FORMULARZE OBOWIAZUJĄCE W L. 2011-2016

Formularze, dokumenty konkursowe obowiązujące w 2016 roku:


Dokumenty niezbędne do udziału w konkursach:
  1. formularz oferty
  2. instrukacja wypełnienia oferty
  3. załącznik nr 3 do oferty
  4. wzór umowy
  5. załącznik nr 6 do umowy
  6. wzór sprawozdania
  7. instrukcja wypełniania sprawozdania
  8. wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (załącznik nr 2 do umowy o doatcję)
  9. wzór zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (załącznik nr 3 do umowy o dotację)
  10. wzór oświadczenia o zgodności danych z KRS (załącznik nr 4 do umowy o dotację)

UWAGA - załącznik do sprawozdania z realizacji zadania w 2016 r.:

Organizacje realizujące projekty, które wpisały się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020, zobowiązane są umową do przekazania wraz ze sprawozdaniem wypełnionych arkuszy monitorujących:

CEL STRATEGICZNY NR 1: Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem - TUTAJ.

CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - TUTAJ.

CEL STRATEGICZNY NR 3: Zintegrowany system wsparcia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - TUTAJ.

CEL STRATEGICZNY NR 4: Partnerstwo na rzecz aktywizacji podmiotów lokalnych i budowy kapitału społecznego - TUTAJ.

 


Formularze obowiązujące w 2015 roku:
Dokumenty niezbędne do udziału w konkursach:
Organizacje realizujące projekty w 2014r., które wpisały się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020, proszone są o wypełnienie arkuszy monitorujących odpowiednich do realizowanych działań. Wypełnione arkusze należy przesyłać pocztą elektroniczną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na adres e-mail: rzecznik@mopr.torun.pl.
 
Do pobrania:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020
arkusz monitorujący-cel nr 1
arkusz monitorujący-cel nr 2
arkusz monitorujący-cel nr 3
arkusz monitorujący-cel nr 4

 

Formularze, dokumenty konkursowe obowiązujące w 2014 roku:
Dokumenty niezbędne do udziału w konkursach (konkursy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
 
 
Po zrealizowanym projekcie organizacja jest zobowiązana do wypełnienia arkusza monitorującego o dokonanych działaniach wpisujących się w „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020 - aktualizacja strategii na lata 2006-2013” (powołujac się na § 11 pkt 13 umowy dot. realizacji zadania publicznego).
 
Do pobrania:
 

Formularze, dokumenty konkursowe obowiązujące w 2013 roku

Powołujac się na § 11 pkt 3 umowy dot. realizacji zadania publicznego po zakończeniu zadania organizacja jest zobowiązana do przekazania informacji o dokonanych działaniach wpisujących się w „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2006-2013”. Poniżej tabele informacyjne i arkusze monitorujące:

1) tabela 1

2) tabela 2

3) tabela 3

4) tabela 4

5) arkusz monitorujący
 

Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy w 2013 roku (konkursy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
 
 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w latach 2013-2015 w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy miasta Toruń w roku 2013 w zakresie rozwoju sportu.
 

 

Dokumenty pomocnicze do zastosowania w otwartych konkursach ofert w roku 2013:
- wzór korekty z zakresu finansowego i rzeczowego zadania,
- wzór weksla in blanco,
- wzór deklaracji wekslowej

 

Wzór oferty do zastosowania w otwartym naborze ofert na koncepcję adaptacji i wykorzystania budynków nr 15, 16 i 18 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82/84 w Toruniu z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  -
wzór oferty


 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2012
(konkursy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 
 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartym konkursie ofert na wykonanie w latach 2012-2014 zadania publicznego w zakresie REALIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI FILMOWEJ
 
 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy w latach 2012-2013 w zakresie: DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
 
 
Dokumenty pomocnicze do zastosowania w otwartych konkursach ofert  w roku 2012
 
 

Formularze, dokumenty konkursowe obowiązujące w roku 2011

Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2011 (ogłoszenie konkursowe nr 7):
 
 
Druki i wzory obowiązujące od dnia 18 stycznia 2011 r.:
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) od dnia 18 stycznia 2011 r. obowiązują nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego:
 
 
Uwaga!
W związku monitorowaniem realizacji ”Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2006-2013” (uchwała nr 985/06 Rady Miasta Torunia z dnia 6 kwietnia 2006 r.) zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o przekazanie informacji dotyczących działań, które realizują na rzecz beneficjentów, a które wpisują się w wymienioną strategię.
 
Do pobrania formularze:
 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia przed 18 stycznia 2011 r.:
 
1) oferta,
3) umowa,
 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2011 r. pn. organizacja młodzieżowych letnich obozów sportowych w okresie od 22.06. do 31.08.2011 r.:
 
ilość odsłon podstrony: 1558
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"