WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH

 

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności (grupy inicjatywne mieszkańców) mogą się starać o pieniądze na działania budujące sąsiedzkie więzi i społeczeństwo obywatelskie.

Na podstawie art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., mieszkańcy Torunia mogą składać wnioski, na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu:

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

• działalności charytatywnej

• podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej

• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

• promocji i organizacji wolontariatu

• nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

• turystyki i krajoznawstwa

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

• porządku i bezpieczeństwa publicznego 

Wniosek jest wnioskiem w rozumieniu KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Co istotne, mogą to robić nie tylko za pośrednictwem organizacji pozarządowych czy innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także bezpośrednio. Wystarczy, że utworzą Grupę Inicjatywną, popartą przez osoby chcące się włączyć w pracę przy danej inicjatywie i wypełnią wniosek. Do wniosku należy załączyć listę z podpisami Grupy Inicjatywnej.

Rada Miasta Torunia określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Uchwale nr 35/19 z dnia 10 stycznia 2019r. Prezydent Miasta Torunia dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art.19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę na wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą. Po wejściu w życie uchwały 35/2019 z dnia 10 stycznia 2019r. PMT zatwierdził procedurę rozpatrywania wniosków składanych na realizację zadania publicznego w ramach wspierania inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych.

1.      Wpływ wniosku do UMT (od daty wpływu Urząd ma 30 dni na odpowiedź);

2.      Ocena formalna wniosku dokonywana będzie przez Wydział Promocji i Turystyki (w terminie 7 dni od daty wpływu do WPiT);

3.      Skierowanie wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym do oceny do Wydziałów merytorycznych ( w terminie 2 dni od dokonania oceny formalnej wniosku);

4.      Ocena merytoryczna i wypełnienie karty oceny przez Wydział merytoryczny (w terminie 7 dni od daty wpływu do Wydziału);

5.      Przygotowanie propozycji odpowiedzi PMT z propozycją wysokości dofinansowania (niezwłocznie po dokonaniu oceny merytorycznej wniosku)

Następnie Wydział Promocji i Turystyki, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem działań związanych z realizacją inicjatywy lokalnej, przygotowuje umowę z Wnioskodawcą. W jej ramach ustalane są wszystkie szczegóły realizacji oraz sprawozdanie z wykonania zadania.

Wzór wniosku, listy „Grupy Inicjatywnej” oraz karta oceny dostępne są w Wydziale Promocji i Turystyki przy ul. Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, jak i na stronie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl w zakładce NGO "Wsparcie inicjatyw lokalnych" oraz na stronie BIP Toruń pod Wydziałem Promocji i Turystyki w karcie informacyjnej Mieszkańca „Jak załatwić sprawę”.

Wnioski należy składać w  Kancelarii UMT lub bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Promocji i Turystyki.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Promocji iTurystyki UMT, Małgorzata Hoffmann,

nr tel. (56) 61-18-676 

Do pobrania:

 

ilość odsłon podstrony: 18022
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"