 2, konkurs nr 3, konkurs nr 4: zadanie nr 2);

       3.   w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611 87 24 (konkurs nr 4: zadanie 1), tel. 56 611 86 67 (konkurs nr 16);

       4.       w  Wydziale Edukacji, ul. Fałata 39, tel. 56 611 88 20 (konkurs nr 5);

       5.       w Wydziale Sportu i Rekreacji, ul. Fałata 39, tel. 56 611 83 60 (konkurs nr 6);

       6.       w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego, ul. Grudziądzka 126 B, tel. 56 611 85 51 (konkurs nr 7 i 20);

       7.       w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, tel. 56 611 83 10 (konkurs nr 8);

       8.       w Wydziale Promocji i Turystyki, ul. Wały gen Sikorskiego 8, tel. 56 611 87 47 (konkurs nr 9 i 10);

       9.       w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611 87 36 (konkurs nr 11 i 12),

     10.     w Centrum Wsparcia Biznesu, ul. Marii Konopnickiej 13, tel. 56 611 89 30 (konkurs nr 13);

     11.     w Wydziale Środowiska i Zieleni, ul. Wały. gen. Sikorskiego 12, tel. 56 611 86 93, (konkurs nr 14 i 15).

 

 

TERMINY I MIEJSCA SKŁADANIA OFERT:

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą

GENERATORA OFERT eNGO

dostępnego na stronie

http://torun.engo.org.pl

oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną **.

** Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.

2.      Druk oferty realizacji zadania znajdujący się GENERATORZE OFERT eNGO powstał na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300).

 

3.      GENERATOR OFERT eNGO jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

4.      Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej http://engo.org.pl/.

5.      Instrukcja obsługi GENERATORA OFERT eNGO jest dostępna na stronie internetowej http://www.engo.org.pl/pomoc

6.      W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres: wksii@um.torun.pl

7.  W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT eNGO, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

 

Ofertę na realizację zadania (w wersji papierowej) należy złożyć w następujących miejscach i terminach:


1.         Oferty dotyczące konkursu nr 1 – w Wydziale Kultury

·         do dnia 29 grudnia 2017 r. – jeśli dotyczą projektów całorocznych oraz zadań, które będą realizowane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.,

·         do dnia 7 maja 2018 r. – jeśli dotyczą zadań, które będą realizowane w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

 

2.         Oferty dotyczące konkursu nr 2 – w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

3.         Oferty dotyczące konkursu nr 3 – w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

4.         Oferty dotyczące konkursu nr 4 – w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

5.         Oferty dotyczące konkursu nr 5 – w Wydziale Edukacji

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

6.         Oferty dotyczące konkursu nr 6 – w Wydziale Sportu i Rekreacji

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

7.         Oferty dotyczące konkursu nr 7 – w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

8.         Oferty dotyczące konkursu nr 8 – w Wydziale Gospodarki Komunalnej

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

9.         Oferty dotyczące konkursu nr 9 – w Wydziale Promocji i Turystyki

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

10.       Oferty dotyczące konkursu nr 10 – w Wydziale Promocji i Turystyki

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

11.       Oferty dotyczące konkursu nr 11 – w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

12.         Oferty dotyczące konkursu nr 12 – w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

13.       Oferty dotyczące konkursu nr 13 – w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

14.       Oferty dotyczące konkursu nr 14 – w Wydziale Środowiska i Zieleni

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

15.       Oferty dotyczące konkursu nr 15 – w Wydziale Środowiska i Zieleni

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

16.       Oferty dotyczące konkursu nr 16 – w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.


17.       Oferty dotyczące konkursu nr 17 – w Wydziale Kultury

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

18.       Oferty dotyczące konkursu nr 18 – w Wydziale Kultury

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

19.       Oferty dotyczące konkursu nr 19 – w Wydziale Kultury

·         do dnia 29 grudnia 2017 r.

20.       Oferty dotyczące konkursu nr 20 – w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego

·         I nabór - do dnia 30 marca 2018 r.,

·         II nabór - do dnia 30 maja 2018 r.,

·         III nabór - do dnia 31 lipca 2018 r.,

·         IV nabór - do dnia 28 września 2018 r.,

lub do wyczerpania środków finansowych.

 

UWAGA!

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.


 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu:

 • 45 dni od upływu terminu na składania ofert – w  przypadku konkursów nr 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 16;
 • 60 dni od upływu terminu na składania ofert – w  przypadku konkursów nr 1, 2, 3, 6, 14, 15, 17, 18, 19 i 20. 

***

 

MATERIAŁY DO POBRANIA


Ogłoszenia konkursowe dla poszczególnych zadań (pliki PDF):

 1. Konkurs nr 1 (ogłoszenie Wydziału Kultury)
 2. Konkurs nr 2 (ogłoszenie Wydziału Zdrowia i  Pomocy Społecznej)
 3. Konkurs nr 3 (ogłoszenie Wydziału Zdrowia i  Pomocy Społecznej)
 4. Konkurs nr 4 (ogłoszenie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji)
 5. Konkurs nr 5 (ogłoszenie Wydziału Edukacji)
 6. Konkurs nr 6 (ogłoszenie Wydziału Sportu i Rekreacji)
 7. Konkurs nr 7 (ogłoszenie Wydziału Rozwoju i  Programowania Europejskiego)
 8. Konkurs nr 8 (ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej)
 9. Konkurs nr 9 (ogłoszenie Wydziału Promocji i  Turystyki)
 10. Konkurs nr 10 (ogłoszenie Wydziału Promocji i  Turystyki)
 11. Konkurs nr 11 (ogłoszenie Biura Toruńskiego Centrum Miasta)
 12. Konkurs nr 12 (ogłoszenie Biura Toruńskiego Centrum Miasta)
 13. Konkurs nr 13 (ogłoszenie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu)
 14. Konkurs nr 14 (ogłoszenie Wydziału Środowiska i  Zieleni)
 15. Konkurs nr 15 (ogłoszenie Wydziału Środowiska i  Zieleni)
 16. Konkurs nr 16 (ogłoszenie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji)
 17. Konkurs nr 17 (ogłoszenie Wydziału Kultury)
 18. Konkurs nr 18 (ogłoszenie Wydziału Kultury)
 19. Konkurs nr 19 (ogłoszenie Wydziału Kultury)
 20. Konkurs nr 20 (ogłoszenie Wydziału Rozwoju i  Programowania Europejskiego)

 

Dokumenty niezbędne do udziału w konkursach (dla wszystkich konkursów):

 

***

 

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

  

***

 

/-/

 

 

KONKURSY DLA NGO

ROK 2017

 

I. otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 roku w zakresach:

 

OGŁOSZENIE GŁÓWNE (KONKURSY OD NR 1 DO NR 14) - TUTAJ

 

1.      Konkurs nr 1:

1.1.   wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

2.      Konkurs nr 2:

2.1.   profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym

2.2.   działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2.3.   działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

3.      Konkurs nr 3:

3.1.   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

4.      Konkurs nr 4:

4.1.   wspieranie edukacji i wychowania

5.      Konkurs nr 5

5.1.   działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

6.      Konkurs nr 6:

6.1.   ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

- II tura ogłoszenia - POBIERZ

- III tura ogłoszenia - POBIERZ

7.      Konkurs nr 7:

7.1.   działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

8.      Konkurs nr 8:

8.1.   wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta

8.2.   Toruński Festiwal Ławek

9.      Konkurs nr 9:

9.1.   działań na rzecz osób w wieku 65+

10.  Konkurs nr 10:

10.1.     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

10.2.     działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

11.  Konkurs nr 11:

11.1.     promocja marki Toruń w kraju i za granicą

 

II. otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019 w zakresie:

12.  Konkurs nr 12:

12.1.     ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

13.  Konkurs nr 13:

13.1.   dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych

14.  Konkurs nr 14:

14.1.   bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia

II tura: bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia

 


 

15. Konkurs nr 15:

15.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 r.16.Konkurs nr 16:

16.1. Otwarty  konkurs ofert na wykonanie w roku 2017  zadań z zakresu zdrowia publicznego.


 

17. Konkurs nr 17:

17.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - specyfikacja kosztów

załącznik nr 3 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 4 - wzór karty oceny oferty


 

18. Konkurs nr 18:

18.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy (śds) dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 3 - wzór karty oceny oferty


 

19. Konkurs nr 19:

19.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

 


 

20. Konkurs nr 20:

20.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy - realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia- prowadzenie osiedlowych domów kultury na Bielawach i Bydgoskim Przedmieściu oraz osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych w Czerniewicach.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych

załącznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

 


 

21. Konkurs nr 21:

21.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2019r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Miasta Toruń.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 3 - wzór karty oceny oferty


 

22. Konkurs nr 22:

22.1. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne.

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 3 - wzór karty oceny oferty

23. Konkurs nr 23:

23.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w okresie od 1.04.2017 r. do 31.12.2017 r. pn.: WSPIERANIE INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA

Do pobrania:

24. Konkurs nr 24:

24.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU.

Do pobrania:

25. Konkurs nr 25:

25.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie: 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Do pobrania:


26. Konkurs nr 26:

26.1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły.

Do pobrania:

Formularze konkursowe dostępne są - TUTAJ

 

 

27. Konkurs nr 27:

27.1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 4 - wzór karty oceny oferty

28. Konkurs nr 28:

28.1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Do pobrania:

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - wykaz błędów formalnych oferty

załacznik nr 4 - wzór karty oceny oferty

29. Konkurs nr 29

29. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miasta Toruń.

Formularze oferty do pobrania na Orbitoruń w zakładce Konkursy dla NGO - Formularze, dokumenty konkursowe.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie (wraz z załącznikami)

Wzór umowy

30. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na realizacji usług asystenckich (Asystent Osób Niepełnosprawnych) w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Do pobrania:

 

31. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na terenie jednostki urbanistycznej Czerniewice, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Do pobrania:

32. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Lewobrzeżu w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

33. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

 

34. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Do pobrania:

 

35. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ( ŚDS) DLA ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 143 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Do pobrania:


 

36. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Do pobrania:

ilość odsłon podstrony: 156606
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"