ARCHIWALNE OGŁOSZENIA KONKURSOWE (2011-2016)

KONKURSY DLA NGO

 

ROK 2016

 

25. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


 

 

24. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu, w okresie od 12 września do 31 grudnia 2016 r.

załącznik nr 1 - wzór oferty - TUTAJ

załącznik nr 2 - korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania - TUTAJ

załącznik nr 3 - wzór sprawozdania - TUTAJ

wzór umowy - TUTAJ

  

23. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. 

załącznik nr 1 do ogłoszenia - TUTAJ 

załącznik nr 2 do ogłoszenia - TUTAJ   

załącznik nr 3 do ogłoszenia - TUTAJ 

pozostałe formularze, dokumenty konkursowe - TUTAJ


 

 

22. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku. 

załącznik nr 1 do ogłoszenia - TUTAJ

załącznik nr 2 do ogłoszenia - TUTAJ

załącznik nr 3 do ogłoszenia - TUTAJ

pozostałe formularze, dokumenty konkursowe - TUTAJ


 

21. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 na wykonanie szlaku murali patriotycznych w zakresie: ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ.

załącznik nr 2 do ogłoszenia - TUTAJ

załącznik nr 3 do ogłoszenia - TUTAJ

wzór umowy - TUTAJ

pozostałe formularze, dokumenty konkursowe - TUTAJ.


 

20. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w II półroczu 2016 roku w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta.

Formularze i dokumenty konkursowe dostępne są - TUTAJ


 

19. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Formularze i dokumenty konkursowe dostępne są - TUTAJ


 

18. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. 

Formularze i dokumenty konkursowe dostępne są - TUTAJ.


 

17. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z  wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i  innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego we wszystkie dni tygodnia.

załacznik nr 1 do ogłoszenia

załacznik nr 2 do ogłoszenia 


 

16. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla co najmniej 15 dzieci.

załacznik nr 1 do ogłoszenia 

załącznik nr 2 do ogłoszenia 


 

15. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,  a jest jej pozbawiony.

załącznik nr 1 do ogłoszenia
załącznik nr 2 do ogłoszenia


 

14. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. Do 31 grudnia 2016 r. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: Organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni tygodnia

załącznik do ogłoszenia - 1
załącznik do ogłoszenia - 2


 

13. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2016 r. do 31. 12. 2018 r. Zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na : prowadzeniu  placówek wsparcia dziennego

Sprostowanie:
dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2018r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: prowadzeniu placówek wsparcia dziennego
nastąpił błąd pisarski.
w części III. Zasady przyznawania dotacji
w punkcie 5 zamiast "Udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może być wyższy niż 80% wnioskowanej kwoty w ofercie, nie więcej jednak niż 12 zł miesięcznie na 1 dziecko"
powinno być ".  Udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może być wyższy niż 80% wnioskowanej kwoty w ofercie, nie więcej jednak niż 120 zł miesięcznie na 1 dziecko"

załącznik do ogłoszenia - 1
załącznik do ogłoszenia - 2


 

12. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne

załącznik do ogłoszenia


 

11. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodków wsparcia dla łącznie co najmniej 143 osób psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

załącznik do ogłoszenia


 

10. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej - realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia-prowadzenie osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży i seniorów w Czerniewicach

załącznik do ogłoszenia


 

9. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej - realizacja  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia – prowadzenie domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu

załącznik do ogłoszenia
8.
Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej  - realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia – prowadzenie osiedlowego domu kultury na Bielawach

załącznik do ogłoszenia


 

7. OGŁOSZENIE GŁÓWNE
konkursy roczne (od nr 1 do nr 11):

1. Konkurs nr 1:
1.1.wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej
 
2. Konkurs nr 2:
2.1.profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym
2.2.ochrona i promocja zdrowia
2.3.działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego
2.4.działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Konkurs nr 3:
3.1.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
 
4. Konkurs nr 4:
4.1.wspieranie edukacji i wychowania
 
5. Konkurs nr 5:
5.1.działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

6. Konkurs nr 6:
6.1.ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

7. Konkurs nr 7:
7.1.działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

8. Konkurs nr 8:
8.1.wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta

9. Konkurs nr 9:
9.1.działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

10. Konkurs nr 10:
10.1.promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
10.2.działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

11. Konkurs nr 11:
11.1.promocja marki Toruń w kraju i za granicą


 

6. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2016-2018 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne gminy miasta toruń finansowanych z funduszy unii europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).
5. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2016 – 2018 w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2016-2017 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnoti społeczności lokalnych.
 3. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań GMT z zakresu rozwoju sportu w roku 2016:2. Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w latach 2016-2018: zatrudnienie socjalne poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta Torunia uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez  centrum integracji społecznej:

  • ogłoszenie konkursowe - TUTAJ
  • wzór umowy - TUTAJ


1. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Formularze konkursowe obowiązują te, które w konkursach na 2015 rok - TUTAJ


 

KONKURSY DLA NGO

ROK 2016

 

25. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


 

 

24. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu, w okresie od 12 września do 31 grudnia 2016 r.

załącznik nr 1 - wzór oferty - TUTAJ

załącznik nr 2 - korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania - TUTAJ

załącznik nr 3 - wzór sprawozdania - TUTAJ

wzór umowy - TUTAJ

  

23. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. 

załącznik nr 1 do ogłoszenia - TUTAJ 

załącznik nr 2 do ogłoszenia - TUTAJ   

załącznik nr 3 do ogłoszenia - TUTAJ 

pozostałe formularze, dokumenty konkursowe - TUTAJ


 

 

22. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku. 

załącznik nr 1 do ogłoszenia - TUTAJ

załącznik nr 2 do ogłoszenia - TUTAJ

załącznik nr 3 do ogłoszenia - TUTAJ

pozostałe formularze, dokumenty konkursowe - TUTAJ


 

21. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 na wykonanie szlaku murali patriotycznych w zakresie: ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ.

załącznik nr 2 do ogłoszenia - TUTAJ

załącznik nr 3 do ogłoszenia - TUTAJ

wzór umowy - TUTAJ

pozostałe formularze, dokumenty konkursowe - TUTAJ.


 

20. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w II półroczu 2016 roku w zakresie wspierania integracji i  aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta.

Formularze i dokumenty konkursowe dostępne są - TUTAJ


 

19. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Formularze i dokumenty konkursowe dostępne są - TUTAJ


 

18. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie profilaktyki uzależnień i  przeciwdziałania patologiom społecznym. 

Formularze i dokumenty konkursowe dostępne są - TUTAJ.


 

17. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z  wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i  innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego we wszystkie dni tygodnia.

załacznik nr 1 do ogłoszenia

załacznik nr 2 do ogłoszenia 


 

16. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla co najmniej 15 dzieci.

załacznik nr 1 do ogłoszenia 

załącznik nr 2 do ogłoszenia 


 

15. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,  a jest jej pozbawiony.

załącznik nr 1 do ogłoszenia
załącznik nr 2 do ogłoszenia


 

14. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. Do 31 grudnia 2016 r. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: Organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, z  wyłączeniem miejsca pobytu w placówkach opiekuńczych, szpitalach i  innych ośrodkach udzielających wsparcia społecznego, we wszystkie dni tygodnia

załącznik do ogłoszenia - 1
załącznik do ogłoszenia - 2


 

13. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2016 r. do 31. 12. 2018 r. Zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na : prowadzeniu  placówek wsparcia dziennego

Sprostowanie:
dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2018r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: prowadzeniu placówek wsparcia dziennego
nastąpił błąd pisarski.
w części III. Zasady przyznawania dotacji
w punkcie 5 zamiast "Udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może być wyższy niż 80% wnioskowanej kwoty w ofercie, nie więcej jednak niż 12 zł miesięcznie na 1 dziecko"
powinno być ".  Udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może być wyższy niż 80% wnioskowanej kwoty w ofercie, nie więcej jednak niż 120 zł miesięcznie na 1 dziecko"

załącznik do ogłoszenia - 1
załącznik do ogłoszenia - 2


 

12. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w  ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne

załącznik do ogłoszenia


 

11. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodków wsparcia dla łącznie co najmniej 143 osób psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

załącznik do ogłoszenia


 

10. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej - realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia-prowadzenie osiedlowego ośrodka integracji dzieci, młodzieży i  seniorów w Czerniewicach

załącznik do ogłoszenia


 

9. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej - realizacja  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia – prowadzenie domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu

załącznik do ogłoszenia
8.
Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej  - realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia – prowadzenie osiedlowego domu kultury na Bielawach

załącznik do ogłoszenia


 

7. OGŁOSZENIE GŁÓWNE
konkursy roczne (od nr 1 do nr 11):

1. Konkurs nr 1:
1.1.wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej
 
2. Konkurs nr 2:
2.1.profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym
2.2.ochrona i promocja zdrowia
2.3.działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego
2.4.działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Konkurs nr 3:
3.1.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
 
4. Konkurs nr 4:
4.1.wspieranie edukacji i wychowania
 
5. Konkurs nr 5:
5.1.działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

6. Konkurs nr 6:
6.1.ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

7. Konkurs nr 7:
7.1.działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i  innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

8. Konkurs nr 8:
8.1.wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru toruńskiego centrum miasta

9. Konkurs nr 9:
9.1.działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

10. Konkurs nr 10:
10.1.promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
10.2.działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

11. Konkurs nr 11:
11.1.promocja marki Toruń w kraju i za granicą


 

6. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2016-2018 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne gminy miasta toruń finansowanych z funduszy unii europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).
5. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2016 – 2018 w zakresie profilaktyki uzależnień i  przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2016-2017 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnoti społeczności lokalnych.
 3. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań GMT z zakresu rozwoju sportu w roku 2016:2. Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w latach 2016-2018: zatrudnienie socjalne poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta Torunia uczestnictwa w  zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez  centrum integracji społecznej:

  • ogłoszenie konkursowe - TUTAJ
  • wzór umowy - TUTAJ


1. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Formularze konkursowe obowiązują te, które w konkursach na 2015 rok - TUTAJ


 

ROK 2015

7. Otwarty konkurs ofert  na wykonanie zadań  Gminy Miasta Toruń w zakresie  rozwoju sportu w  okresie od 25 września do 31 grudnia 2015 roku. Zgłoszenia do 2 października 2015 roku - POBIERZ DOKUMENTY

6. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z  realizacją zadań gminy w II półroczu 2015 roku w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszakńców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta - WYNIKI

5. Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2015 -2017:

 

OGŁOSZENIE GŁÓWNE

konkurs nr 1
Wzbogacanie życia kulturalnego Torunia poprzez realizację niestandardowych projektów artystycznych prezentujących nowe formy i  trendy we wszystkich dziedzinach sztuki - WYNIKI

konkurs nr 2
Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu, kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych - WYNIKI

konkurs nr 3
Realizacja międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej - WYNIKI

Formularze konkursowe dostępne w zakładce Formularze, dokumenty konkursowe.
 

 

4. Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015r. na Bydgoskim Przedmieściu zadania z zakresu pomocy społecznej w  ramach realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

3. Otwarty konkurs ofert na na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 roku w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (60+):

 

 

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 w zakresie rozwoju sportu:

 

1. Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 w zakresach:

 

OGŁOSZENIE GŁÓWNE

konkurs nr 1:

wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej - WYNIKI

konkurs nr 2
1. profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym - WYNIKI
2. ochrona i promocja zdrowia
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych

WYNIKI - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA I DZIAŁANIA NA RZECZ OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

konkurs nr 3:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa - WYNIKI

konkurs nr 4:

wspieranie edukacji i wychowania - WYNIKI

konkurs nr 5:
1. przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości
2. działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
3. działania wspomagające rozwój demokracji oraz praw człowieka

WYNIKI

konkurs nr 6:

dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze na realizację zadań własnych Gminy Miasta Toruń - WYNIKI

konkurs nr 7:

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - WYNIKI

konkurs nr 8:

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - WYNIKI

konkurs nr 9:

wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta - WYNIKI

 

 


ROK 2014

W tym roku nie ma możliwości wypełniania ofert on-line. Oferty przyjmowane są tradycyjnie - w wersji papierowej.

1. Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2014 w zakresach:

konkurs nr 1:
wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej;

konkurs nr 2:

  1. profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  2. ochrona i promocja zdrowia;
  3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;


konkurs nr 3:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

konkurs nr 4:
wspieranie edukacji i wychowania;

konkurs nr 5:
przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości;

konkurs nr 6:

  1. działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  2. działania wspomagające rozwój demokracji oraz praw człowieka;
  3. dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze na realizację zadań własnych Gminy Miasta Toruń,

konkurs nr 7:
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

konkurs nr 8:
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2014-2015 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspolnot i społeczności lokalnych.

3. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2014 - 2016 w zakresie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia.

4. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w 2014 r. w zakresie rozwoju sportu.

5. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w okresie od maja do grudnia 2014 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

6. Otwarty konkurs ofert na wykonanie muralu promującego treści proekologiczne i historię osiedla na wieżowcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 13 w ramach budżetu partycypacyjnego na 2014 rok w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

7. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań  Gminy Miasta Toruń w okresie od 5 września do 31 grudnia 2014 r. w zakresie rozwoju sportu:

8. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w okresie od 24 października do 31 grudnia 2014 r. w zakresie rozwoju sportu:


ROK 2013

1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2013 w  zakresach:

kokurs nr 1
wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej,

konkurs nr 2
1) profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działań na rzecz osób  niepełnosprawnych,

konkurs nr 3
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,

konkurs nr 4
wspierania edukacji i wychowania,

konkurs nr 5
przeciwdziałania bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości,

konkurs nr 6
1) działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
2) działań wspomagających rozwój demokracji oraz praw człowieka;
3) dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o
    podobnym charakterze na realizację zadań własnych Gminy Miasta Toruń,

konkurs nr 7
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

konkurs nr 8
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w latach 2013-2015 w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2013 w zakresie rozwoju sportu

4. Otwarty nabór ofert na koncepcję adaptacji i wykorzystania budynków nr 15, 16 i 18 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82/84 w Toruniu z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych

5. Otwarty konkurs ofert  na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w okresie od września do grudnia 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt  oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

6. Otwarty konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w Toruniu na realizację w okresie od 2.09.2013 r. do 31.12.2013 r. programu promocji zdrowia wśród toruńskiej młodzieży
a) formularz oferty
b) umowa

7. Otwarty nabór ofert na koncepcję adaptacji i wykorzystania budynków nr 15, 16 i 18 przy ul. M. Skłodowskiej  - Curie 82/84 w Toruniu z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych - II nabór
formularz oferty

8. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1.08.2013 r. do 31.12.2013 r.
a) formularz oferty
b) umowa
c) sprawozdanie
d) korekta

9. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. w zakresie działań wspierających i promujących rodzinę
a) formularz oferty
b) instrukcja wypełniania oferty

10. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 25 października do 31 grudnia 2013 r.
a) formularz oferty
b) wzór umowy
c) sprawozdanie
d) korektaROK 2012

1. Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2012 w zakresie:

wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej,
 
1) profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym i zawodowym,
 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 
wspierania edukacji i wychowania,
 
1) działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
2) przeciwdziałania bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości;
3) działań wspomagających rozwój demokracji oraz praw człowieka,
 
wspierania działań o pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych o podobnym charakterze na realizację zadań własnych Gminy Miasta Toruń, poprzez uzupełnienie wkładu własnego do projektów,
 
działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia,
 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 
 
 
Formularze konkursowe dostępne w zakładce Formularze, dokumenty konkursowe. 
 
 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2012:
 
 

5. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w okresie od października 2012 do grudnia 2013 w zakresie działań promujących i wspierających rodzinę

ROK 2011

1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2011 w zakresie:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularze konkursowe dostępne w zakładce "Formularze, dokumenty konkursowe". 
 
 
Dokumenty i formularze do zastosowania w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2011:
 
ilość odsłon podstrony: 2966
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"