BAZA GMINNYCH LOKALI DLA NGO

 

Wykaz gminnych lokali użytkowych przeznaczonych na działalność statutową organizacji pozarządowych, nie wynajętych w wyniku otwartych naborów ofert
 (nr 2/2017 i nr 1/2018)
 

 

 

LP.

 

 

ADRES LOKALU

 

 

POWIERZCHNIA

1.

Lindego12 (w budynku Lindego 10/14)

 

 

 

37,80 m2

 

2.

Mickiewicza 60

 

 

 

48,00 m2

 

3.

Mickiewicza 61

 

  22,53 m2

 

4.

 

Mickiewicza 110

 

79,45 m2

 

1.  Lokale przeznaczono na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy.

2. Wszelkie prace remontowe mogą być przeprowadzone w lokalach po wymaganych prawem uzgodnieniach z odpowiednimi służbami publicznymi, w tym Strażą Pożarną, Sanepidem, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.

3. Zasady najmu lokali:

1)  - lokale użytkowe zostaną wynajęte na czas nieokreślony na podstawie zawartej umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);

2)   - podstawowe stawki czynszu - TUTAJ, przy czym stawki czynszu zawarte w tabeli mogą być obniżone organizacji pozarządowej na okres 12 miesięcy o nie więcej niż:

a) 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa,

c) 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

oraz

d)  20% za lokale użytkowe położone w kondygnacji podziemnej,

e)  30% za lokale usytuowane w kondygnacji strychowej, oficynach, bramach i  podwórzach

(podstawa prawna: uchwała nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu zmieniona uchwałą nr 845/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. oraz uchwałą nr 891/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r.);

3) - dopuszcza się możliwość wynajmu jednego lokalu więcej niż jednej organizacji (oferty wspólne organizacji ze wskazaniem lidera działań).

 

 

       Wniosek organizacja składa  do pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, na formularzu - TUTAJ.

        Wniosek spełnia wymogi formalne, jeżeli:

1)      został złożony przez podmiot uprawniony,

2)      został złożony na wymaganym formularzu,

3)  został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika zawiera pełnomocnictwo;

4)      zawiera następujące załączniki:

a)   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany), wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl,

b)    kopię statutu organizacji,

c)      w przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy:

-        sprawozdanie finansowe organizacji za ostatni zatwierdzony rok obrotowy,

-        sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok;

d)     w przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy sprawozdanie merytoryczne organizacji z dotychczasowej działalności;

5)   załączniki do wniosku są czytelne i ponumerowane, potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych).

Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.

Organizacja pozarządowa ma możliwość uzupełnienia lub poprawy wniosku w terminie pięciu dni roboczych od daty pisemnego (pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem) lub telefonicznego powiadomienia. Wniosek nie uzupełniony w tym terminie zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Lokalowa.

O wynajęciu lokalu rozstrzyga Komisja po zapoznaniu się z opinią Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Organizacja może otrzymać propozycję podpisania umowy na najem lokalu, jeżeli wniosek uzyska co najmniej 60% maksymalnej średniej liczby punktów możliwych do zdobycia, przyznanych na podstawie karty oceny oferty - TUTAJ.

ilość odsłon podstrony: 50
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"