BAZA GMINNYCH LOKALI DLA NGO

 

Wykaz gminnych lokali użytkowych przeznaczonych na działalność statutową
organizacji pozarządowych, nie wynajętych w wyniku otwartych naborów ofert
(nr 2/2017 i nr 1/2018)
 

  

 

LP.

ADRES LOKALU

POWIERZCHNIA

1.

Lindego12 (w budynku Lindego 10/14)

37,80 m2

2.

Mickiewicza 60

48,00 m2

3.

Mickiewicza 61

22,53 m2

4.

Mickiewicza 110

79,45 m2

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O LOKALACH - POBIERZ TUTAJ

 

ZASADY NAJMU:

1.  Lokale przeznaczono na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy.

2. Wszelkie prace remontowe mogą być przeprowadzone w lokalach po wymaganych prawem uzgodnieniach z odpowiednimi służbami publicznymi, w tym Strażą Pożarną, Sanepidem, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.

3. Zasady najmu lokali:

  • lokale użytkowe zostaną wynajęte na czas nieokreślony na podstawie zawartej umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);
  • podstawowe stawki czynszu - TUTAJ, przy czym stawki czynszu zawarte w tabeli mogą być obniżone organizacji pozarządowej na okres 12 miesięcy o nie więcej niż:

a) 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa,

c) 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

oraz

d)  20% za lokale użytkowe położone w kondygnacji podziemnej,

e)  30% za lokale usytuowane w kondygnacji strychowej, oficynach, bramach i  podwórzach

(podstawa prawna: uchwała nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu zmieniona uchwałą nr 845/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. oraz uchwałą nr 891/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r.);

  • dopuszcza się możliwość wynajmu jednego lokalu więcej niż jednej organizacji (oferty wspólne organizacji ze wskazaniem lidera działań).

 

 

         UWAGA:

        Wniosek organizacja składa do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO

  na formularzu -do pobrania  TUTAJ.

        Wniosek spełnia wymogi formalne, jeżeli:

  • został złożony przez podmiot uprawniony,
  • został złożony na wymaganym formularzu,
  • został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika zawiera pełnomocnictwo;
  • zawiera następujące załączniki:

a)   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany), wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl,

b)    kopię statutu organizacji,

c)      w przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy:

-        sprawozdanie finansowe organizacji za ostatni zatwierdzony rok obrotowy,

-        sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok;

d)     w przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy sprawozdanie merytoryczne organizacji z dotychczasowej działalności;

  • załączniki do wniosku są czytelne i ponumerowane, potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych).

Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.

Organizacja pozarządowa ma możliwość uzupełnienia lub poprawy wniosku w terminie pięciu dni roboczych od daty pisemnego (pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem) lub telefonicznego powiadomienia. Wniosek nie uzupełniony w tym terminie zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Lokalowa.

O wynajęciu lokalu rozstrzyga Komisja po zapoznaniu się z opinią Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Organizacja może otrzymać propozycję podpisania umowy na najem lokalu, jeżeli wniosek uzyska co najmniej 60% maksymalnej średniej liczby punktów możliwych do zdobycia, przyznanych na podstawie karty oceny oferty - TUTAJ.

ilość odsłon podstrony: 1495
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"