Regulamin

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1. Serwis Społecznościowy orbiToruń.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Fundacja Stabilo z siedzibą w Toruniu przy ul. Mickiewicza 7/28, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy pod numerem KRS 0000276478.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Stabilo, zwaną dalej Operatorem oraz korzystania z Serwisu Społecznościowego orbiToruń.pl, zwanego dalej Serwisem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

4.1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
4.2. Operator - Fundacja Stabilo - operator Serwisu Społecznościowego orbiToruń.pl
4.3. Forum - forum internetowe prowadzone w Serwisie orbiToruń.pl
4.4. Konto - dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część orbiToruń.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w Serwisie orbiToruń.pl
4.5. Konto oficjalne - konto założone przez Operatoa i prowadzone przez osobę publiczną, oznaczone jako „konto oficjalne'” celem podkreślenia autentyczności tej osoby w Serwisie.
4.6. Grupy - tematyczne, grupy zainteresowań, zakładane przez Użytkowników, lub Operatora, do których mogą zapisywać się Użytkownicy Serwisu. Do Grup przypisane są Fora.

5. Korzystając z Serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

6. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z Portalu orbiToruń.pl Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do prowadzenia Portalu orbiToruń.pl,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych,
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie orbiToruń.pl.

7. Podczas rejestracji w Serwisie orbiToruń.pl Użytkownik obligatoryjnie podaje prawidłowe następujące dane osobowe:
a) identyfikator (login),
b) adres poczty elektronicznej,
c) imię i nazwisko,
d) osiedle, które zamieszkuje
oraz dobrowolnie inne dane po których mogą odnaleźć go znajomi (identyfikatory komunikatorów elektronicznych, nr telefonu etc. ).

8. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz Regulaminu Serwisu orbiToruń.pl ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest obigatoryjne, podanie danych dodatkowych jest opcjonalne.

10. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),  
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony orbiToruń.pl,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

11. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

12. Operator prowadzi zbiór danych osobowych użytkowników Serwisu. Zbiór danych jest zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 2
Zasady korzystania z serwisu orbiToruń.pl

13. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Operatora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

14. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Operator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

15. Zakładając konto Użytkownik zawiera z Operatorem umowę, w której Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkowników i innych Osób.

16. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie są wiarygodne i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

17. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innychUżytkowników oraz Operatora, jak również upoważnia Operatora do ich wykorzystania zgodnie niniejszym Regulaminem. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

18. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp bez pisemnej zgody Operatora.

Rozdział 3
Zablokowanie konta

19. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

20. Operator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

21. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

22. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

23. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta z Serwisu

24. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatorem poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Operatora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

25. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść,  naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Operator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta oraz zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o zaistnialym incydencie. Niedozwolone jest również publikowanie treści o charakterze agitacji politycznej i wyborczej. Treści, o których mowa wyżej zostaną usunięte niezwłocznie po podjęciu przez Operatora Informacji, że na zostały opublikowane na koncie Użytkownika.

26. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

27. Niedozwolone jest publikowanie w Portalu odnośników (linków) do stron naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady życia społecznego lub dobre obyczaje.

28. W przypadku zablokowania Konta przez Operatora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 4
Odpowiedzialność

29. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

30. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

31. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Operator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych Osób.

32. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

33. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

34. Nazwa, logo, szata graficzna Portalu oraz układ publikowanych w nim treści jest chroniony prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

35. Korzystanie z treści publikowanych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

36. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006  r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

37. Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność publikowanych na stronach Portalu treści i Informacji jak również za ich przydatność dla Użytkowników.

38. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe publikowane w Portalu.

39. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia publikacji na stronach Portalu. Korzystanie z Portalu po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.

40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 4 lutego 2010 r.

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA PORTALACH  ORBITORUŃ.PL i KULTURALNYTORUŃ.PL ORAZ ICH STRONY FANPAGE NA FACEBOOKU

I. REGULAMIN KONKURSU
1. Konkursy i zagadki przeznaczone są dla użytkowników portali orbiToruń.pl, Kulturalny Toruń oraz ich stron na portalu Facebook
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja STABILO i redakcje wydawanych przez nią serwisów internetowych
3. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. Udział może wziąć każda osoba fizyczna, powyżej 13 roku życia, posiadająca konto na portalu orbiToruń i/lub Facebook.com i będąca fanem fanpage’a orbiToruń oraz Kulturalny Toruń znajdujących się na portalu Facebook.com pod adresami:
http://www.facebook.com/orbiTorun
http://www.facebook.com/KulturalnyTorunPL
4. Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez uczestników odpowiedzi na pytania dotyczące Torunia lub wydarzeń z nim związanych
5. Każdy uczestnik może do jednego konkursu przystąpić raz
6. W tytule wiadomości z odpowiedzią należy wpisać „konkurs”. W treści należy podać odpowiedź i preferowaną nagrodę (do wybory z przedstawianych)
9. Osoby uhonorowane nagrodami otrzymują wiadomość o zwycięstwie.
10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani wolontariusze Fundacji STABILO.

II. NAGRODY
1. Odpowiedzi konkursowe nadsyłane są pod wskazany w ogłoszeniu danego konkursu link/adres.
2. W konkursie nie mogą ubiegać się o nagrody pracownicy ani wolontariusze Fundacji STABILO
3. Jury przyznaje nagrody:
- rzeczowe
- vouchery w formie biletów na wydarzenia artystyczne
4. Zwycięzca zobowiązuje się odebrać nagrody rzeczowe w terminie do 14 dni. W przypadku nie zgłoszenia się, nagroda przekazana zostaje na kolejny konkurs.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestników na poinformowanie w celach informacyjnych i werdyktowych przez serwisy orbiToruń i Kulturalny Toruń oraz ich fanpage na Facebooku o zwycięzcach konkursu
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki niniejszego
regulaminu.

ilość odsłon podstrony: 14149
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"